نویسنده = اسماعیل پیش بهار
تعداد مقالات: 8
1. کارایی فنی تولید پنبه در ایران با استفاده از انواع الگوهای ویژه داده‌های پانلی

دوره 27، شماره 105، بهار 1398، صفحه 59-90

معصومه رشیدقلم؛ قادر دشتی؛ اسماعیل پیش بهار


3. محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا

دوره 25، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 21-35

اسماعیل پیش بهار؛ خدیجه عبدالکریم صالح؛ قادر دشتی


4. اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران

دوره 25، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 147-165

ابراهیم جاودان؛ اسماعیل پیش بهار؛ جعفر حقیقت؛ رسول محمد رضایی


5. بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل

دوره 25، شماره 97، بهار 1396، صفحه 219-240

اسماعیل پیش بهار؛ سید عرقان کهنه پوشی؛ جواد حسین زاد؛ سحر عابدی


7. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ایران

دوره 21، شماره 83، بهار 1392، صفحه 1-17

اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی؛ رحیم ظهوری کهنموئی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد


8. رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی

دوره 20، شماره 78، بهار 1391، صفحه 87-106

قادر دشتی؛ سمیه یاوری؛ اسماعیل پیش بهار؛ باب اله حیاتی