دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 78، شهریور 1391 
بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات

صفحه 39-60

محمود صبوحی؛ سیدمحمد فهمیمی فرد؛ سیداحمد محدث


رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی

صفحه 87-106

قادر دشتی؛ سمیه یاوری؛ اسماعیل پیش بهار؛ باب اله حیاتی


تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور

صفحه 211-243

زهرا رسولی بیرامی؛ محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی