نویسنده = حامد دهقانپور
تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت یزد- اردکان استان یزد

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 45-68

حامد دهقانپور؛ آذر شیخ شیخ زین الدین


اندازه‌گیری انواع کارایی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-22

10.30490/aead.2013.58676

احمدعلی ثابتان شیرازی؛ حمید محمدی؛ حامد دهقانپور


آثار تغییر در سیاست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قیمت و صادرات کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 151-177

10.30490/aead.2013.58673

سیدکوروش سرورزاده؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی؛ مجید رحیمی؛ حامد دهقانپور