نویسنده = ولی الله فریادرس
تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 145-170

10.30490/aead.2018.81011

ولی الله فریادرس؛ سید صفدر حسینی؛ حبیب اله سلامی؛ سعید یزدانی


تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر

دوره 25، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-74

10.30490/aead.2017.59065

ولی الله فریادرس؛ علیرضا جیران؛ مهدی شعبانزاده؛ رضا جهادگر


ارتباط بین رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران

دوره 22، شماره 3، آذر 1393، صفحه 69-88

صادق بختیاری؛ ولی الله فریادرس