دوره و شماره: دوره 28، شماره 111، پاییز 1399 
5. محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران

صفحه 125-145

10.30490/aead.2020.252671.0

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ محمدرضا نظری؛ اکرم نشاط