دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 106، تابستان 1398، صفحه 1-284