نویسنده = ناصر شاهنوشی
بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور

دوره 28، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 141-167

10.30490/aead.2021.342297.1213

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی؛ شیدا رستگاری هنبری


بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزادسازی قیمت‏ها در این حوزه

دوره 27، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-19

10.30490/aead.2020.121122

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ آرش دوراندیش؛ حمیدرضا طاهرپور؛ عباس غفاری


بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 79-108

10.30490/aead.2011.58758

مریم مقیمی؛ ناصر شاهنوشی؛ شهناز دانش؛ بیت اله اکبری مقدم؛ محمود دانشور