دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 93، بهار 1395 
3. تأثیر نوآوری در صادرات کشاورزی و صادرات کل ایران

صفحه 49-80

محمدرضا زارع مهرجردی؛ زهرا کرونی؛ مریم ضیاءآبادی


6. بررسی آثار انتشار دی‌اکسید کربن بر الگوی کشت دشت همدان- بهار

صفحه 137-165

شیوا سلطانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان