دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 90، شهریور 1394 
ارزیابی توسعه کشاورزی پایدار در ایران با استفاده از روش مزیت نسبی 

صفحه 29-54

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حامد منصور؛ روح الله مرادی


تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران

صفحه 113-142

آزاده تعالی مقدم؛ ناصر شاهنوشی فروپاشی؛ سیدحبیب الله موسوی؛ آرش دوراندیش


بررسی ابعاد تجاری کشمش صادراتی ایران

صفحه 217-245

حمید امیرنژاد؛ سعید شهابی؛ حامد نویدی