دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، تابستان 1385