دوره و شماره: دوره 28، شماره 109، بهار 1399، صفحه 1-212 
4. الگوی تأثیرگذاری نهاده ‏ها بر مخاطرة تولید گندم آبی و دیم در شرق استان گلستان

صفحه 67-92

فاطمه حبیبی نوده؛ محمد قربانی؛ محمد رضا کهنسال؛ نور محمد آبیار


9. الگوی پایداری در بهینه‌سازی کاربری اراضی در حوضة آبخیز حبله‌رود

صفحه 193-224

امین ارجمندی؛ ابولقاسم مرتضوی؛ صادق خلیلیان؛ آرش زارع گاریزی