دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 88، اسفند 1393 
برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران

صفحه 61-90

آمنه انوشه‌پور؛ علی کیانی راد؛ ولی بریم‌نژاد؛ امید گیلانپور


اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از انتقال نامتقارن قیمت

صفحه 207-224

یزدان سیف؛ علی محمد میرزاده میرزاده فیروزآباد