نویسنده = محمود دانشور کاخکی
آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای کشاورزی و صنایع غذایی

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 35-58

10.30490/aead.2013.58708

زهرا نعمت الهی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ عذرا جوان بخت؛ محمود دانشور کاخکی


اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 191-210

10.30490/aead.2013.58715

علی اکبر سروری؛ علی رضا کرباسی؛ محمود دانشور کاخکی؛ حکیمه هاتف


شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 71-100

10.30490/aead.2013.58679

سارا یزدان بخش؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ حسین کارشکی؛ آرش دوراندیش