دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 83، آذر 1392 
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ایران

صفحه 1-17

اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی؛ رحیم ظهوری کهنموئی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد


آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای کشاورزی و صنایع غذایی

صفحه 35-58

زهرا نعمت الهی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ عذرا جوان بخت؛ محمود دانشور کاخکی


قدرت بازار ایران در بازار جهانی زعفران

صفحه 129-149

سید نعمت اله موسوی؛ مهدی جوکار؛ ذکریا فرج زاده


بررسی و ارزیابی سیاستهای حمایت از کلزا در ایران

صفحه 151-172

غلامرضا یاوری؛ الهه آخودانی؛ محمد خالدی


اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ایران

صفحه 191-210

علی اکبر سروری؛ علی رضا کرباسی؛ محمود دانشور کاخکی؛ حکیمه هاتف