دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، بهار 1397، صفحه 1-303 
6. ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران

صفحه 125-143

فریبا ریاحی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ محمد حسن وکیل پور


8. رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن*

صفحه 181-218

زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنجپور؛ محمد علی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده؛ فاطمه باقرزاده آذر