دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 98، شهریور 1396 
بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

صفحه 63-80

ساسان اسفندیاری؛ احسان سپهوند؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان

صفحه 81-107

فرهاد ترحمی؛ مریم پرور؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی


مقایسه‌ بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد در ایجاد چرخه‌های تجاری ایران

صفحه 109-129

یلدا مصطفی پور؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان


برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران

صفحه 193-216

مجید وطن پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد قربانی