دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 111، آذر 1399 
محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران

صفحه 125-145

10.30490/aead.2020.252671.0

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ محمدرضا نظری؛ اکرم نشاط