نویسنده = فاطمه کشیری کلایی
تعداد مقالات: 2
1. کارایی برنج‌کاران منطقة گهرباران ساری در شرایط عدم قطعیت

دوره 27، شماره 105، بهار 1398، صفحه 35-58

طاهره رنجبر ملکشاه؛ سید علی حسینی یکانی؛ فاطمه کشیری کلایی؛ خدیجه عبدی رکنی


2. آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج)

دوره 25، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 43-62

فاطمه کشیری کلایی؛ سیدعلی حسینی یکانی؛ محبوبه اسپانلو