دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 101، خرداد 1397، صفحه 1-303 
مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری)

صفحه 29-53

خدیجه عبدی رکنی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سمانه عابدی؛ فاطمه کشیری کلائی


ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران

صفحه 125-143

فریبا ریاحی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ محمد حسن وکیل پور


رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن*

صفحه 181-218

زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنجپور؛ محمد علی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده؛ فاطمه باقرزاده آذر