دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 66، شهریور 1388، صفحه 1-264 
اهمیت مهارت های مدیریت مزرعه از دیدگاه گندمکاران شهرستان تفرش

صفحه 99-114

ابولحسن یعقوبی؛ محمد چیذری؛ غلامرضا پزشکی راد؛ سعید فعلی