دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، بهار 1389 
6. تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

صفحه 111-138

ابراهیم زارع؛ امیرحسین چیذری؛ نبی اله نعمتی