دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 94، شهریور 1395 
مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران

صفحه 1-23

ماریه ماریه نگهدار؛ سید علی حسینی یکانی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی


مدیریت الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان مازندران با بهره‏گیری از الگوی آرمانی

صفحه 71-94

رامتین جولایی؛ شهرزاد میرکریمی؛ مریم حسنوند؛ فرهاد شیرانی بید آبادی