دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، فروردین 1388 
تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

صفحه 1-16

علیرضا کرباسی؛ سکینه شمس الدینی؛ فاطمه رستگاری پور


براورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران

صفحه 39-54

حبیب شهبازی؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ غلامرضا پیکانی؛ زهره عرفانیان؛ سمانه عابدی


تحلیل کارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان

صفحه 113-136

محمود هاشمی تبار؛ احمد اکبری؛ محمدحسین کریم؛ مهدی فرجامی فرد