نویسنده = محمد قربانی
الگوی تأثیرگذاری نهاده ‏ها بر مخاطرة تولید گندم آبی و دیم در شرق استان گلستان

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 67-92

10.30490/aead.2020.121575

فاطمه حبیبی نوده؛ محمد قربانی؛ محمد رضا کهنسال؛ نور محمد آبیار


آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین‌های گندم آبی در تحقیقات به‏ نژادی

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 163-180

10.30490/aead.2020.252565.0

هرمز اسدی؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ محمد قربانی؛ محمد رضا جلال کمالی


اثرتنوع‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهرمشهد)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 31-49

10.30490/aead.2018.73546

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال