دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 94، شهریور 1395 
مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران

صفحه 1-23

10.30490/aead.2016.59030

ماریه ماریه نگهدار؛ سید علی حسینی یکانی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی