دوره و شماره: دوره 27، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-284 
1. نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت مشهد)

صفحه 1-29

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ علی رهنما؛ الهه اعظم رحمتی؛ فاطمه حیران


4. بررسی عوامل مؤثر در کارایی و بهره‌وری تولیدکنندگان پستة شهرستان سیرجان با تأکید بر سرمایة اجتماعی

صفحه 83-108

ژاله کورکی نژاد؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی