دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 95، آذر 1395 
9. اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تأثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر

صفحه 167-190

پرویز بیات؛ محمود صبوحی صابونی؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی؛ عزت‏اله کرمی