دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، بهار 1385 
3. بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران

صفحه 47-67

امیرحسین چیذری؛ علی یوسفی؛ سید حبیب اله موسوی


6. اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم

صفحه 121-134

حسن کریم زادگان؛ امید گیلانپور؛ سیدابوالقاسم میرحسینی