دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 84، اسفند 1392 
تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی ایران

صفحه 1-28

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمد علی فلاح؛ محسن نیازی محسنی


بررسی پدیده مخاطرات اخلاقی در طرح بیمه جو در استان خراسان رضوی

صفحه 103-122

محمد حسین کریم؛ علیرضا پورمقدم؛ نازنین محمدرضازاده؛ علی رهنما؛ علی سردار شهرکی


تأثیر اعتبارات دولتی در بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران

صفحه 139-160

کیومرث شهبازی؛ بهرام سنگین آبادی؛ چیا عبدالله نژاد