دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، اسفند 1384 
جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران

صفحه 155-180

علیقلی حیدری؛ اسماعیل شهبازی؛ سید محمود حسینی