دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 60، اسفند 1386 
عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه مطالعه موردی گندمکاران شهرستان هرسین کرمانشاه

صفحه 1-22

فرحناز رستمی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ حمید موحدمحمدی؛ هوشنگ ایروانی


بررسی بهره‌وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان

صفحه 87-102

فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ مجتبی عباسیان؛ محمدحسین کریم؛ علیرضا کرباسی