دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، شهریور 1386 
3. مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران

صفحه 39-61

مرتضی اشرفی؛ علیرضا کرباسی؛ سیدمهریار صدرالاشرافی


5. عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در سیستان

صفحه 91-110

محمود احمدپور برازجانی؛ سیدمحمدرضا حسینی پور