دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، شهریور 1386 
مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران

صفحه 39-61

10.30490/aead.2007.58891

مرتضی اشرفی؛ علیرضا کرباسی؛ سیدمهریار صدرالاشرافی