دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 72، زمستان 1389 
2. بررسی بازاریابی مرکبات دزفول

صفحه 25-42

عبدالرحمن احسان؛ زهرا سادات سلیمان زاده؛ محمد حقیقی


5. بررسی تأثیر فناوری در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی

صفحه 95-114

حبیبه شرافتمند؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ علی اکبر باغستانی