دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 74، شهریور 1390 
بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس

صفحه 49-76

غلامحسین عبداله زاده؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ ژیلا دانشورعامری


ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT

صفحه 149-180

حمداله سجاسی قیداری؛ مجتبی پالوج؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ طاهره صادقلو


بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه

صفحه 221-249

ناصر شاهنوشی؛ محمد بخشوده؛ علی فیروز زارع؛ یداله آذرین فر؛ افسانه نیکوکار