دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 75، آذر 1390 
بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری

صفحه 109-134

محمدرضا پاکروان؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ مهدی کاظم نژاد


نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم

صفحه 185-208

سید حبیب اله موسوی؛ جواد ترکمانی؛ یوسف حسنی؛ سمیه اژدری