دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 82، تابستان 1392 
4. بررسی اثر کاهش ضایعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور

صفحه 69-89

سمیه اژدری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ سید حبیب الله موسوی؛ محمد حسن وکیل‌پور


10. اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی

صفحه 197-221

ابوالقاسم برقندان؛ زکریا فرج‌زاده