دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 87، آذر 1393 
بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری

صفحه 41-68

سمانه شیر‌ماهی؛ غلامرضا پیکانی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر

صفحه 163-186

رویا تیموری راد؛ محمود صبوحی صابونی؛ حمید محمدی


تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران

صفحه 187-210

سید سعید حسینی نژاد؛ رضا رضا مقدسی؛ سولماز شمس الدینی