دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 97، خرداد 1396 
3. تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر

صفحه 55-74

ولی الله فریادرس؛ علیرضا جیران؛ مهدی شعبانزاده؛ رضا جهادگر


4. برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران

صفحه 75-94

صمد عرفانی فر؛ محمد بخشوده؛ عبدالرسول شیروانیان