کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 6
1. کارایی برنج‌کاران منطقة گهرباران ساری در شرایط عدم قطعیت

دوره 27، شماره 105، بهار 1398، صفحه 35-58

طاهره رنجبر ملکشاه؛ سید علی حسینی یکانی؛ فاطمه کشیری کلایی؛ خدیجه عبدی رکنی


2. بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران

دوره 25، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 79-101

عبدالله عابدی پریجایی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ حسین شعبانعلی فمی


3. اندازه‌گیری بهره‌وری تحقیقات در بخش کشاورزی با تأکید بر جایگاه ایران در گروه کشورهای درحال‌توسعه

دوره 24، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 45-69

عادله اسمعیلی دستجردی پور؛ محمد چیذری؛ محمد توسلی؛ حسن صدیقی


4. ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه

دوره 18، شماره 70، بهار 1389، صفحه 79-102

مهدی بشیری؛ محمدرضا توکلی بغداد آباد؛ امیرحسین امیری