نویسنده = حسین محمدی
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 71-101

10.30490/aead.2019.85204

ساسان ترابی؛ آرش دوراندیش؛ محمود دانشورکاخکی؛ علی کیانی راد؛ حسین محمدی


مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-23

10.30490/aead.2016.59030

ماریه ماریه نگهدار؛ سید علی حسینی یکانی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی


بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 151-175

10.30490/aead.2014.58848

حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ زهرا رضایی