نویسنده = امیر محمد نژاد
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان‌ها

دوره 25، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 89-123

رباب محسن پور؛ امیر محمد نژاد؛ رضا مقدسی