دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 71، پاییز 1389 
3. بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران

صفحه 47-68

مریم اردستانی؛ ماندانا طوسی؛ کوهسار خالدی


4. تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته

صفحه 69-98

زکریا فرج زاده؛ عبدالکریم اسماعیلی


6. بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب

صفحه 121-140

محمود دانشورکاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ نرگس خواجه روشنایی


9. نگرش فازی به برنامه ریزی استراتژیک در بخش کشاورزی

صفحه 179-214

ناصر صدرا ابرقویی؛ حسن حسینی نسب؛ احمد صادقیه؛ مهدی مرتضوی


10. بررسی آثار بخش کشاورزی در اقتصاد ایران

صفحه 215-234

علی اصغر اسفندیاری؛ فرهاد ترحمی