دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 89، بهار 1394 
3. تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران

صفحه 47-71

سیده سمانه عباس‏ میری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ امیر حسین چیذری


4. بررسی نوسان‏های قیمت گندم با استفاده از الگوی GARCH، SVM وRIMA‌A

صفحه 73-93

علی صیامی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ محمد حسن نژاد؛ هاشم محمودی


10. تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی

صفحه 1115-136

محمد مهدی فارسی علی آبادی؛ رضا مقدسی؛ امید گیلان پور