دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، فروردین 1389 
تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

صفحه 111-138

ابراهیم زارع؛ امیرحسین چیذری؛ نبی اله نعمتی