دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

علی اصغر کلباسی اصفهانی؛ سیدمهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ فرهاد لشگر آرا


2. الگوی تأثیرگذاری نهاده‌ها بر میانگین و ریسک تولید گندم آبی و دیم (مورد مطالعاتی: شرق استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

فاطمه حبیبی نوده؛ محمد قربانی؛ محمد رضا کهنسال؛ نور محمد آبیار


3. بررسی ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیه کاهش اریب در روش آزمون انتخاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

اسماعیل پیش بهار؛ هاشم محمودی؛ باب اله حیاتی