نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 75-94]
 • آب بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 97-112]
 • آب بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 37-63]
 • آب تعیین الگوی بهینه کشت و استخراج تقاضای هنجارین آب مطالعه موردی شهرستان کازرون [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 71-87]
 • آب کاربرد روش برنامه‎ریزی ریاضی مثبت به منظور تخصیص آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: زیربخش زراعت دشت سرخس) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 115-139]
 • آب مدیریت مصرف آب و کود با رویکرد اقتصادی-زیست محیطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 27-47]
 • آب بررسی آثار حذف یارانۀ نهادۀ آب بر تولید گل‌های زینتی با استفاده از رهیافت بیشترین بی‌نظمی (Maximum Entropy) [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 147-165]
 • آب تعیین روش مناسب قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 199-223]
 • آب تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • آب آبیاری قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 61-91]
 • آبیاری معرفی و بررسی لزوم کاربرد راندمان اقتصادی به همراه راندمان فیزیکی در آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 179-200]
 • آبیاری نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • آبیاری بارانی بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 97-112]
 • آبیاری بارانی عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی در شهرستان نهاوند [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 61-84]
 • آبیاری قطره‌ای بررسی تأثیر کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای در میزان تولید انگور یاقوتی و عوامل مؤثر بر پذیرش آن در شهرستان زابل [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 187-208]
 • آب زیرزمینی بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]
 • آب زیرزمینی کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 165-194]
 • آب زیرزمینی کاربرد روش نامتقارن نش در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره‏ های آب زیرزمینی دشت جیرفت [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 181-234]
 • آب زیرزمینی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش توأمان الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب‏های زیرزمینی با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید: مطالعه موردی سیب‏ زمینی‏ کاران شهرستان دهگلان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 147-174]
 • آب زیرزمینی رفتار کشاورزان در پذیرش توام الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب زیرزمینی: با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • آب‌های زیرزمینی بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی بهره‏برداری بی‎رویه از منابع آب در دشت رفسنجان-انار در استان کرمان [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 193-221]
 • آبهای زیر زمینی ارزشگذاری آبهای زیر زمینی در بهره برداری های کشاورزی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان کرمان(1382-1383) [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 1-14]
 • آب‌های سطحی پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی مثبت تصحیح شده [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 21-46]
 • آبهای سطحی و زیرزمینی تعیین بهره‌وری آبهای سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 167-182]
 • آثار اقتصادی تحقیقات آثار اقتصادی تحقیقات به‌نژادی خرما در شرایط ریسک بر توسعه [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 237-268]
 • آثار جانبی کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 165-194]
 • آثار رفاهی ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی در بازارگندم و برنج [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 1-24]
 • آثار رفاهی انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • آثار رفاهی آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 43-62]
 • آثار رفاهی بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییر قیمت مواد پروتئینی مصرفی خانوارهای شهری [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 151-167]
 • آثارمستقیم و غیرمستقیم کشاورزی تبیین جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی با تمرکز بر ارزش افزودة کسب و کار کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 239-268]
 • آذربایجان شرقی تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 53-78]
 • آذربایجان غربی بررسی منابع غیررسمی اعتبارات روستایی در ایران مطالعه موردی استانهای خراسان رضوی و آذربایجان غربی [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 23-44]
 • آرد آثار رفاهی سیاست اصلاح نظام یارانه‌ها بر بازار گندم، آرد و نان در ایران [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 245-271]
 • آرد بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 145-164]
 • آزادسازی بررسی آثار حذف یارانۀ نهادۀ آب بر تولید گل‌های زینتی با استفاده از رهیافت بیشترین بی‌نظمی (Maximum Entropy) [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 147-165]
 • آزادسازی تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 145-170]
 • آزادسازی تجاری آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 141-168]
 • آزادسازی تجاری آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 73-103]
 • آزادسازی تجاری پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 145-180]
 • آزادسازی تجاری تحلیل آثار بالقوة آزادسازی تجاری بخش کشاورزی بر پیوندهای پسین و پیشین با استفاده از جدول داده- ستانده به‌هنگام‌شده سال 1390 [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 1-34]
 • آزمون K-W سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 23-39]
 • آزمون انتخاب برآورد تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 51-73]
 • آزمون انتخاب بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، کیفی و زیست‏محیطی آن: مطالعة موردی شهر رشت [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 59-83]
 • آزمون ترجیحات آشکار شده بررسی تغییرات ترجیحات مصرف ‏کنندگان برای روغن خوراکی جامد و مایع (کاربرد آزمون ناپارامتریک، مطالعه موردی استان فارس) [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 1-21]
 • آزمون کرانه‌ها بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • آزمونهای تفکیک‌پذیری محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای مواد غذایی در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 125-145]
 • آسیب‌پذیری ترازیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی براساس شاخصهای تبیین‌گر آسیب‌پذیری و امنیت غذایی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 21-50]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی شبکه توزیع شیر در ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 75-96]
 • آفت‏کش‏ها بررسی پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت‏کش‏ها با استفاده از الگوی تحلیل تعادل عمومی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 171-205]
 • آلودگی براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]
 • آلودگی آب آثار رشد اقتصادی و شهرنشینی استان مازندران در کیفیت محیط زیست آبی با تأکید بر رودخانه های استان [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 161-185]
 • آلودگی آب اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی استان مازندران بر کیفیت محیط زیست آبی با تاکید بر رودخانه های استان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلودگی هوا بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 79-108]
 • آماره t ارزیابی اصول تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی با رویکرد ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 225-252]
 • آمیخته بازاریابی تحلیل عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب محصول زعفران از دیدگاه زعفران‌کاران شهرستان گناباد [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 153-185]
 • آمیخته ترفیع بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ( MCDM ) [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 97-117]
 • آموزش‌عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‌آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 107-132]

ا

 • ابزارهای قیمت‌گذاری آب کشاورزی ارزیابی پایداری سیاست‌های قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از شاخص ترکیبی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 171-204]
 • اتحادیه ‌‌اروپا و ایران ارزیابی‌و براورد ظرفیتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ایران به‌کشورهای عضواتحادیه ‌اروپا [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 125-160]
 • اثربخشی راهبردها ارزیابی اولویت و اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره‌وری آب و توسعة همه‏ جانبه بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 59-91]
 • اثر بهره‌وری کل عوامل تولید نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 1-19]
 • اثرجانشینی کل نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 1-19]
 • اثر درآمدی موجودی تعیین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خالص انواع گوشت در ایران: کاربرد رابطه اسلاتسکی اصلاح‌شده با مفهوم اثر درآمدی موجودی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 1-28]
 • اثر رفتاری مطالعه ارتباط بین الگوی مصرف گذشته و فعلی مواد خوراکی در مناطق روستایی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 35-48]
 • اثرعبور اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 147-165]
 • ایجادتجارت آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 91-120]
 • ایجاد تجارت آسیب‌شناسی تفاهم‌نامة تعرفة ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان با نگاهی به ظرفیت بخش کشاورزی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 275-298]
 • احتمال تصمیم اثر متغیرهای آب‏ وهوایی بر احتمال تصمیم به کشت و عملکرد محصول نخود در ایران: کاربرد مدل هکمن فضایی [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 145-171]
 • ادامه و عدم ادامه پذیرش بیمه تعیین‌کننده‌های ادامه بیمه محصولات کشاورزی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 53-81]
 • ایران کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • ایران تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 57-80]
 • ایران بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 81-108]
 • ایران بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 1-26]
 • ایران بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 83-120]
 • ایران اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • ایران تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 241-262]
 • ایران تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 1-28]
 • ایران بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 221-249]
 • ایران بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 125-146]
 • ایران آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 175-192]
 • ایران تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 193-220]
 • ایران براورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای انواع گوشت در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 1-18]
 • ایران تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 81-110]
 • ایران تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 111-138]
 • ایران انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 129-149]
 • ایران مقایسه روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقدار واردات ذرت ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 213-235]
 • ایران ترازیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی براساس شاخصهای تبیین‌گر آسیب‌پذیری و امنیت غذایی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 21-50]
 • ایران نقش سیاستگذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 117-137]
 • ایران بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 139-158]
 • ایران بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 105-120]
 • ایران مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 39-61]
 • ایران توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 1-20]
 • ایران براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 103-124]
 • ایران بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صادرات کشمش ایران در بازارهای جهانی [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 49-74]
 • ایران بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 201-241]
 • ایران بررسی و مقایسه مزیت نسبی صادراتی گل شاخه‏بریده در ایران و کشورهای عمده صادرکننده [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 111-124]
 • ایران اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 41-60]
 • ایران برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 61-90]
 • ایران تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 47-71]
 • ایران تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 95-114]
 • ایران بررسی تأثیر نوسان‏های متغیرهای کلان اقتصادی در رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 203-221]
 • ایران بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]
 • ایران بررسی مزیت نسبی زیره سبز ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 145-154]
 • ایران براورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 65-86]
 • ایران بهینه‏سازی تجارت داخلی و خارجی پسته ایران در چارچوب مدل تعادل فضایی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 27-48]
 • ایران بررسی اثر رشد ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 1-20]
 • ایران آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 141-168]
 • ایران پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]
 • ایران تأثیر نوآوری در صادرات کشاورزی و صادرات کل ایران [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 49-80]
 • ایران بررسی اثر سیاست‌های حمایت یارانه‌ای از نهاده‌‌ها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 247-270]
 • ایران بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت‌ محصولات کشاورزی ایران: رویکرد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) و گراف‌های غیرچرخشی سودار(DAG) [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 25-48]
 • ایران بررسی کارایی واحدهای صنعتی پرورش پولت، توأم و مرغ تخم‏گذار ایران با استفاده از روش‌های DEA و SFA [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 69-79]
 • ایران انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار مرکبات ایران؛ رهیافتی از داده‏های ماهانه قیمتی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 1-24]
 • ایران تدوین الگوی واردات محصولات کشاورزی ایران [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 127-150]
 • ایران برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 75-94]
 • ایران برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 19-41]
 • ایران تأثیر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 1-16]
 • ایران بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • ایران بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییر قیمت مواد پروتئینی مصرفی خانوارهای شهری [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 151-167]
 • ایران آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 1-21]
 • ایران تبیین جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی با تمرکز بر ارزش افزودة کسب و کار کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 239-268]
 • ایران اولویت بندی مناطق تولیدی گندم آبی و دیم در ایران بر مبنای شاخص‌های مزیت تولیدی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 91-118]
 • ایران توزیع جغرافیایی صنعت غذا و عوامل مؤثر بر تراکم آن در کشورهای منتخب جهان ‌و ایران [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 205-236]
 • ایران ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 47-77]
 • ایران بررسی سیاست توسعة گل محمدی در ایران [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 181-201]
 • ایران برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران: نقدی بر نظریه‏ های لوکاس [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 205-237]
 • ایران تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 25-48]
 • ایران بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]
 • ایران بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 205-225]
 • ایران بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان سیب در استان های ایران: کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 205-228]
 • ایران اولویت بندی مناطق تولیدی گندم آبی و دیم در ایران بر مبنای شاخص های مزیت تولیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران (استان‏ها) اثر ارزش افزوده‌ و شدت مصرف انرژی بر انتشار آلودگی‌های زیست‏ محیطی از بخش کشاورزی: کاربرد الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گستردة پنلی (Panel ARDL) [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 121-144]
 • ارتباط مشکلات ارتباط تحقیق و ترویج و ساز و کارهای ارتباطی ممکن [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 135-150]
 • ارتباطات بین بخشی بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 139-158]
 • ارزیابی اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه کشاورزی دهستان‌های شهرستان پاوه با استفاده از روش ویکور (Vikor) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 81-109]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازارسانی گوجه‌فرنگی شهرستان مرودشت [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 121-145]
 • ارزیابی مالی ارزیابی مالی طرحهای مرتعداری استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 1-14]
 • ارزش افزودة بخش کشاورزی اثر ارزش افزوده‌ و شدت مصرف انرژی بر انتشار آلودگی‌های زیست‏ محیطی از بخش کشاورزی: کاربرد الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گستردة پنلی (Panel ARDL) [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 121-144]
 • ارزش افزوده اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 41-60]
 • ارزش افزوده تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1115-136]
 • ارزش افزوده عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]
 • ارزش افزوده مقایسه‌ بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد در ایجاد چرخه‌های تجاری ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 109-129]
 • ارزش افزوده بالقوه برآورد ارزش‌افزودة بالقوة زیربخش‌های کشاورزی ایران (مقایسة رهیافت‌های نوین و مرسوم) [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 171-204]
 • ارزش افزوده بالقوه برآورد ارزش افزوده بالقوه زیر بخش‌های کشاورزی ایران (مقایسه رهیافت‌های نوین و مرسوم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزش افزوده بخش کشاورزی بررسی آثار انتشار دی‌اکسید کربن بر الگوی کشت دشت همدان- بهار [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 137-165]
 • ارزش افزوده بخش کشاورزی بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 63-80]
 • ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 75-92]
 • ارزش افزوده‌ کسب و کار کشاورزی تبیین جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی با تمرکز بر ارزش افزودة کسب و کار کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 239-268]
 • ارزش اقتصادی براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 75-94]
 • ارزش اقتصادی تعیین روش مناسب قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 199-223]
 • ارزش اقتصادی آب تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 35-60]
 • ارزش اقتصادی آب ارزش‌گذاری اقتصادی آب برای مزارع بزرگ و کوچک گندم (مطالعة موردی: شهرستان طبس) [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 1-19]
 • ارزش­اقتصادی ‌آب براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 121-142]
 • ارزش در شرایط توأم با مخاطره تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 81-110]
 • ارزش در معرض خطر شرطی مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 1-23]
 • ارزش در معرض ریسک شرطی طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز برای تولید محصول زیتون تحت شرایط ریسک [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 31-63]
 • ارزشگذاری ارزشگذاری آبهای زیر زمینی در بهره برداری های کشاورزی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان کرمان(1382-1383) [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 1-14]
 • ارزش‌گذاری اقتصادی امکان‌سنجی اقتصادی استفاده از گونه‌های با نیاز آبی پایین‌تر به منظور بهبود وضعیت آبی دریاچۀ ارومیه با استفاده از رویکرد برنامۀ PES [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 223-246]
 • ارزش‌گذاری مشروط تحلیل داده‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک‌بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 65-85]
 • ارزش‌گذاری مشروط ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 143-169]
 • ارزش‌های زیست‌محیطی برآورد تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 51-73]
 • ارزش‌‏های غیربازاری تحلیل داده‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک‌بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 65-85]
 • ارسنجان تصمیم گیری زراعی تحت شرایط مخاطره مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 161-179]
 • ارومیه ترجیحات مصرف‌کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: سبزیجات خوراکی در شهر ارومیه) [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 123-145]
 • استان اصفهان کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌ای درارزیابی فضایی- مکانی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 57-76]
 • استان اصفهان بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گلخانه‌های فلزی زیرکشت سبزی و صیفی استان اصفهان [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 191-211]
 • استان اصفهان بهینه‌سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه‌ای استان اصفهان با استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی چندمعیاره [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 39-88]
 • استان بوشهر تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 19-38]
 • استان تهران بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 29-49]
 • استان تهران تحلیل صرفه­های اقتصادی ناشی از مقیاس و اندازه بهینه در واحدهای پرورش مرغ تخمگذار استان تهران [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 17-36]
 • استان تهران ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 67-91]
 • استان خراسان بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 65-80]
 • استان خراسان الگوی تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر کیفیت پوسته تخم‌مرغ (مطالعه‌ موردی: استان خراسان رضوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان خراسان شمالی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 19-38]
 • استان خوزستان براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 121-142]
 • استان خوزستان شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 81-107]
 • استان زنجان عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندمکاران استان زنجان مطالعه موردی شهرستان خدابنده [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 51-70]
 • استان سیستان و بلوچستان تحلیل کارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 113-136]
 • استان فارس سطح‌بندی و ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با استفاده از GIS [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 133-160]
 • استان فارس تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 1-38]
 • استان فارس بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 49-76]
 • استان فارس تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]
 • استان فارس بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 127-147]
 • استان فارس مدلهای برنامه‌ریزی چند منطقه‌ای و کاربرد آن در کشاورزی مطالعه موردی استان فارس [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 87-112]
 • استان فارس شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 115-133]
 • استان فارس مدیریت مصرف آب و کود با رویکرد اقتصادی-زیست محیطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 27-47]
 • استان فارس بهره‌برداری بهینه از مخزن سد درودزن با تأکید بر بهره‌وری آب کشاورزی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 25-55]
 • استان فارس پهنه‌بندی مزیت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 57-76]
 • استان فارس واکاوی علل بنیادین فقر روستایی در استان فارس با استفاده از تحلیل مقایسه‌ای کیفی مجموعه فازی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 77-107]
 • استان فارس بررسی سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی با تأکید بر صادرات (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 131-156]
 • استان فارس بررسی همگرایی فصلی بازار ماهیان پرورشی و دریایی در استان فارس [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 203-219]
 • استان فارس اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به زیر بخش‌های کشاورزی استان فارس بر اساس الگوی رشد نئوکلاسیکی [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 31-52]
 • استان قزوین براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 75-94]
 • استان کردستان اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه مناطق روستایی در استان کردستان با استفاده از روشهای تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 179-202]
 • استان کردستان سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 1-23]
 • استان کردستان بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 219-240]
 • استان کردستان تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی در استان کردستان [دوره 17، شماره 66، 1388]
 • استان کرمان بررسی تمایل به مشارکت پسته‏کاران استان کرمان در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 137-157]
 • استان‌کرمان شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کاشت زیتون در استان کرمان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 1-22]
 • استان کرمانشاه مکان‌یابی و ظرفیت سنجی کارخانه قندسوم استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 129-153]
 • استان گیلان ارزیابی اثر شبکۀ آبیاری و زهکشی سفیدرود بر بازده نهایی آب آبیاری در استان گیلان [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 89-106]
 • استان گلستان بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • استان لرستان بررسی واکنش کشاورزان به سیاست‏های آب کشاورزی در زیر‎بخش زراعت شهرستان خرم‏آباد با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی ریاضی مثبت (PMP) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 167-192]
 • استان مازندران مدیریت الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان مازندران با بهره‏گیری از الگوی آرمانی [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 71-94]
 • استان مازندران بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 79-101]
 • استانهای ایران بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383 [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 71-88]
 • استانهای‌ایران مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 17-38]
 • استان همدان تعیین اولویت‌ها و رتبه‌بندی فعالیت‌های کشاورزی و روستایی جهت توسعۀ اقتصادی استان همدان [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 191-212]
 • استراتژی شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری در صنایع غذایی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 169-201]
 • استراتژی رقابتی بازاریابی انتخاب استراتژی بازاریابی رقابتی با به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه‏ای (مطالعه موردی: شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان) [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 25-43]
 • استفاده تلفیقی استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 29-56]
 • اسکالوگرام بررسی شاخصهای توسعه در مناطق روستایی استانهای کشور با استفاده از روش اسکالوگرام [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 109-142]
 • اشتغال تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 57-80]
 • اشتغال بررسی تأثیر فناوری در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 95-114]
 • اشتغال بررسی اشتغال‌زایی بخشهای اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 93-116]
 • اشتغال عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان روستایی ایران ( 1347 تا 1383) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 153-180]
 • اشتغال تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 25-53]
 • اشتغال تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 79-111]
 • اشتغال بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 187-214]
 • اشتغال ارزیابی پیامدهای ملی و منطقه‌ای خشکسالی در حوزة تولید و اشتغال با استفاده از مدل تحلیل تعادل عمومی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 55-81]
 • اشتغال روستا ی ی بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی کشور طی سالهای 1335-85 [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 143-166]
 • اشتغال روستاییان شناسایی موانع توسعۀ کسب وکارهای کارآفرینانۀ کشاورزی در شهرستان کرمانشاه [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 157-174]
 • اشتغال‌زایی آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 73-103]
 • اشتغال‏زایی بررسی تأثیر سیاست توسعه سرمایه ‏گذاری بر اشتغال در بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 65-92]
 • اشتغال شهری بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی کشور طی سالهای 1335-85 [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 143-166]
 • اشتغال کشاورزی بررسی و تحلیل ظرفیت اشتغال‌زایی بخش کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 119-146]
 • اصلاحات نهادی اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تأثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 167-190]
 • اصلاح بذر بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیمدر کشور [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 15-46]
 • اضافه برداشت بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]
 • اعتبارات عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در سیستان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 91-110]
 • اعتبارات اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان‌ها [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 89-123]
 • اعتبارات بانکی ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385) [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 47-76]
 • اعتبارات خرد ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 45-76]
 • اعتبارات کشاورزی رتبه بندی شهرستان های استان کرمان به‏ منظور دریافت اعتبارات کشاورزی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 119-140]
 • اعداد فازی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای آب‌بران (استفاده از رگرسیون فازی) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 69-91]
 • اقتصاد دانش محور تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 75-92]
 • اقتصادسنجی پانلی نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 1-29]
 • اقتصادسنجی فضایی تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 25-48]
 • اقتصاد مقیاس بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 87-105]
 • الکتره 3 ارزیابی راهبردهای توسعة مزارع پرورش میگو در استان خوزستان با استفاده از روش سوات و الکتره 3 [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 29-58]
 • الگوی ARDL بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • الگوی ARIMA تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 241-262]
 • الگوی CHARM شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 81-107]
 • الگوی GARCH اثر آستانه‌ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی‌های تورمی بر سرمایه‌گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 95-117]
 • الگوی GARCH آثار سرریز نوسان‌های قیمت چای در ایران (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 175-191]
 • الگوی MS-VAR اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 147-165]
 • الگوی اقتصادی-زیست‌محیطی مدیریت مصرف آب و کود با رویکرد اقتصادی-زیست محیطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 27-47]
 • الگوی برنامه‌ریزی خطی فازی تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 93-124]
 • الگوی بهینه تعیین الگوی بهینه کشت و استخراج تقاضای هنجارین آب مطالعه موردی شهرستان کازرون [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 71-87]
 • الگوی بهینه تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • الگوی بهینه کشت تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 1-38]
 • الگوی بهینه کشت بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 109-134]
 • الگوی بهینه کشت اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • الگوی بهینه کشت تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 1-33]
 • الگوی بهینه کشت تعیین برنامه کشت بهینه زراعی بخش لاله آباد شهرستان بابل با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی آرمانی [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 125-137]
 • الگوی بهینه کشت مدیریت الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان مازندران با بهره‏گیری از الگوی آرمانی [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 71-94]
 • الگوی بهینه کشت بهینه‌یابی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری با توجه به مخاطره [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 131-161]
 • الگوی بهینه کشت محصول تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرایط ریسک و نبود قطعیت با استفاده از برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 73-92]
 • الگوی پروبیت و لاجیت بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهیلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 77-100]
 • الگوی تصحیح خطا تأثیر نوآوری در صادرات کشاورزی و صادرات کل ایران [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 49-80]
 • الگوی تصحیح خطا انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار مرکبات ایران؛ رهیافتی از داده‏های ماهانه قیمتی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 1-24]
 • الگوی تصحیح خطای برداری تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 75-92]
 • الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 187-214]
 • الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) تأثیر شاخص‌های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 121-142]
 • الگوی تعادلی جایگزینی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بازار گوشت ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 159-188]
 • الگوی تعادل فضایی ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 47-77]
 • الگوی جاذبه بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 205-225]
 • الگوی حاشیه نسبی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 163-178]
 • الگوی خطی بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • الگوی خود توضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 1-27]
 • الگوی خودتوضیح با وقفه‏های گسترده اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 237-254]
 • الگوی خودتوضیح با وقفه‏های گسترده آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 141-168]
 • الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده پنلی (Panel ARDL) اثر ارزش افزوده‌ و شدت مصرف انرژی بر انتشار آلودگی‌های زیست‏ محیطی از بخش کشاورزی: کاربرد الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گستردة پنلی (Panel ARDL) [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 121-144]
 • الگوریتم KNN بررسی آثار انتشار دی‌اکسید کربن بر الگوی کشت دشت همدان- بهار [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 137-165]
 • الگوریتم ژنتیک سرریزهای تکنولوژی و اثرپذیری صادرات محصولات کشاورزی ایران (کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک(GA) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM)) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 61-91]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز برای تولید محصول زیتون تحت شرایط ریسک [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 31-63]
 • الگوریتم سویچینگ تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 211-243]
 • الگوی رشد اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به زیر بخش‌های کشاورزی استان فارس بر اساس الگوی رشد نئوکلاسیکی [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 31-52]
 • الگوی زیست‏ محیطی تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • الگوسازی سری زمانی الگوسازی سریهای زمانی برای پیش‌بینی مصرف سیب و پرتقال در ایران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 117-134]
 • الگوی غذایی تغییرات الگوی غذایی و الگوی مصرف خانوار در ایران: تلفیق جداول داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 107-144]
 • الگوی فازی تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 1-38]
 • الگوی فلوید الگوی شبیه‌سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 23-39]
 • الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان سیب در استان های ایران: کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 205-228]
 • الگوی کشت استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 29-56]
 • الگوی کشت تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه­ریزی غیرخطی و استراتژیهای کم­آبیاری [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 1-23]
 • الگوی کشت بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 41-68]
 • الگوی کشت اثر تنش‌ محیطی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت دشت خمین [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 89-110]
 • الگوی کشت بررسی واکنش کشاورزان به سیاست‏های آب کشاورزی در زیر‎بخش زراعت شهرستان خرم‏آباد با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی ریاضی مثبت (PMP) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 167-192]
 • الگوی کشت مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 41-77]
 • الگوی کشت بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]
 • الگوی کشت اولویت‌بندی شرکت‌های لبنی به کمک عناصر آمیخته بازاریابی براساس رضایت‌مندی مشتریان: مطالعه موردی شهرستان تبریز [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 79-107]
 • الگوی کشت اثرات سیاست محدودیت عرضه آب کشاورزی برالگوی کشت: مطالعه موردی دشت دهگلان در استان کردستان [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 110-130]
 • الگوی کشت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش توأمان الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب‏های زیرزمینی با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید: مطالعه موردی سیب‏ زمینی‏ کاران شهرستان دهگلان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 147-174]
 • الگوی کشت تعیین الگوی بهینه‌ کشت محصولات کشاورزی در شهرستان ملاثانی: کاربرد مدل بهینه‌سازی چندهدفه استوار [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 175-203]
 • الگوی کشت رفتار کشاورزان در پذیرش توام الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب زیرزمینی: با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی کشت، الگوی برنامه‎ریزی خطی متعارف، الگوی برنامه ریزی آرمانی، دشت ماهیدشت؛Crop Pattern تعیین الگوی بهینه کشت در راستای توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی: دشت ماهیدشت) [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 191-216]
 • الگوی کشت بهینه تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 35-60]
 • الگوی کشت بهینه بهره‌برداری بهینه از مخزن سد درودزن با تأکید بر بهره‌وری آب کشاورزی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 25-55]
 • الگوگیری اندازه‌گیری کارایی واحدهای تولیدی طیور با رویکرد DEA مطالعه موردی استان فارس [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 89-116]
 • الگوی لاجیت براورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 161-178]
 • الگوی لاجیت بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • الگوی لاجیت بررسی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت بنگاه‏های زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 93-114]
 • الگوی لاجیت ترتیبی بررسی عوامل کیفی مؤثر بر قیمت قارچ‌های خوراکی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران) [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 125-149]
 • الگوی لاجیت چندگانه انتخاب کانال‌های بازاریابی شیر خام در زنجیرة تأمین لبنیات شهرستان کرمان: روش لاجیت چندگانه [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 21-40]
 • الگوی لوجیت ارزیابی اثر هزینه‌های‌ مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 39-54]
 • الگوی مارک آپ عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 163-178]
 • الگوی مارک – آپ عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گل رز گلخانه‏ای در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 137-156]
 • الگوی مارک‌آپ بررسی عوامل مؤثر بر حاشیة بازاریابی در دشت نیشابور با استفاده از رگرسیون فضایی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 133-154]
 • الگوی محدودیت عرضه سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی خشکسالی در چارچوب الگوی اصلاح شده‌ ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه‏محور (مطالعه موردی: بخش زراعت) [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 95-121]
 • الگوی مختلط سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی خشکسالی در چارچوب الگوی اصلاح شده‌ ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه‏محور (مطالعه موردی: بخش زراعت) [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 95-121]
 • الگوی مصرف تغییرات الگوی غذایی و الگوی مصرف خانوار در ایران: تلفیق جداول داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 107-144]
 • الگوی مصرف مطالعه ارتباط بین الگوی مصرف گذشته و فعلی مواد خوراکی در مناطق روستایی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 35-48]
 • الگوی معادلات همزمان براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 103-124]
 • الگوی نرلاو بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 229-259]
 • الگو نوسانات تصادفی (SVM) بررسی نوسان‏های قیمت گندم با استفاده از الگوی GARCH، SVM وRIMA‌A [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 73-93]
 • الگوهای اقتصادسنجی تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 95-114]
 • الگوی هزینه بازاریابی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 163-178]
 • امکان‌مبادله ارزیابی‌و براورد ظرفیتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ایران به‌کشورهای عضواتحادیه ‌اروپا [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 125-160]
 • امنیت غذایی وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه: کاربرد رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 21-46]
 • امنیت غذایی ترازیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی براساس شاخصهای تبیین‌گر آسیب‌پذیری و امنیت غذایی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 21-50]
 • امنیت غذایی مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 137-153]
 • امنیت غذایی رویکردی نو به انتخاب بهترین گزینه راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 15-34]
 • امنیت غذایی بررسی اثر رشد ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 1-20]
 • امنیت غذایی بررسی اثر افزایش قیمت‏ها بر امنیت غذایی در جامعه روستایی ایران [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 165-189]
 • امنیت غذایی پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 145-180]
 • امنیت غذایی رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن* [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 181-218]
 • امنیت غذایی شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 47-69]
 • امنیت غذایی تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 25-48]
 • امنیت غذایی واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 169-204]
 • امنیت غذایی شناسایی راهکارهای مقابله غذایی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: مناطق روستایی گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • امنیت‌غذایی بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380-86 [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 53-78]
 • امنیت غذایی خانوارهای روستایی آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 175-192]
 • ایمنی مواد غذایی تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 23-45]
 • انار بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع‌ بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 119-136]
 • انار راهبردهای توسعة زنجیرة ارزش انار در شهرستان مه‌ولات با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 103-133]
 • انار راهبردهای توسعه زنجیره ارزش انار در شهرستان مه‌ولات با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • انارکاران بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل فراکارآیی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 147-168]
 • انتخاب دوگانه تحلیل داده‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک‌بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 65-85]
 • انتشار گاز دی‌اکسید کربن اثر ارزش افزوده‌ و شدت مصرف انرژی بر انتشار آلودگی‌های زیست‏ محیطی از بخش کشاورزی: کاربرد الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گستردة پنلی (Panel ARDL) [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 121-144]
 • انتظارات تطبیقی بررسی عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 157-176]
 • انتظارات عقلایی بررسی عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 157-176]
 • انتظارات عقلایی بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 65-80]
 • انتظارات قیمتی بررسی عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 157-176]
 • انتقال حق توسعه بررسی تمایل به مشارکت پسته‏کاران استان کرمان در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 137-157]
 • انتقال عرضه توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 1-20]
 • انتقال قیمت انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • انتقال قیمت انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار مرکبات ایران؛ رهیافتی از داده‏های ماهانه قیمتی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 1-24]
 • انتقال قیمت بررسی الگوی انتقال قیمت و قدرت بازار در صنعت تولید قند و شکر ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 119-144]
 • انتقال قیمتی بررسی تأثیرپذیری قیمت داخلی از بازارهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 145-170]
 • انتقال متقارن تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 69-98]
 • انتقال نامتقارن اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از انتقال نامتقارن قیمت [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 207-224]
 • انتقال نامتقارن قیمت تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 1-22]
 • انحراف تجارت آسیب‌شناسی تفاهم‌نامة تعرفة ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان با نگاهی به ظرفیت بخش کشاورزی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 275-298]
 • انحراف ‌ تجارت آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 91-120]
 • انحصار براورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 39-54]
 • انحصار چندجانبه مطالعه بازار جهانی خرما و بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • انحصار مؤثر سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]
 • اندازه رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 87-106]
 • اندازه بهینه تحلیل صرفه­های اقتصادی ناشی از مقیاس و اندازه بهینه در واحدهای پرورش مرغ تخمگذار استان تهران [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 17-36]
 • اندازه بهینه دولت بررسی اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تأکید بر بخش کشاورزی [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 103-124]
 • انرژی براورد کششهای قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 171-196]
 • انرژی بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380-86 [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 53-78]
 • انرژی مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولید‌کنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 95-114]
 • انرژی آثار رفاهی سیاست اصلاح نظام یارانه‌ها بر بازار گندم، آرد و نان در ایران [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 245-271]
 • انرژی مفید تأثیر بهبود فناوری تولید در بخش کشاورزی بر تقاضای بلندمدت ‌انرژی در این بخش با بهره‌گیری از مدل فنی اقتصادی MEDEE-S [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 45-70]
 • انعطاف‌پذیری تولید تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف‌پذیری تولید در صنایع غذایی بر اساس روش مدل‏سازی ساختاری- تفسیری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 207-236]
 • انعطاف پذیری قیمتی برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 75-94]
 • انگیزه پیشرفت بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‌آموختگان رشته کشاورزی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 253-274]
 • انگور ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگور در دو مسیر تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملایر [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 75-97]
 • انگور یاقوتی بررسی تأثیر کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای در میزان تولید انگور یاقوتی و عوامل مؤثر بر پذیرش آن در شهرستان زابل [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 187-208]
 • اهداف زیست­محیطی تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 1-38]
 • اولویت بندی اولویت بندی تولید محصولات ‌کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا در افق چشم انداز توسعه (1404) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 157-182]
 • اولویت بندی اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان‌ها [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 89-123]
 • اولویت بندی شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر بهره‌وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی با روش بهترین – بدترین فازی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 237-261]
 • اولویت‌بندی اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان فارس بر اساس بازده سرمایه [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 225-249]
 • اولویت بندی استراتژی‌های صادراتی تدوین و اولویت بندی استراتژی‌های صادراتی خرما در استان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اولویتهای سرمایه‌گذاری تعیین اولویتهای سرمایه­گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده – ستانده استان به روش گریت (GRIT) [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 19-43]

ب

 • با اعمال حداقل تغییرات در بنیان‌های سازمانی است و باعث افزایش مزیت‌های رقابتی در صنایع می‏شود. بر همین اساس ارزیابی اصول تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی با رویکرد ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 225-252]
 • بابل بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 31-48]
 • بارندگی بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 143-167]
 • بارندگی اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 1-30]
 • بازار آثار رفاهی سیاست اصلاح نظام یارانه‌ها بر بازار گندم، آرد و نان در ایران [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 245-271]
 • بازار آب نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت مشهد) [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 1-29]
 • بازاریابی بررسی بازاریابی مرکبات دزفول [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 25-42]
 • بازاریابی بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 47-68]
 • بازاریابی بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]
 • بازاریابی بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ( MCDM ) [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 97-117]
 • بازاریابی ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازارسانی گوجه‌فرنگی شهرستان مرودشت [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 121-145]
 • بازاریابی تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]
 • بازاریابی تأثیر محیط‌های بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 91-108]
 • بازاریابی تأثیر تعمیم یک نام تجاری به محصولات جدید در صنایع غذایی شهر تهران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 91-106]
 • بازاریابی ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونیهای تولید دام و طیور مطالعه موردی استانهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 107-132]
 • بازاریابی بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع‌ بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 119-136]
 • بازاریابی تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 23-45]
 • بازاریابی تحلیل عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب محصول زعفران از دیدگاه زعفران‌کاران شهرستان گناباد [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 153-185]
 • بازاریابی بررسی عوامل مؤثر بر حاشیة بازاریابی در دشت نیشابور با استفاده از رگرسیون فضایی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 133-154]
 • بازار آب کشاورزی آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی شبکه‌های آبیاری اصفهان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 51-82]
 • بازار آتی محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 21-35]
 • بازارپذیری رابطه به کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی وبازارپذیری ماهی‌پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 133-152]
 • بازار جهانی تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 69-98]
 • بازار جهانی مطالعه بازار جهانی خرما و بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • بازار داخلی و بازار جهانی بررسی پیوستگی بازارهای داخلی و جهانی گندم در ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 97-118]
 • بازار کار بررسی و تحلیل ظرفیت اشتغال‌زایی بخش کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 119-146]
 • بازار گندم تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 145-170]
 • بازار گوشت تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 1-22]
 • بازار گوشت آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بازار گوشت ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 159-188]
 • بازار میوه و تره بار بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه وتره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 155-184]
 • بازارهای جهانی برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 19-41]
 • بازارهای مالی اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 237-254]
 • بازارهای هدف مطالعه بازار جهانی خرما و بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • بازارهای هدف صادرات تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 193-220]
 • بازار هدف بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 83-120]
 • بازدارنده شناسایی و تحلیل مؤلفه ‏های بازدارندة توسعة زنجیرة تأمین محصول سیب ‏زمینی در استان همدان از دیدگاه تولیدکنندگان [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 235-255]
 • بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس تعیین ترکیب بهینه‌ی نهاده‌ها در زراعت پیاز استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازده سرمایه اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به زیر بخش‌های کشاورزی استان فارس بر اساس الگوی رشد نئوکلاسیکی [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 31-52]
 • بازده سرمایه‌ اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان فارس بر اساس بازده سرمایه [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 225-249]
 • بازده سرمایه‌گذاری بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیمدر کشور [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 15-46]
 • بازده فروش کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 129-148]
 • بازده نسبت به مقیاس آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مقدار تولید گندم در استان فارس: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 189-210]
 • باغدار بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع‌ بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 119-136]
 • بانک کشاورزی بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهیلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 77-100]
 • بانک کشاورزی تأثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 139-160]
 • بانک کشاورزی بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • بانک کشاورزی اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان‌ها [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 89-123]
 • بانک کشاورزی مازندران تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 93-124]
 • بی‏ثباتی رابطه مبادله اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 41-60]
 • بی‌ثباتی نرخ ارز بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی و تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی: تحلیل داده‌های تلفیقی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 39-60]
 • بحران مالی جهانی اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • بخش انرژی تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 79-111]
 • بخش کشاورزی براورد کششهای قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 171-196]
 • بخش کشاورزی تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 57-80]
 • بخش کشاورزی بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 81-108]
 • بخش کشاورزی اثر کاهش تعرفه­های واردات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و رفاه روستایی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 217-254]
 • بخش کشاورزی انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 205-230]
 • بخش کشاورزی تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 1-28]
 • بخش کشاورزی ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385) [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 47-76]
 • بخش کشاورزی بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 1-18]
 • بخش کشاورزی بررسی اشتغال‌زایی بخشهای اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 93-116]
 • بخش کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 151-175]
 • بخش کشاورزی بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 139-158]
 • بخش کشاورزی بررسی اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تأکید بر بخش کشاورزی [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 103-124]
 • بخش کشاورزی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم‌انداز آن در برنامه چهارم توسعه [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 37-52]
 • بخش کشاورزی تجزیه و تحلیل رشد و تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 21-44]
 • بخش کشاورزی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 163-186]
 • بخش کشاورزی بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 1-22]
 • بخش کشاورزی اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 41-60]
 • بخش کشاورزی برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 61-90]
 • بخش کشاورزی تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1115-136]
 • بخش کشاورزی بررسی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیرتعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات کشاورزی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 61-86]
 • بخش کشاورزی ارزشگذاری آبهای زیر زمینی در بهره برداری های کشاورزی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان کرمان(1382-1383) [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 1-14]
 • بخش کشاورزی آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 141-168]
 • بخش کشاورزی بررسی اثر سیاست‌های حمایت یارانه‌ای از نهاده‌‌ها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 247-270]
 • بخش کشاورزی برآورد زیان‌های اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی در استان‌های غربی ایران [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 151-183]
 • بخش کشاورزی شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 81-107]
 • بخش کشاورزی تأثیر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 1-16]
 • بخش کشاورزی آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 73-103]
 • بخش کشاورزی بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 113-144]
 • بخش کشاورزی مدل‌سازی بررسی عوامل مؤثر بر نوسان‏های قیمت محصولات کشاورزی ایران: مطالعه موردی خیار، گوجه‏ فرنگی، سیب‏زمینی و پیاز [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 209-259]
 • بخش کشاورزی اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان فارس بر اساس بازده سرمایه [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 225-249]
 • بخش کشاورزی بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]
 • بخش کشاورزی اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 1-30]
 • بخش کشاورزی ارزیابی اولویت و اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره‌وری آب و توسعة همه‏ جانبه بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 59-91]
 • بخش ‌ کشاورزی آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 91-120]
 • بخش‌کشاورزی برنامه‌ریزی کسری، ابزاری برای اندازه‌گیری شاخصهای کم ِّی پایداری در بخش کشاورزی [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 179-196]
 • بخش مالی رسمی و غیررسمی روستایی بررسی منابع غیررسمی اعتبارات روستایی در ایران مطالعه موردی استانهای خراسان رضوی و آذربایجان غربی [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 23-44]
 • بخشهای اقتصادی بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 139-158]
 • بذر بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]
 • برآورد حمایت از تولیدکننده برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 61-90]
 • بیرجند ارزیابی مالی طرحهای مرتعداری استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 1-14]
 • بردار پیشنهاد قیمت ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 143-169]
 • برنامه چهارم توسعه بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 221-249]
 • برنامه چهارم توسعه بررسی و تحلیل ظرفیت اشتغال‌زایی بخش کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 119-146]
 • برنامه‌ریزی تعیین اولویت‌ها و رتبه‌بندی فعالیت‌های کشاورزی و روستایی جهت توسعۀ اقتصادی استان همدان [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 191-212]
 • برنامه‎ریزی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندرقند [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 101-128]
 • برنامه ریزی آرمانی تعیین برنامه کشت بهینه زراعی بخش لاله آباد شهرستان بابل با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی آرمانی [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 125-137]
 • برنامه‌ریزی آرمانی مدیریت الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان مازندران با بهره‏گیری از الگوی آرمانی [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 71-94]
 • برنامه‌ریزی آرمانی مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 29-53]
 • برنامه‌ریزی تصادفی با پارامترهای بازه‏ای بررسی برنامة مبادلة مجوزهای آبی بین کشاورزان در اراضی پایین ‏دست سد وشمگیر [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 141-170]
 • برنامه‏ ریزی چندهدفه تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • برنامه‌ریزی چندهدفه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 163-186]
 • برنامه‌ریزی چندهدفه تعیین الگوی بهینه‌ کشت محصولات کشاورزی در شهرستان ملاثانی: کاربرد مدل بهینه‌سازی چندهدفه استوار [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 175-203]
 • برنامه ریزی خطی تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 35-60]
 • برنامه ریزی خطی مدلهای برنامه‌ریزی چند منطقه‌ای و کاربرد آن در کشاورزی مطالعه موردی استان فارس [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 87-112]
 • برنامه­ریزی خطی بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 109-134]
 • برنامه‌ریزی خطی اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • برنامه‌ریزی خطی تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 1-33]
 • برنامه‌ریزی خطی تعیین الگوی بهینه کشت و استخراج تقاضای هنجارین آب مطالعه موردی شهرستان کازرون [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 71-87]
 • برنامه‌ریزی خطی ارزیابی اثر شبکۀ آبیاری و زهکشی سفیدرود بر بازده نهایی آب آبیاری در استان گیلان [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 89-106]
 • برنامه‌ریزی خطی بهینه‌یابی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری با توجه به مخاطره [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 131-161]
 • برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرایط ریسک و نبود قطعیت با استفاده از برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 73-92]
 • برنامه ‌ ریزی ریاضی تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 167-202]
 • برنامه ریزی ریاضی اثباتی بررسی تغییرات سطح زیر کشت و سودآوری محصول پنبه در اثر اعمال سیاست های حمایتی دولت: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 41-62]
 • برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی اولویت‌بندی شرکت‌های لبنی به کمک عناصر آمیخته بازاریابی براساس رضایت‌مندی مشتریان: مطالعه موردی شهرستان تبریز [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 79-107]
 • برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی اثرات سیاست محدودیت عرضه آب کشاورزی برالگوی کشت: مطالعه موردی دشت دهگلان در استان کردستان [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 110-130]
 • برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی ارزیابی پایداری سیاست‌های قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از شاخص ترکیبی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 171-204]
 • برنامه ریزی ریاضی مثبت اثر تنش‌ محیطی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت دشت خمین [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 89-110]
 • برنامه ریزی‌ریاضی مثبت پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی مثبت تصحیح شده [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 21-46]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مثبت آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی شبکه‌های آبیاری اصفهان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 51-82]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مثبت کاربرد روش برنامه‎ریزی ریاضی مثبت به منظور تخصیص آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: زیربخش زراعت دشت سرخس) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 115-139]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مثبت بررسی واکنش کشاورزان به سیاست‏های آب کشاورزی در زیر‎بخش زراعت شهرستان خرم‏آباد با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی ریاضی مثبت (PMP) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 167-192]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مثبت بررسی آثار حذف یارانۀ نهادۀ آب بر تولید گل‌های زینتی با استفاده از رهیافت بیشترین بی‌نظمی (Maximum Entropy) [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 147-165]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مثبت نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت مشهد) [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 1-29]
 • برنامه‏ریزی ریاضی مثبت (PMP) بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 41-68]
 • برنامه‏ ریزی ریاضی مثبت (اثباتی) (PMP) کاربرد روش نامتقارن نش در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره‏ های آب زیرزمینی دشت جیرفت [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 181-234]
 • برنامه‌ریزی راهبردی تحلیل راهبردی توسعه بخش کشاورزی به روش SWOT و ماتریس QSPM : مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 87-118]
 • برنامه‌ریزی غیرخطی اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 1-33]
 • برنامه‌ریزی کسری برنامه‌ریزی کسری، ابزاری برای اندازه‌گیری شاخصهای کم ِّی پایداری در بخش کشاورزی [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 179-196]
 • برنامه‌ریزی مثبت فضایی (منطقه‏ای) مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 41-77]
 • برنامه‌ریزی مصالحه‌ای نقش سیاستگذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 117-137]
 • برنامه ریزی موتاد اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • برنامه سوم توسعه ارزیابی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف برنامه سوم توسعه کشور در بخش کشاورزی [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 155-178]
 • برنامه ‏های اول تا پنجم توسعه ارزیابی اولویت و اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره‌وری آب و توسعة همه‏ جانبه بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 59-91]
 • برنامه­های توسعه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخشهای مهم اقتصاد ایران طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 141-162]
 • برنامه‌های توسعه پنج ساله رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن* [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 181-218]
 • برنج تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 19-38]
 • برنج کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • برنج براورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 161-178]
 • برنج بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در گسترش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج استان مازندران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 231-253]
 • برنج ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی در بازارگندم و برنج [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 1-24]
 • برنج پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی پنبه و برنج و زعفران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 43-72]
 • برنج بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 31-48]
 • برنج تعیین راهبرد توسعه رشته فعالیت‌های زراعی کشت دوم بعد از برنج در استان گیلان [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 95-123]
 • برنج بررسی تأثیر نوسازی شالیکوبی سنتی به صنعتی در کاهش ضایعات برنج مطالعه موردی شهرستان تالش [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 183-200]
 • برنج بررسی اثر سیاست‌های یارانه و واردات برنج بر رفاه اجتماعی در قالب عرضه و تقاضای چند بازاری [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 149-169]
 • برنج بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]
 • برنج عوامل مؤثر بر مقدار مصرف برنج در سبد غذایی خانوارهای شهرستان رشت [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 109-126]
 • برنج آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 43-62]
 • برنج کارایی برنج‌کاران منطقة گهرباران ساری در شرایط عدم قطعیت [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 35-58]
 • برنج بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه انرژی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج در ایران: کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درونزا [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 25-43]
 • برنج بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، کیفی و زیست‏محیطی آن: مطالعة موردی شهر رشت [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 59-83]
 • برنج بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 141-167]
 • برنج طارم و شیرودی مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 29-53]
 • بیشترین بی نظمی اثر تنش‌ محیطی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت دشت خمین [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 89-110]
 • بیشترین بی‌نظمی تخمین مسائل بدفرم در حوزه اقتصاد کشاورزی با استفاده از رهیافت حداکثر بی نظمی تعمیم‌یافته [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 221-247]
 • بیکاری برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران: نقدی بر نظریه‏ های لوکاس [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 205-237]
 • بیمة شاخص بارندگی قیمت‌گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 1-24]
 • بیمة محصولات کشاورزی بررسی عوامل مؤثر در توسعه بیمه محصولات راهبردی کشاورزی در شهرستان خدابنده [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 111-134]
 • بیمه آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟ [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 1-16]
 • بیمه عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه مطالعه موردی گندمکاران شهرستان هرسین کرمانشاه [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 1-22]
 • بیمه آب ‌و هوا بررسی ساختار وابستگی و شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم شهرستان میانه و متغیرهای آب‌ و هوایی: کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی‌شکل کانونی (C-Vine) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 1-29]
 • بیمه چغندرقند ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندرقند [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 101-128]
 • بیمه درآمدی تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • بیمه درآمدی امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 135-152]
 • بیمه شاخص آب و هوایی بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 71-101]
 • بیمه‌گر بررسی نقش بیمه در تولید دامداران استان کرمان [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 25-36]
 • بیمه‌گزار بررسی نقش بیمه در تولید دامداران استان کرمان [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 25-36]
 • بیمه محصولات کشاورزی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندمکاران استان زنجان مطالعه موردی شهرستان خدابنده [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 51-70]
 • بیمه محصولات کشاورزی تعیین‌کننده‌های ادامه بیمه محصولات کشاورزی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 53-81]
 • بیمه محصولات کشاورزی امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 135-152]
 • بنگاه زودبازده تعیین میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان زابل [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 49-73]
 • بنگاه‌های کوچک و زودبازده بررسی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت بنگاه‏های زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 93-114]
 • بهبود فناوری تأثیر بهبود فناوری تولید در بخش کشاورزی بر تقاضای بلندمدت ‌انرژی در این بخش با بهره‌گیری از مدل فنی اقتصادی MEDEE-S [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 45-70]
 • بهبود مدیریت تأثیر عوامل مختلف در بهبود مدیریت باغ‏های زیتون شهرستان طارم با تأکید بر تسهیلات بانکی [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 107-121]
 • بهداشت بررسی بهره‌وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 87-102]
 • بهره‌برداری بی‌رویه بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی بهره‏برداری بی‎رویه از منابع آب در دشت رفسنجان-انار در استان کرمان [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 193-221]
 • بهره‌برداری پایدار مدل بهره‌برداری پایدار از سفره آب زیرزمینی مشترک میان بهره‌برداران شهری و کشاورزی با استفاده از نظریه بازیها [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 77-102]
 • بهره‌بردار کشاورزی مدل بهره‌برداری پایدار از سفره آب زیرزمینی مشترک میان بهره‌برداران شهری و کشاورزی با استفاده از نظریه بازیها [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 77-102]
 • بهره­وری اندازه‌گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنایع تبدیلی چای کشور [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 203-222]
 • بهره‌وری تعیین بهره‌وری آبهای سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 167-182]
 • بهره‌وری بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 29-49]
 • بهره‌وری تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید واحدهای پرورش ماهیان سردابی در استان فارس: کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 43-74]
 • بهره‌وری بررسی بهره‌وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 87-102]
 • بهره‌وری اندازه‌گیری بهره‌وری تحقیقات در بخش کشاورزی با تأکید بر جایگاه ایران در گروه کشورهای درحال‌توسعه [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 45-69]
 • بهره‌وری برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 193-216]
 • بهره‌وری تحلیل بهره‌وری منابع تولید گندم آبی در استان‌های کشور با رویکردهای چندمتغیره [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 219-245]
 • بهره‎وری بررسی تأثیر نوسان‏های متغیرهای کلان اقتصادی در رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 203-221]
 • بهره­وری انرژی تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 1-28]
 • بهره‌وری بخش کشاورزی مقایسه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بخش کشاورزی با بخشهای صنعت و خدمات [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 55-78]
 • بهره‌وری تعمیم‌یافته مقایسه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بخش کشاورزی با بخشهای صنعت و خدمات [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 55-78]
 • بهره وری عوامل تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی در استان کردستان [دوره 17، شماره 66، 1388]
 • بهره وری عوامل تولید شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر بهره‌وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی با روش بهترین – بدترین فازی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 237-261]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید در مزارع پرورش ماهی مطالعه موردی مزارع گرمابی و سردابی استان گیلان [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 53-74]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی اثر سیاست‌های حمایت یارانه‌ای از نهاده‌‌ها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 247-270]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • بهره‌وری متوسط مقایسه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بخش کشاورزی با بخشهای صنعت و خدمات [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 55-78]
 • بهره‌وری نیروی کار نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 1-19]
 • به‌عنوان روشی برای ایجاد بهبود در بهره‌وری ارزیابی اصول تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی با رویکرد ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 225-252]
 • بهینه‏ یابی چندهدفه دوسطحی بهینه ‏سازی سیاست‌های زیست ‏محیطی بخش زراعت کشاورزی ایران مبتنی بر رهیافت بهینه ‏سازی چندهدفه دوسطحی [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 63-90]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 1-18]
 • بهینه‌سازی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 163-186]
 • بهینه سازی تجارت داخلی بهینه‏سازی تجارت داخلی و خارجی پسته ایران در چارچوب مدل تعادل فضایی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 27-48]
 • بورس بررسی عوامل انگیزشی مشارکت کشاورزان در بورس شاخص‌های هواشناسی [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 23-45]
 • بورس کالای ایران تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی) [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 1-23]
 • بورس کالای کشاورزی تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 81-110]
 • بورس کالای کشاورزی نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 1-17]

پ

 • پایانه صادراتی اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت‌فرنگی استان کردستان [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 43-64]
 • پایداری برنامه‌ریزی کسری، ابزاری برای اندازه‌گیری شاخصهای کم ِّی پایداری در بخش کشاورزی [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 179-196]
 • پایداری آثار سرریز نوسان‌های قیمت چای در ایران (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 175-191]
 • پایداری ارزیابی پایداری سیاست‌های قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از شاخص ترکیبی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 171-204]
 • پارادایم طراحی نظام دوسویه دانش و اطلاعات کشاورزی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای تولیدی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 181-200]
 • پاریز (بخش) تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • پاکدشت پایداری زیست‌محیطی و عوامل تحقق آن در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 247-267]
 • پتانسیل‌ تجاری بررسی عوامل مؤثر بر جریانهای تجاری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 61-86]
 • پتانسیل‌تجاری ارزیابی‌و براورد ظرفیتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ایران به‌کشورهای عضواتحادیه ‌اروپا [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 125-160]
 • پتانسیلهای کشاورزی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 19-38]
 • پذیرش بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 97-112]
 • پذیرش عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی در شهرستان نهاوند [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 61-84]
 • پذیرش نوآوری بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیمدر کشور [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 15-46]
 • پذیرندگان و نپذیرندگان شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کاشت زیتون در استان کرمان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 1-22]
 • پراکندگی قدرت بازار برآورد قدرت بازاری و پراکندگی آن در صنایع غذایی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 195-215]
 • پرامیتی ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 79-102]
 • پرتفوی بهینه تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 93-124]
 • پرتقال بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 47-68]
 • پرتقال الگوسازی سریهای زمانی برای پیش‌بینی مصرف سیب و پرتقال در ایران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 117-134]
 • پرتقال تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]
 • پرتقال تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 47-71]
 • پرسشنامه‌های تخصصی بررسی و تحلیل نتایج اعتباربخشی تحقیقات مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی خودارزیابی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 117-140]
 • پروبیت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 31-48]
 • پروتئین حیوانی بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 221-249]
 • پرورش ماهی اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید در مزارع پرورش ماهی مطالعه موردی مزارع گرمابی و سردابی استان گیلان [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 53-74]
 • پسته بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 1-26]
 • پسته اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • پسته بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 125-146]
 • پسته تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 69-98]
 • پسته تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 193-220]
 • پسته انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • پسته بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان زرند [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 1-19]
 • پسته نقش سیاستگذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 117-137]
 • پسته بررسی تمایل به مشارکت پسته‏کاران استان کرمان در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 137-157]
 • پسته بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته‏کاران شهرستان سیرجان [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1-23]
 • پسته بهینه‏سازی تجارت داخلی و خارجی پسته ایران در چارچوب مدل تعادل فضایی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 27-48]
 • پسته برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 19-41]
 • پسته امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 135-152]
 • پسته بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 205-225]
 • پسته تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره وری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: تولیدکنندگان پسته شهرستان سیرجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیش بینی اولویت بندی تولید محصولات ‌کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا در افق چشم انداز توسعه (1404) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 157-182]
 • پیش­بینی پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی پنبه و برنج و زعفران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 43-72]
 • پیش­بینی مقایسه روشهای مختلف جهت پیش‌بینی واردات ادویه‌جات در ایران مطالعه موردی دارچین، هل و زردچوبه [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 19-40]
 • پیش‌بینی تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • پیش‌بینی مقایسه توان پیش‌بینی مدل عصبی- فازیِ ANFIS با مدل شبکه عصبیِ ANN و خود رگرسیونیِ ARIMA مطالعه موردی قیمت هفتگی تخم‌مرغ [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 181-205]
 • پیش‌بینی مقایسه روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقدار واردات ذرت ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 213-235]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]
 • پیش‌بینی قیمت تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 241-262]
 • پیش‌بینی قیمت پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران: مقایسه روشهای ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 73-96]
 • پیش‎بینی مصرف الگوسازی سریهای زمانی برای پیش‌بینی مصرف سیب و پرتقال در ایران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 117-134]
 • پیشرفت تکنولوژیکی توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 1-20]
 • پنبه بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 65-80]
 • پنبه تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 111-138]
 • پنبه پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی پنبه و برنج و زعفران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 43-72]
 • پنبه تغییرات تکنولوژیکی، آثار مقیاس و رشد بهره‏وری کل عوامل تولید پنبه در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 185-202]
 • پنبه کارایی فنی تولید پنبه در ایران با استفاده از انواع الگوهای ویژه داده‌های پانلی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 59-90]
 • پیوستگی بازار بررسی پیوستگی بازارهای داخلی و جهانی گندم در ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 97-118]
 • پوسته تخم‌مرغ الگوی تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر کیفیت پوسته تخم‌مرغ (مطالعه‌ موردی: استان خراسان رضوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوشش ریسک نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 1-17]
 • پیوند پسین و پیشین بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 113-144]
 • پیوندهای پسین داخلی و خارجی بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 1-35]
 • پیوندهای پسین و پیشین تحلیل آثار بالقوة آزادسازی تجاری بخش کشاورزی بر پیوندهای پسین و پیشین با استفاده از جدول داده- ستانده به‌هنگام‌شده سال 1390 [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 1-34]
 • پیوندهای پیشین داخلی و خارجی بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 1-35]

ت

 • تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی بررسی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت بنگاه‏های زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 93-114]
 • تابع تقاضا تعیین الگوی بهینه کشت و استخراج تقاضای هنجارین آب مطالعه موردی شهرستان کازرون [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 71-87]
 • تابع تقاضای آب مدیریت تقاضای آب با استفاده از سیاست قیمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 55-72]
 • تابع تقاضای آب، کشش قیمتی تقاضا، ارزش اقتصادی، حداکثرسازی سود، کشاورزی استخراج توابع تقاضا و تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات عمده‌ زراعی دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 1-28]
 • تابع تقاضای باقی‌مانده تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 47-71]
 • تابع تقاضای نهاده تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 103-126]
 • تابع تمایزی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندرقند [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 101-128]
 • تابع تولید تعیین بهره‌وری آبهای سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 167-182]
 • تابع تولید انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 205-230]
 • تابع تولید بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 29-49]
 • تابع تولید تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 103-126]
 • تابع تولید مدیریت تقاضای آب با استفاده از سیاست قیمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 55-72]
 • تابع تولید بررسی بهره‌وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 87-102]
 • تابع تولید تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولید‏کنندگان کلزا و عوامل مؤثر بر عدم کارایی آنها در استان مازندران [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 111-135]
 • تابع تولید بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی بهره‏برداری بی‎رویه از منابع آب در دشت رفسنجان-انار در استان کرمان [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 193-221]
 • تابع تولید تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف نهاده‌های شیمیایی آلایندۀ محیط‏زیست در تولید گندم آبی دشت ورامین [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 123-145]
 • تابع تولید کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 165-194]
 • تابع تولید تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی در استان کردستان [دوره 17، شماره 66، 1388]
 • تابع تولید الگوی تأثیرگذاری نهاده ‏ها بر مخاطرة تولید گندم آبی و دیم در شرق استان گلستان [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 67-92]
 • تابع تولید بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 141-167]
 • تابع تولید ترانسلوگ براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 75-94]
 • تابع تولید ترانسلوگ تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاینده محیط‏زیست در تولید گندم آبی مطالعه موردی دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 139-162]
 • تابع تولید ترانسلوگ کارایی فنی تولید پنبه در ایران با استفاده از انواع الگوهای ویژه داده‌های پانلی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 59-90]
 • تابع تولید تصادفی نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • تابع تولید تصادفی بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان زرند [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 1-19]
 • تابع تولید تصادفی آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین‌های گندم آبی در تحقیقات به‏ نژادی [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 163-180]
 • تابع تولید غیرمستقیم آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مقدار تولید گندم در استان فارس: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 189-210]
 • تابع تولید غیرمستقیم Lewbel بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 219-240]
 • تابع تولید مرزی تحلیل کارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 113-136]
 • تابع تولید مرزی تصادفی بررسی کارایی واحدهای صنعتی پرورش پولت، توأم و مرغ تخم‏گذار ایران با استفاده از روش‌های DEA و SFA [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 69-79]
 • تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید ترانسلوگ بررسی عوامل اثر گذار بر کارایی فنی تولید گندم [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 45-60]
 • تابع سود مدیریت تقاضای آب با استفاده از سیاست قیمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 55-72]
 • تابع فاصلة جهت‌دار بررسی عوامل مؤثر در کارایی و بهره‌وری تولیدکنندگان پستة شهرستان سیرجان با تأکید بر سرمایة اجتماعی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 83-108]
 • تابع فاصله براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]
 • تابع مرزی تصادفی رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 87-106]
 • تابع مرزی تصادفی کارایی فنی تولید پنبه در ایران با استفاده از انواع الگوهای ویژه داده‌های پانلی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 59-90]
 • تابع مسافت جهت دار تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره وری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: تولیدکنندگان پسته شهرستان سیرجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تابع مفصل تاکی‌شکل بررسی ساختار وابستگی و شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم شهرستان میانه و متغیرهای آب‌ و هوایی: کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی‌شکل کانونی (C-Vine) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 1-29]
 • تابع هزینة خسارت قیمت‌گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 1-24]
 • تابع هزینه تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 103-126]
 • تابع هزینه ترانسلوگ تحلیل صرفه­های اقتصادی ناشی از مقیاس و اندازه بهینه در واحدهای پرورش مرغ تخمگذار استان تهران [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 17-36]
 • تابع هزینه ترانسلوگ بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 87-105]
 • تابع هزینه ترانسلوگ آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مقدار تولید گندم در استان فارس: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 189-210]
 • تابع واکنش ضربه‌ای‌ تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی) [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 1-23]
 • تاپسیس رتبه بندی شهرستان های استان کرمان به‏ منظور دریافت اعتبارات کشاورزی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 119-140]
 • تاپسیس فازی مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصة فازی در شهرستان فردوس [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 237-274]
 • تاپسیس فازی مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه فازی در شهرستان فردوس [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاکسونومی تعیین اولویت‌ها و رتبه‌بندی فعالیت‌های کشاورزی و روستایی جهت توسعۀ اقتصادی استان همدان [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 191-212]
 • تاکسونومی عددی اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه مناطق روستایی در استان کردستان با استفاده از روشهای تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 179-202]
 • تاکسونومی عددی بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383 [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 71-88]
 • تاکسونومی عددی تعیین راهبرد توسعه رشته فعالیت‌های زراعی کشت دوم بعد از برنج در استان گیلان [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 95-123]
 • تاکسونومی‌عددی مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 17-38]
 • تایلند کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • تأمین نیاز مالی عوامل مؤثر بر پذیرش قراردادهای آتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی برنج‌کاران شهرستان ساری) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 93-117]
 • تبلیغات عمومی سطح بهینه تبلیغات عمومی شیر در شرایط بازار غیررقابتی [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 217-244]
 • تجارت بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 201-241]
 • تجارت خارجی بهینه‏سازی تجارت داخلی و خارجی پسته ایران در چارچوب مدل تعادل فضایی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 27-48]
 • تجارت کشاورزی بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی در تجارت خارجی محصولات کشاورزی ایران(مطالعه موردی: خرما، پسته، کشمش، گردو) [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 109-125]
 • تجارت کشاورزی بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی و تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی: تحلیل داده‌های تلفیقی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 39-60]
 • تجزیه واریانس تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی) [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 1-23]
 • تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات ارزیابی و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ایران با رویکرد شبکه‏ عصبی مصنوعی [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 1-26]
 • تجزیه و تحلیل تمایزی کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 101-124]
 • تحقیق مشکلات ارتباط تحقیق و ترویج و ساز و کارهای ارتباطی ممکن [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 135-150]
 • تحقیقات برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 193-216]
 • تحقیقات آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین‌های گندم آبی در تحقیقات به‏ نژادی [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 163-180]
 • تحقیقات کشاورزی بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیمدر کشور [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 15-46]
 • تحقیقات کشاورزی اندازه‌گیری بهره‌وری تحقیقات در بخش کشاورزی با تأکید بر جایگاه ایران در گروه کشورهای درحال‌توسعه [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 45-69]
 • تحلیل پوششی پویا تعیین کارایی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 139-159]
 • تحلیل پوششی داده­ها اندازه‌گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنایع تبدیلی چای کشور [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 203-222]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 79-102]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف برنامه سوم توسعه کشور در بخش کشاورزی [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 155-178]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کارایی واحدهای تولیدی طیور با رویکرد DEA مطالعه موردی استان فارس [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 89-116]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری بهره‌وری تحقیقات در بخش کشاورزی با تأکید بر جایگاه ایران در گروه کشورهای درحال‌توسعه [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 45-69]
 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 79-101]
 • تحلیل پوششی داده‌ها کارایی برنج‌کاران منطقة گهرباران ساری در شرایط عدم قطعیت [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 35-58]
 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل فراکارآیی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 147-168]
 • تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 125-145]
 • تحلیل پوششی داده‏ها رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 107-128]
 • تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای تعیین کارایی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 139-159]
 • تحلیل تجزیه ساختاری بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]
 • تحلیل چندمعیاره وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه: کاربرد رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 21-46]
 • تحلیل حساسیت بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 127-147]
 • تحلیل خوشه­ای کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌ای درارزیابی فضایی- مکانی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 57-76]
 • تحلیل خوشه‌ای سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 1-23]
 • تحلیل سیاستی آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی شبکه‌های آبیاری اصفهان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 51-82]
 • تحلیل سیاستی بررسی واکنش کشاورزان به سیاست‏های آب کشاورزی در زیر‎بخش زراعت شهرستان خرم‏آباد با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی ریاضی مثبت (PMP) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 167-192]
 • تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 107-128]
 • تحلیل سلسله مراتبی AHP اولویت‌بندی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان گیلان [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 125-146]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصة فازی در شهرستان فردوس [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 237-274]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه فازی در شهرستان فردوس [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل سلسله‏ مراتبی (فازی بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزادسازی قیمت‏ها در این حوزه [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 1-19]
 • تحلیل سوات (SWOT) ارزیابی اولویت و اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره‌وری آب و توسعة همه‏ جانبه بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 59-91]
 • تحلیل عاملی کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌ای درارزیابی فضایی- مکانی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 57-76]
 • تحلیل عاملی اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه مناطق روستایی در استان کردستان با استفاده از روشهای تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 179-202]
 • تحلیل عاملی بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383 [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 71-88]
 • تحلیل عاملی مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 137-153]
 • تحلیل عاملی تعیین اولویت‌ها و رتبه‌بندی فعالیت‌های کشاورزی و روستایی جهت توسعۀ اقتصادی استان همدان [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 191-212]
 • تحلیل عاملی تحلیل بهره‌وری منابع تولید گندم آبی در استان‌های کشور با رویکردهای چندمتغیره [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 219-245]
 • تحلیل‌عاملی مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 17-38]
 • تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 115-133]
 • تحلیل عاملی اکتشافی بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب در شهرستان دشتستان [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 171-188]
 • تحلیل عاملی اکتشافی، مشهد، قرارداد فروش، گوجه فرنگی؛Sale Contract عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش گوجه فرنگی در شهرستان مشهد [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 55-74]
 • تحلیل عاملی تأییدی شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 115-133]
 • تحلیل فراگیر داده‌ها مقایسه کاربرد روشهای تابع تولید مرزی تصادفی و تحلیل فراگیر داده‌ها در تحلیل کارایی واحدهای تولید رب گوجه‌فرنگی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 27-50]
 • تحلیل فراگیر داده‌ها بررسی کارایی واحدهای صنعتی پرورش پولت، توأم و مرغ تخم‏گذار ایران با استفاده از روش‌های DEA و SFA [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 69-79]
 • تحلیل فضایی-مکانی کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌ای درارزیابی فضایی- مکانی مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 57-76]
 • تحلیل مرز تصادفی براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]
 • تحلیل مرزی تصادفی بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته‏کاران شهرستان سیرجان [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1-23]
 • تحلیل مسیر ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 67-91]
 • تحلیل مسیر اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تأثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 167-190]
 • تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 103-124]
 • تحلیل‌مسیر عوامل مؤثر بر کارایی فنی گندمکاران استان قم (استفاده از مدل ترکیبی مرزی‌تصادفی و تحلیل مسیر) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 23-38]
 • تحلیل مقایسه‌ای کیفی واکاوی علل بنیادین فقر روستایی در استان فارس با استفاده از تحلیل مقایسه‌ای کیفی مجموعه فازی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 77-107]
 • تحلیل ممیزی شناسایی مدل مناسب پیش بینی پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در بین گندمکاران شهرستان اهواز [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 77-100]
 • تخصیص بهینه اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان‌ها [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 89-123]
 • تخفیفات تعرفه ای آسیب‌شناسی تفاهم‌نامة تعرفة ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان با نگاهی به ظرفیت بخش کشاورزی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 275-298]
 • تخم‌مرغ پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران: مقایسه روشهای ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 73-96]
 • تخم‌مرغ الگوی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فنی در کیفیت پوستة تخم‌مرغ برای کاهش ضایعات در واحدهای تولید تخم‌مرغ استان خراسان رضوی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 109-132]
 • تخمین آثار ثابت بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی و تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی: تحلیل داده‌های تلفیقی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 39-60]
 • ترازیابی ترازیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی براساس شاخصهای تبیین‌گر آسیب‌پذیری و امنیت غذایی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 21-50]
 • تراز تجاری تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1115-136]
 • تراز تجاری آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 141-168]
 • تراز تجاری آسیب‌شناسی تفاهم‌نامة تعرفة ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان با نگاهی به ظرفیت بخش کشاورزی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 275-298]
 • تراکتور وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 155-182]
 • تراکم جغرافیایی توزیع جغرافیایی صنعت غذا و عوامل مؤثر بر تراکم آن در کشورهای منتخب جهان ‌و ایران [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 205-236]
 • تربت حیدریه ریسک تولید و گرایش‏های ریسکی کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 1-21]
 • ترتیبات تجارت ‌ترجیحی آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 91-120]
 • ترتیبات نهادی تدوین الگوی ترتیبات نهادی مناسب برای مدیریت یکپارچة منابع آب [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 239-272]
 • ترجیحات ترجیحات مصرف‌کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: سبزیجات خوراکی در شهر ارومیه) [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 123-145]
 • ترجیحات بررسی ترجیحات آشکار شده شهروندان ایرانی برای قند و شکر [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 261-277]
 • ترجیحات آشکار شده سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 23-39]
 • ترجیحات اظهارشده بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیة کاهش اریب در روش آزمون انتخاب [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 93-120]
 • ترجیحات مصرف‏ کننده بررسی تغییرات ترجیحات مصرف ‏کنندگان برای روغن خوراکی جامد و مایع (کاربرد آزمون ناپارامتریک، مطالعه موردی استان فارس) [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 1-21]
 • ترجیحات مصرف‌کننده بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، کیفی و زیست‏محیطی آن: مطالعة موردی شهر رشت [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 59-83]
 • ترکیب بازاریابی رابطه به کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی وبازارپذیری ماهی‌پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 133-152]
 • ترویج مشکلات ارتباط تحقیق و ترویج و ساز و کارهای ارتباطی ممکن [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 135-150]
 • ترویج کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان روستاهای شهرستان بوئین‌زهرا نسبت به نقش­آفرینی نظام ترویج کشاورزی درایجاد زمینه‌های مشارکت نهادمند آنان در تحقق اولویتهای بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 209-240]
 • تسهیلات بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 23-39]
 • تسهیلات اعطایی تأثیر عوامل مختلف در بهبود مدیریت باغ‏های زیتون شهرستان طارم با تأکید بر تسهیلات بانکی [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 107-121]
 • تسهیلات اعطایی تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 93-124]
 • تصحیح خطای برداری بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 201-216]
 • تصحیح خطای برداری ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385) [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 47-76]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ( MCDM ) [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 97-117]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره محاسبه درجه ریسک ‏گریزی با استفاده از روش تحلیل تصمیم ‏گیری چندمعیاره: مطالعه موردی کشاورزان منطقه گهرباران ساری [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 45-64]
 • تصمیمگیری چند معیاره [2] رویکردی نو به انتخاب بهترین گزینه راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 15-34]
 • تصمیم‌گیری چندهدفه طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی در صنایع لبنی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 169-206]
 • تعادل جزئی ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 125-143]
 • تعادل عمومی بررسی پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت‏کش‏ها با استفاده از الگوی تحلیل تعادل عمومی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 171-205]
 • تعادل عمومی چندمنطقه‌ای ارزیابی پیامدهای ملی و منطقه‌ای خشکسالی در حوزة تولید و اشتغال با استفاده از مدل تحلیل تعادل عمومی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 55-81]
 • تعادل عمومی قابل‌محاسبه پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 145-180]
 • تعاونیهای آب‌بران عوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای آب‌بران (استفاده از رگرسیون فازی) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 69-91]
 • تعاونیهای تولید دام ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونیهای تولید دام و طیور مطالعه موردی استانهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 107-132]
 • تعاونیهای خودجوش ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 45-76]
 • تعدیل نمایی پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی پنبه و برنج و زعفران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 43-72]
 • تعدیل‌نمایی پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]
 • تعرفه کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • تعرفه بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]
 • تعرفه ‌ ترجیحی آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 91-120]
 • تعرفه‌ گمرکی براورد واردات‌ غیررسمی (قاچاق)‌ چای به ایران [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 1-34]
 • تعرفه واردات اثر کاهش تعرفه­های واردات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و رفاه روستایی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 217-254]
 • تعمیم نام تجاری صنایع غذایی تأثیر تعمیم یک نام تجاری به محصولات جدید در صنایع غذایی شهر تهران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 91-106]
 • تعیین‌کننده‌های فقر براورد خط فقر، اندازه فقر و بررسی تعیین‌کننده‌های آن در خانوارهای روستایی و شهری ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 1-24]
 • تغییرات آب‏ وهوا اثر متغیرهای آب‏ وهوایی بر احتمال تصمیم به کشت و عملکرد محصول نخود در ایران: کاربرد مدل هکمن فضایی [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 145-171]
 • تغییرات تکنولوژیکی برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 193-216]
 • تغییرات رفاه اجتماعی اثرتنوع‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهرمشهد) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 31-49]
 • تغییرات مازاد مصرف کننده اثرتنوع‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهرمشهد) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 31-49]
 • تغییر اقلیم اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 1-30]
 • تغییر الگوی کشت امکان‌سنجی اقتصادی استفاده از گونه‌های با نیاز آبی پایین‌تر به منظور بهبود وضعیت آبی دریاچۀ ارومیه با استفاده از رویکرد برنامۀ PES [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 223-246]
 • تغییر بهره وری تغییرات تکنولوژیکی، آثار مقیاس و رشد بهره‏وری کل عوامل تولید پنبه در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 185-202]
 • تغییرتکنولوژی بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 87-105]
 • تغییر تکنولوژیکی تغییرات تکنولوژیکی، آثار مقیاس و رشد بهره‏وری کل عوامل تولید پنبه در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 185-202]
 • تغییر کاربری برآورد تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 51-73]
 • تغییر مقیاس تغییرات تکنولوژیکی، آثار مقیاس و رشد بهره‏وری کل عوامل تولید پنبه در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 185-202]
 • تفکر ناب ارزیابی اصول تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی با رویکرد ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 225-252]
 • تقاضا براورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 39-54]
 • تقاضا براورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 33-52]
 • تقاضا عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در سیستان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 91-110]
 • تقاضا براورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 65-86]
 • تقاضا اثر سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان بر توسعۀ تقاضا در زیر بخش دام و طیور [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 213-244]
 • تقاضا اولویت بندی تولید محصولات ‌کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا در افق چشم انداز توسعه (1404) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 157-182]
 • تقاضای آب بررسی واکنش کشاورزان به سیاست‏های آب کشاورزی در زیر‎بخش زراعت شهرستان خرم‏آباد با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی ریاضی مثبت (PMP) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 167-192]
 • تقاضای انرژی تأثیر بهبود فناوری تولید در بخش کشاورزی بر تقاضای بلندمدت ‌انرژی در این بخش با بهره‌گیری از مدل فنی اقتصادی MEDEE-S [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 45-70]
 • تقاضای بیمه براورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 161-178]
 • تقاضای پویا تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 19-38]
 • تقاضای صادرات اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • تقاضای صادرات عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با تأکید بر شاخص رقابت ‏پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 1-24]
 • تقاضاکننده خالص تعیین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خالص انواع گوشت در ایران: کاربرد رابطه اسلاتسکی اصلاح‌شده با مفهوم اثر درآمدی موجودی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 1-28]
 • تقاضای مواد خوراکی بررسی اثر افزایش قیمت‏ها بر امنیت غذایی در جامعه روستایی ایران [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 165-189]
 • تقاضای مواد غذایی براورد کششهای مواد مغذی با استفاده از تکنیک همجمعی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 127-156]
 • تقاضای نهایی بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 37-63]
 • تقاضای واردات محصولات کشاورزی ارزیابی و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ایران با رویکرد شبکه‏ عصبی مصنوعی [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 1-26]
 • تکنیکSOWT تدوین و اولویت بندی استراتژی‌های صادراتی خرما در استان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکنیکTOPSIS سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 1-23]
 • تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP) تدوین و اولویت بندی استراتژی‌های صادراتی خرما در استان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکنیکهای AHP و Topsis مکان‌یابی و ظرفیت سنجی کارخانه قندسوم استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 129-153]
 • تکنیک همجمعی براورد کششهای مواد مغذی با استفاده از تکنیک همجمعی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 127-156]
 • تلفات نیتروژن مدیریت مصرف آب و کود با رویکرد اقتصادی-زیست محیطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 27-47]
 • تمایزهای اقلیمی نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 1-29]
 • تمایل به پرداخت براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 121-142]
 • تمایل به پرداخت ترجیحات مصرف‌کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: سبزیجات خوراکی در شهر ارومیه) [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 123-145]
 • تمایل به پرداخت ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 143-169]
 • تمایل به پرداخت بررسی تمایل مصرف‌کنندگان برای مصرف محصولات ارگانیک در شهر ساری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]
 • تمایل به مصرف تأثیر آگاهی از ویژگی‌های محصولات ارگانیک در تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک برای خانوارهای شهرستان مشهد [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 31-53]
 • تمرکز سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]
 • تنش آبی بهینه‌سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه‌ای استان اصفهان با استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی چندمعیاره [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 39-88]
 • تنکابن رتبه‌بندی اهداف دامداران جنگل‌نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه‌بندی ساده [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 139-165]
 • تنکابن بررسی عوامل انگیزشی مشارکت کشاورزان در بورس شاخص‌های هواشناسی [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 23-45]
 • تنوع بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • تنوع ژنتیکی نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • تنوع محصول برند اثرتنوع‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهرمشهد) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 31-49]
 • تهدیدها قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی صادرات کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 83-104]
 • تهران بررسی عوامل کیفی مؤثر بر قیمت قارچ‌های خوراکی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران) [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 125-149]
 • تهران (شهر) بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیة کاهش اریب در روش آزمون انتخاب [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 93-120]
 • توابع تولید ارزش‌گذاری اقتصادی آب برای مزارع بزرگ و کوچک گندم (مطالعة موردی: شهرستان طبس) [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 1-19]
 • توابع تولید مرزی تصادفی مقایسه کاربرد روشهای تابع تولید مرزی تصادفی و تحلیل فراگیر داده‌ها در تحلیل کارایی واحدهای تولید رب گوجه‌فرنگی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 27-50]
 • توابع عرضه و تقاضای صادرات براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 103-124]
 • توت‌فرنگی اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت‌فرنگی استان کردستان [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 43-64]
 • تورم تجزیه و تحلیل رشد و تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 21-44]
 • تورم برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران: نقدی بر نظریه‏ های لوکاس [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 205-237]
 • توزیع رفاه توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 1-20]
 • توزیع زمین، نابرابری، بهره‌وری، تابع تولید، کشورهای اسلامی؛ تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره‌وری عوامل تولید (مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی) [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 143-163]
 • توسعة روستایی اولویت‌بندی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان گیلان [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 125-146]
 • توسعة کشاورزی شناسایی موانع توسعة کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 55-72]
 • توسعه بررسی عوامل مؤثر در توسعه بیمه محصولات راهبردی کشاورزی در شهرستان خدابنده [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 111-134]
 • توسعه تعیین اولویت‌ها و رتبه‌بندی فعالیت‌های کشاورزی و روستایی جهت توسعۀ اقتصادی استان همدان [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 191-212]
 • توسعه عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 103-124]
 • توسعه آمایشی بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 49-76]
 • توسعه پایدار اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 121-134]
 • توسعه پایدار مدیریت الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان مازندران با بهره‏گیری از الگوی آرمانی [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 71-94]
 • توسعه پایدار روستایی ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 45-76]
 • توسعه پایدار کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان روستاهای شهرستان بوئین‌زهرا نسبت به نقش­آفرینی نظام ترویج کشاورزی درایجاد زمینه‌های مشارکت نهادمند آنان در تحقق اولویتهای بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 209-240]
 • توسعه پایدار، مزیت نسبی، جوامع روستایی، محیط زیست؛Environmental ارزیابی توسعه کشاورزی پایدار در ایران با استفاده از روش مزیت نسبی  [دوره 23، شماره 90، 1394، صفحه 29-54]
 • توسعه‌‌تجارت ارزیابی‌و براورد ظرفیتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ایران به‌کشورهای عضواتحادیه ‌اروپا [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 125-160]
 • توسعه روستایی ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 149-180]
 • توسعه روستایی اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه مناطق روستایی در استان کردستان با استفاده از روشهای تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 179-202]
 • توسعه­ساختار اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت‌فرنگی استان کردستان [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 43-64]
 • توسعه علمی تجزیه و تحلیل ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی محصول مرغ [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 163-185]
 • توسعه کشاورزی سطح‌بندی و ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با استفاده از GIS [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 133-160]
 • توسعه کشاورزی بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 183-204]
 • توسعه کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 49-76]
 • توسعه کشاورزی بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383 [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 71-88]
 • توسعه کشاورزی ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 45-76]
 • توسعه‌کشاورزی مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 17-38]
 • توسعه کشاورزی پایدار بررسی تمایل مصرف‌کنندگان برای مصرف محصولات ارگانیک در شهر ساری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]
 • توسعه کشت بررسی سیاست توسعة گل محمدی در ایران [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 181-201]
 • توسعه مالی نقش توسعه مالی بر سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 189-211]
 • توسعه محصول سیب ‏زمینی شناسایی و تحلیل مؤلفه ‏های بازدارندة توسعة زنجیرة تأمین محصول سیب ‏زمینی در استان همدان از دیدگاه تولیدکنندگان [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 235-255]
 • توسعه منطقه ‌ ای بررسی شاخصهای توسعه در مناطق روستایی استانهای کشور با استفاده از روش اسکالوگرام [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 109-142]
 • توسعه ناپایدار نقش سیاستگذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 117-137]
 • توسعۀ کشاورزی سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 1-23]
 • توسعۀ کشاورزی شناسایی موانع توسعۀ کسب وکارهای کارآفرینانۀ کشاورزی در شهرستان کرمانشاه [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 157-174]
 • توفان گرد و غبار برآورد زیان‌های اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی در استان‌های غربی ایران [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 151-183]
 • تولید تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 25-53]
 • تولید ارزیابی پیامدهای ملی و منطقه‌ای خشکسالی در حوزة تولید و اشتغال با استفاده از مدل تحلیل تعادل عمومی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 55-81]
 • تولید بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 229-259]
 • تولید بالقوة روستایی برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران: نقدی بر نظریه‏ های لوکاس [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 205-237]
 • تولید داخلی انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 129-149]
 • تولید شیر تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 55-74]
 • تولیدکنندگان پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 269-305]
 • تولید میگو ارزیابی راهبردهای توسعة مزارع پرورش میگو در استان خوزستان با استفاده از روش سوات و الکتره 3 [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 29-58]
 • تئوری بازی‌‌ها مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 29-53]

ج

 • جانشینی‌ نهاده‌ها تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 53-78]
 • جانشینی‌ نهاده‌ها تعیین ترکیب بهینه‌ی نهاده‌ها در زراعت پیاز استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • جبران خسارات انتخاب مناسب‌ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی در ایران به روش AHP [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 169-191]
 • جبران ریسک بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان سیب در استان های ایران: کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 205-228]
 • جداول داده- ستانده بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]
 • جدول داده ستانده بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 37-63]
 • جدول داده ـ ستانده تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 25-53]
 • جدول داده- ستانده شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 81-107]
 • جدول داده- ستانده آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 73-103]
 • جدول داده- ستانده بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 113-144]
 • جدول داده- ستانده تحلیل آثار بالقوة آزادسازی تجاری بخش کشاورزی بر پیوندهای پسین و پیشین با استفاده از جدول داده- ستانده به‌هنگام‌شده سال 1390 [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 1-34]
 • جدول داده-ستانده تعیین اولویتهای سرمایه­گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده – ستانده استان به روش گریت (GRIT) [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 19-43]
 • جدول داده ستانده منطقه‌ای بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 1-35]
 • جیرفت (دشت) کاربرد روش نامتقارن نش در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره‏ های آب زیرزمینی دشت جیرفت [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 181-234]
 • جغرافیای صنعت غذا توزیع جغرافیایی صنعت غذا و عوامل مؤثر بر تراکم آن در کشورهای منتخب جهان ‌و ایران [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 205-236]
 • جمعیت رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن* [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 181-218]
 • جهرم مدیریت تقاضای آب با استفاده از سیاست قیمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 55-72]
 • جو بررسی تأثیرپذیری قیمت داخلی از بازارهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 145-170]
 • جوجه بررسی بهره‌وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 87-102]
 • جوجه یکروزه گوشتی تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 241-262]
 • جو دیم بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیمدر کشور [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 15-46]
 • جورسازی تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 55-74]

چ

 • چای ‌ایران براورد واردات‌ غیررسمی (قاچاق)‌ چای به ایران [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 1-34]
 • چاه‌های غیرمجاز مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 227-259]
 • چرخه‌های تجاری مقایسه‌ بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد در ایجاد چرخه‌های تجاری ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 109-129]
 • چشم‌انداز ترازیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی براساس شاخصهای تبیین‌گر آسیب‌پذیری و امنیت غذایی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 21-50]
 • چغندرقند مکان‌یابی و ظرفیت سنجی کارخانه قندسوم استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 129-153]
 • چغندرقند الگوی شبیه‌سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 23-39]
 • چغندرقند پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]
 • چغندرقند محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 125-145]
 • چند بازاری بررسی اثر سیاست‌های یارانه و واردات برنج بر رفاه اجتماعی در قالب عرضه و تقاضای چند بازاری [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 149-169]

ح

 • حاشیة بازاریابی بررسی عوامل مؤثر بر حاشیة بازاریابی در دشت نیشابور با استفاده از رگرسیون فضایی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 133-154]
 • حاشیه بازار اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از انتقال نامتقارن قیمت [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 207-224]
 • حاشیه بازار بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع‌ بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 119-136]
 • حاشیه بازاریابی تجزیه و تحلیل ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی محصول مرغ [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 163-185]
 • حاشیه بازاریابی بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 47-68]
 • حاشیه بازاریابی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 163-178]
 • حاشیه بازاریابی بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه وتره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 155-184]
 • حاشیه بازاریابی تحلیل میزان انتفاع سطوح مختلف بازار سیب زمینی درایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 75-94]
 • حاشیه بازاریابی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گل رز گلخانه‏ای در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 137-156]
 • حاشیه و کارایی بازاریابی ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگور در دو مسیر تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملایر [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 75-97]
 • حاشیه و کارایی بازاریابی بررسی سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی با تأکید بر صادرات (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 131-156]
 • حامل‌های انرژی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مقدار تولید گندم در استان فارس: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 189-210]
 • حد‌آستانه‌ای اثر آستانه‌ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی‌های تورمی بر سرمایه‌گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 95-117]
 • حداقل سازی هزینه تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 53-78]
 • حداقل مربعات غیرخطی آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟ [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 1-16]
 • حداقل واریانس محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 21-35]
 • حداکثر آنتروپی (ME) بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 41-68]
 • حداکثر راستنمایی یوهانسن تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 211-243]
 • حداکثرسازی سود تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 53-78]
 • حداکثرسازی سود تعیین ترکیب بهینه‌ی نهاده‌ها در زراعت پیاز استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • حذف یارانه آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 43-62]
 • حساسیت آثار سرریز نوسان‌های قیمت چای در ایران (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 175-191]
 • حساسیت آسیب‌پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشاورزان نسبت به خشکسالی: دشت بکان اقلید [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 171-192]
 • حفاظت آب بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کشاورزان در به‏ کارگیری فناوری‌های حفاظت آب و خاک [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 121-146]
 • حفاظت از جنگل رتبه‌بندی اهداف دامداران جنگل‌نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه‌بندی ساده [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 139-165]
 • حفاظت خاک بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کشاورزان در به‏ کارگیری فناوری‌های حفاظت آب و خاک [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 121-146]
 • حق بیمه تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • حق بیمه بررسی نقش بیمه در تولید دامداران استان کرمان [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 25-36]
 • حق بیمه بررسی تمایل به مشارکت گندم‌کاران شهرستان مشهد در طرح‌های جدید بیمه محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 135-159]
 • حکمرانی خوب تدوین الگوی ترتیبات نهادی مناسب برای مدیریت یکپارچة منابع آب [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 239-272]
 • حمایت بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 151-175]
 • حمایت بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 201-241]
 • حمایت‌ یارانه‌ای از نهاده‌ها بررسی اثر سیاست‌های حمایت یارانه‌ای از نهاده‌‌ها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 247-270]
 • حمایت از تولیدکننده آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 1-21]
 • حمایت از تولیدکننده (PSE) بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 187-214]
 • حمایت از مصرف‌کننده (CSE) بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 187-214]
 • حمایت دولت بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 109-134]
 • حمایت دولت بررسی اثر حمایت دولت بر رقابت پذیری محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 21-37]
 • حمایت قیمتی بازار بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]
 • حمایت نهاده‌ای بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]
 • حمل‌ونقل تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 19-38]
 • حمل و نقل بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 1-18]
 • حوزه آبخیز حبله‌رود الگوی پایداری در بهینه‌سازی کاربری اراضی در حوضة آبخیز حبله‌رود [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 193-224]

خ

 • خاش (شهرستان) بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل فراکارآیی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 147-168]
 • خانوارهای روستایی براورد خط فقر، اندازه فقر و بررسی تعیین‌کننده‌های آن در خانوارهای روستایی و شهری ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 1-24]
 • خانوارهای شهری براورد خط فقر، اندازه فقر و بررسی تعیین‌کننده‌های آن در خانوارهای روستایی و شهری ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 1-24]
 • خانوارهای شهری بررسی اثر رشد ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 1-20]
 • خانوارهای کشاورز واکاوی علل بنیادین فقر روستایی در استان فارس با استفاده از تحلیل مقایسه‌ای کیفی مجموعه فازی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 77-107]
 • خدابنده ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 149-180]
 • خدمات عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]
 • خدمات مشاوره­ای بررسی عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزی پایدار مهندسین ناظر طرح محوری گندم استان فارس [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 37-56]
 • خدمات مشاوره‎ای ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندرقند [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 101-128]
 • خراسان رضوی بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 121-140]
 • خراسان رضوی بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 37-63]
 • خراسان رضوی بررسی منابع غیررسمی اعتبارات روستایی در ایران مطالعه موردی استانهای خراسان رضوی و آذربایجان غربی [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 23-44]
 • خراسان رضوی الگوی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فنی در کیفیت پوستة تخم‌مرغ برای کاهش ضایعات در واحدهای تولید تخم‌مرغ استان خراسان رضوی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 109-132]
 • خراسان رضوی مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 227-259]
 • خراسان شمالی تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 1-33]
 • خرید تضمینی تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 55-74]
 • خرید تضمینی تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 145-170]
 • خرما تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 193-220]
 • خرما انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 129-149]
 • خرما براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 103-124]
 • خرما عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان خوزستان [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 183-217]
 • خرما آثار اقتصادی تحقیقات به‌نژادی خرما در شرایط ریسک بر توسعه [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 237-268]
 • خرما تدوین و اولویت بندی استراتژی‌های صادراتی خرما در استان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خرمای کبکاب بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب در شهرستان دشتستان [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 171-188]
 • خسارت براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 83-95]
 • خشکبار ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگور در دو مسیر تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملایر [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 75-97]
 • خشکسالی براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 83-95]
 • خشکسالی مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصة فازی در شهرستان فردوس [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 237-274]
 • خشکسالی ارزیابی پیامدهای ملی و منطقه‌ای خشکسالی در حوزة تولید و اشتغال با استفاده از مدل تحلیل تعادل عمومی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 55-81]
 • خشکسالی مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه فازی در شهرستان فردوس [(مقالات آماده انتشار)]
 • خصوصیات اقتصادی- اجتماعی محاسبه درجه ریسک ‏گریزی با استفاده از روش تحلیل تصمیم ‏گیری چندمعیاره: مطالعه موردی کشاورزان منطقه گهرباران ساری [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 45-64]
 • خط فقر براورد خط فقر، اندازه فقر و بررسی تعیین‌کننده‌های آن در خانوارهای روستایی و شهری ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 1-24]
 • خط‌فقر بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380-86 [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 53-78]
 • خمین (دشت) بهینه ‏سازی سیاست‌های زیست ‏محیطی بخش زراعت کشاورزی ایران مبتنی بر رهیافت بهینه ‏سازی چندهدفه دوسطحی [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 63-90]
 • خنثایی پول برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران: نقدی بر نظریه‏ های لوکاس [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 205-237]
 • خودارزیابی بررسی و تحلیل نتایج اعتباربخشی تحقیقات مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی خودارزیابی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 117-140]
 • خودکفایی مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 147-165]
 • خود‌کفایی آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 1-21]
 • خودکفایی پایدار ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 125-143]
 • خودگزینشی تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 55-74]
 • خوزستان (استان) ارزیابی راهبردهای توسعة مزارع پرورش میگو در استان خوزستان با استفاده از روش سوات و الکتره 3 [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 29-58]
 • خوشه بندی تحلیل بهره‌وری منابع تولید گندم آبی در استان‌های کشور با رویکردهای چندمتغیره [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 219-245]
 • خوشه‌های روستایی آسیب‌پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشاورزان نسبت به خشکسالی: دشت بکان اقلید [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 171-192]

د

 • داده – ستانده بررسی اشتغال‌زایی بخشهای اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 93-116]
 • داده- ستانده تغییرات الگوی غذایی و الگوی مصرف خانوار در ایران: تلفیق جداول داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 107-144]
 • داده‌های پانل بررسی اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تأکید بر بخش کشاورزی [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 103-124]
 • داده‌های پانل اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به زیر بخش‌های کشاورزی استان فارس بر اساس الگوی رشد نئوکلاسیکی [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 31-52]
 • داده‌های پانل کارایی فنی تولید پنبه در ایران با استفاده از انواع الگوهای ویژه داده‌های پانلی [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 59-90]
 • داده های تابلویی بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی در تجارت خارجی محصولات کشاورزی ایران(مطالعه موردی: خرما، پسته، کشمش، گردو) [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 109-125]
 • داده­های ترکیبی بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 143-167]
 • داده‌های ترکیبی بررسی اثر شوک‌های پولی بر سرمایه‌گذاری در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 185-198]
 • داده‌های ترکیبی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با تأکید بر شاخص رقابت ‏پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 1-24]
 • داده‌های تلفیقی بررسی عوامل مؤثر بر جریانهای تجاری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 61-86]
 • داده‌های ماهانه انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار مرکبات ایران؛ رهیافتی از داده‏های ماهانه قیمتی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 1-24]
 • داراب بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]
 • دارچین مقایسه روشهای مختلف جهت پیش‌بینی واردات ادویه‌جات در ایران مطالعه موردی دارچین، هل و زردچوبه [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 19-40]
 • دامداران انتخاب کانال‌های بازاریابی شیر خام در زنجیرة تأمین لبنیات شهرستان کرمان: روش لاجیت چندگانه [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 21-40]
 • دامداران جنگل‌نشین رتبه‌بندی اهداف دامداران جنگل‌نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه‌بندی ساده [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 139-165]
 • دان بررسی بهره‌وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 87-102]
 • دانش‌آموختگان کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‌آموختگان رشته کشاورزی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 253-274]
 • دانش‌‌بومی؛ نظریه بنیانی؛ مدل مفهومی؛ رهیافت ترویجی تدوین مدل مفهومی حاصل از تلفیق دانش بومی و رسمی با استفاده از نظریه بنیانی [1] به منظور دستیابی به رهیافت ترویجی مناسب [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 151-176]
 • دانه روغنی سویا بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 1-18]
 • دریاچه ارومیه امکان‌سنجی اقتصادی استفاده از گونه‌های با نیاز آبی پایین‌تر به منظور بهبود وضعیت آبی دریاچۀ ارومیه با استفاده از رویکرد برنامۀ PES [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 223-246]
 • درآمد بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]
 • درجه بازبودن تجارت تأثیر شاخص‌های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 121-142]
 • درجه حرارت بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 143-167]
 • درجه رقابتی مقایسه مزیت نسبی صادرات سیب ایران با کشورهای عمده صادرکننده این محصول [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 177-203]
 • در معرض واقع شدن آسیب‌پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشاورزان نسبت به خشکسالی: دشت بکان اقلید [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 171-192]
 • درودزن مدیریت مصرف آب و کود با رویکرد اقتصادی-زیست محیطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 27-47]
 • دزفول بررسی بازاریابی مرکبات دزفول [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 25-42]
 • دسترسی به بازار رسمی اعتبارات ارزیابی اثر هزینه‌های‌ مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 39-54]
 • دشت خمین اثر تنش‌ محیطی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت دشت خمین [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 89-110]
 • دشت رفسنجان-انار بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی بهره‏برداری بی‎رویه از منابع آب در دشت رفسنجان-انار در استان کرمان [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 193-221]
 • دشت سرخس کاربرد روش برنامه‎ریزی ریاضی مثبت به منظور تخصیص آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: زیربخش زراعت دشت سرخس) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 115-139]
 • دشت قزوین استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 29-56]
 • دشت مشهد نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت مشهد) [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 1-29]
 • دشت ورامین تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف نهاده‌های شیمیایی آلایندۀ محیط‏زیست در تولید گندم آبی دشت ورامین [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 123-145]
 • دما اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 1-30]
 • دیمکاری براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 83-95]
 • دهگلان (دشت) اولویت‌بندی شرکت‌های لبنی به کمک عناصر آمیخته بازاریابی براساس رضایت‌مندی مشتریان: مطالعه موردی شهرستان تبریز [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 79-107]
 • دهگلان (دشت) اثرات سیاست محدودیت عرضه آب کشاورزی برالگوی کشت: مطالعه موردی دشت دهگلان در استان کردستان [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 110-130]
 • دوگانگی بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383 [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 71-88]
 • دوگانگی‌کشاورزی مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 17-38]
 • دولت تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 79-111]

ذ

 • ذرت بررسی تأثیرپذیری قیمت داخلی از بازارهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 145-170]
 • ذرت تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • ذرت کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 129-148]
 • ذرت مقایسه روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقدار واردات ذرت ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 213-235]
 • ذرت بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله سویا و ذرت در ایران و کشورهای طرف عمده تجاری [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 211-238]
 • ذرت دانه­ای براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 75-94]
 • ذرت دانه‌ای تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 95-114]

ر

 • ری بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 41-68]
 • رابطة مبادله بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 151-175]
 • رابطه اسلاتسکی تعیین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خالص انواع گوشت در ایران: کاربرد رابطه اسلاتسکی اصلاح‌شده با مفهوم اثر درآمدی موجودی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 1-28]
 • رابطه بلندمدت انطباق تولیدات داخلی و مزیت‌های صادراتی در بازار جهانی خرما : بررسی موقعیت ایران در مقابل رقبا [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 129-149]
 • راندمان آبیاری مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 227-259]
 • راندمان اقتصادی معرفی و بررسی لزوم کاربرد راندمان اقتصادی به همراه راندمان فیزیکی در آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 179-200]
 • راندمان فیزیکی معرفی و بررسی لزوم کاربرد راندمان اقتصادی به همراه راندمان فیزیکی در آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 179-200]
 • راهبرد تمایز بررسی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • راهبرد تمایز بررسی رابطه ی بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در شرکت های بورسی فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبرد رهبری هزینه بررسی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • راهبرد رهبری هزینه بررسی رابطه ی بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در شرکت های بورسی فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبردهای کسب و کار بررسی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • راهبردهای کسب و کار بررسی رابطه ی بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در شرکت های بورسی فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهکارهای کاهش ضایعات بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب در شهرستان دشتستان [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 171-188]
 • رب گوجه‌فرنگی مقایسه کاربرد روشهای تابع تولید مرزی تصادفی و تحلیل فراگیر داده‌ها در تحلیل کارایی واحدهای تولید رب گوجه‌فرنگی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 27-50]
 • رتبه‌بندی توسعه یک مدل آماری چندمتغیره به منظور رتبه‌بندی شرکتهای کشت و صنعت تحت پوشش وزارت جهادکشاورزی براساس عملکرد مالی سالهای [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 103-128]
 • رتبه‌بندی رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 107-128]
 • رتبه‌بندی سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 1-23]
 • رتبه‌بندی اهداف رتبه‌بندی اهداف دامداران جنگل‌نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه‌بندی ساده [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 139-165]
 • رتبه بندی براساس تشابه به حل ایده ­ آل ( TOPSIS ) ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 149-180]
 • ریسک بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در گسترش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج استان مازندران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 231-253]
 • ریسک تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 1-38]
 • ریسک بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 65-80]
 • ریسک آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟ [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 1-16]
 • ریسک بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان زرند [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 1-19]
 • ریسک بررسی عوامل مؤثر در توسعه بیمه محصولات راهبردی کشاورزی در شهرستان خدابنده [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 111-134]
 • ریسک تصمیم گیری زراعی تحت شرایط مخاطره مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 161-179]
 • ریسک مدل‌سازی بررسی عوامل مؤثر بر نوسان‏های قیمت محصولات کشاورزی ایران: مطالعه موردی خیار، گوجه‏ فرنگی، سیب‏زمینی و پیاز [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 209-259]
 • ریسک آثار اقتصادی تحقیقات به‌نژادی خرما در شرایط ریسک بر توسعه [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 237-268]
 • ریسک تولید نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • ریسک تولید ریسک تولید و گرایش‏های ریسکی کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 1-21]
 • ریسک سیستماتیک بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان سیب در استان های ایران: کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 205-228]
 • ریسک عملکرد بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 39-60]
 • ریسک قیمت تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 95-114]
 • ریسک‌گریزی مطلق محاسبه درجه ریسک ‏گریزی با استفاده از روش تحلیل تصمیم ‏گیری چندمعیاره: مطالعه موردی کشاورزان منطقه گهرباران ساری [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 45-64]
 • ریسک و نبود قطعیت تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرایط ریسک و نبود قطعیت با استفاده از برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 73-92]
 • ریسک و نبود قطعیت اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • رشت (شهر) بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، کیفی و زیست‏محیطی آن: مطالعة موردی شهر رشت [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 59-83]
 • رشد تجزیه و تحلیل رشد و تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 21-44]
 • رشد TFP رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم‌انداز آن در برنامه چهارم توسعه [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 37-52]
 • رشد اقتصادی ارتباط بین رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 69-88]
 • رشد اقتصادی بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 1-22]
 • رشد اقتصادی آثار رشد اقتصادی و شهرنشینی استان مازندران در کیفیت محیط زیست آبی با تأکید بر رودخانه های استان [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 161-185]
 • رشد اقتصادی اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی استان مازندران بر کیفیت محیط زیست آبی با تاکید بر رودخانه های استان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشدبخش کشاورزی تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 79-111]
 • رشد بخش کشاورزی نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 1-29]
 • رشد بهره‌وری کل عوامل تولید رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخشهای مهم اقتصاد ایران طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 141-162]
 • رشد کشاورزی اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 237-254]
 • رشد و توسعه اقتصادی بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده ستانده [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 1-35]
 • رشد و توسعه باغ های تأثیر عوامل مختلف در بهبود مدیریت باغ‏های زیتون شهرستان طارم با تأکید بر تسهیلات بانکی [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 107-121]
 • ری (شهرستان) بهینه‌یابی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری با توجه به مخاطره [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 131-161]
 • ریشه‌های فصلی بررسی همگرایی فصلی بازار ماهیان پرورشی و دریایی در استان فارس [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 203-219]
 • رفاه آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی شبکه‌های آبیاری اصفهان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 51-82]
 • رفاه بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 79-108]
 • رفاه آثار رفاهی سیاست اصلاح نظام یارانه‌ها بر بازار گندم، آرد و نان در ایران [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 245-271]
 • رفاه پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 145-180]
 • رفاه اجتماعی کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • رفاه اجتماعی بررسی اثر سیاست‌های یارانه و واردات برنج بر رفاه اجتماعی در قالب عرضه و تقاضای چند بازاری [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 149-169]
 • رفاه اجتماعی ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 47-77]
 • رفاه از دست‌رفته براورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 39-54]
 • رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه انرژی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج در ایران: کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درونزا [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 25-43]
 • رفاه روستایی اثر کاهش تعرفه­های واردات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و رفاه روستایی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 217-254]
 • رفاه کشاورزان کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 165-194]
 • رفسنجان انتخاب استراتژی بازاریابی رقابتی با به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه‏ای (مطالعه موردی: شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان) [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 25-43]
 • رفسنجان امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 135-152]
 • رفع اختلاف مدل بهره‌برداری پایدار از سفره آب زیرزمینی مشترک میان بهره‌برداران شهری و کشاورزی با استفاده از نظریه بازیها [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 77-102]
 • رقابت برآورد قدرت بازاری و پراکندگی آن در صنایع غذایی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 195-215]
 • رقابت بازار بررسی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • رقابت بازار بررسی رابطه ی بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در شرکت های بورسی فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقابت پذیری بررسی اثر حمایت دولت بر رقابت پذیری محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 21-37]
 • رقابت مؤثر سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]
 • رقم کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 129-148]
 • رگرسیون به ظاهرنامرتبط عوامل مؤثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهد [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 147-164]
 • رگرسیون فازی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای آب‌بران (استفاده از رگرسیون فازی) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 69-91]
 • رگرسیون فضایی و پانل سه‌بعدی بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 141-167]
 • رگرسیون مرتبه تقلیل یافته تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 211-243]
 • رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 103-126]
 • رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) بررسی عوامل مؤثر بر حاشیة بازاریابی در دشت نیشابور با استفاده از رگرسیون فضایی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 133-154]
 • رهیافت ARDL بررسی تأثیر نوسان‏های متغیرهای کلان اقتصادی در رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 203-221]
 • رهیافت نمونه‌برداری تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 81-110]
 • رهیافتهای‌ترویجی جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 155-180]
 • روستا بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 1-18]
 • روستا بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی کشور طی سالهای 1335-85 [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 143-166]
 • روستا بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 1-27]
 • روش APL شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 81-107]
 • روش ARCH پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران: مقایسه روشهای ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 73-96]
 • روش ARDL رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم‌انداز آن در برنامه چهارم توسعه [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 37-52]
 • روش GRIT تعیین اولویتهای سرمایه­گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده – ستانده استان به روش گریت (GRIT) [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 19-43]
 • روش PLS الگوی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فنی در کیفیت پوستة تخم‌مرغ برای کاهش ضایعات در واحدهای تولید تخم‌مرغ استان خراسان رضوی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 109-132]
 • روش PLS الگوی تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر کیفیت پوسته تخم‌مرغ (مطالعه‌ موردی: استان خراسان رضوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش ارزشگذاری مشروط براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 121-142]
 • روش اقتصاد سنجی بیزین ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 147-171]
 • روش اندرسن و پیترسن محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 125-145]
 • روش بهترین- بدترین فازی شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر بهره‌وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی با روش بهترین – بدترین فازی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 237-261]
 • روش پارامتری و غیرپارامتری تحلیل داده‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک‌بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 65-85]
 • روش تجزیه و تحلیل مسیر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کشاورزان در به‏ کارگیری فناوری‌های حفاظت آب و خاک [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 121-146]
 • روش تحلیل سلسله ‏مراتبی (AHP) تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 25-48]
 • روش حداقل میانگین واریانس نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 1-17]
 • روش دیمتل (DEMATEL) طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی در صنایع لبنی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 169-206]
 • روش قاموسی بهره‌برداری بهینه از مخزن سد درودزن با تأکید بر بهره‌وری آب کشاورزی [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 25-55]
 • روش کارآیی متقاطع محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 125-145]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 1-22]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته آثار رشد اقتصادی و شهرنشینی استان مازندران در کیفیت محیط زیست آبی با تأکید بر رودخانه های استان [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 161-185]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی استان مازندران بر کیفیت محیط زیست آبی با تاکید بر رودخانه های استان [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش گونزالو-گرنجر بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله سویا و ذرت در ایران و کشورهای طرف عمده تجاری [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 211-238]
 • روش ناپارامتری ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 79-102]
 • روشهای تصمیم­گیری چند متغیره( MCDM ) ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 149-180]
 • روش های جدید بیمه ای بررسی تمایل به مشارکت گندم‌کاران شهرستان مشهد در طرح‌های جدید بیمه محصولات کشاورزی [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 135-159]
 • روش هدانیک تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 41-61]
 • روغن خوراکی بررسی تغییرات ترجیحات مصرف ‏کنندگان برای روغن خوراکی جامد و مایع (کاربرد آزمون ناپارامتریک، مطالعه موردی استان فارس) [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 1-21]
 • رویکرد اقتصاد نهادی جدید بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش توأمان الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب‏های زیرزمینی با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید: مطالعه موردی سیب‏ زمینی‏ کاران شهرستان دهگلان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 147-174]
 • رویکرد اقتصاد نهادی جدید رفتار کشاورزان در پذیرش توام الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب زیرزمینی: با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • روند تصادفی مشترک بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله سویا و ذرت در ایران و کشورهای طرف عمده تجاری [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 211-238]
 • روند زمانی آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین‌های گندم آبی در تحقیقات به‏ نژادی [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 163-180]

ز

 • زابل بررسی تأثیر کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای در میزان تولید انگور یاقوتی و عوامل مؤثر بر پذیرش آن در شهرستان زابل [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 187-208]
 • زیان اقتصادی برآورد زیان‌های اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی در استان‌های غربی ایران [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 151-183]
 • زیتون شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کاشت زیتون در استان کرمان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 1-22]
 • زیتون طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز برای تولید محصول زیتون تحت شرایط ریسک [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 31-63]
 • زراعت عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 103-124]
 • زیر بخش دام و طیور اثر سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان بر توسعۀ تقاضا در زیر بخش دام و طیور [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 213-244]
 • زیربخش زراعت ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 79-102]
 • زیربخش‌های کشاورزی اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به زیر بخش‌های کشاورزی استان فارس بر اساس الگوی رشد نئوکلاسیکی [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 31-52]
 • زیر بخش‌های کشاورزی بررسی اثر شوک‌های پولی بر سرمایه‌گذاری در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 185-198]
 • زردچوبه مقایسه روشهای مختلف جهت پیش‌بینی واردات ادویه‌جات در ایران مطالعه موردی دارچین، هل و زردچوبه [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 19-40]
 • زیره سبز تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 119-139]
 • زیره سبز بررسی مزیت نسبی زیره سبز ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 145-154]
 • زعفران اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • زعفران پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی پنبه و برنج و زعفران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 43-72]
 • زعفران انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • زعفران براورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 33-52]
 • زعفران ریسک تولید و گرایش‏های ریسکی کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 1-21]
 • زعفران تحلیل عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب محصول زعفران از دیدگاه زعفران‌کاران شهرستان گناباد [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 153-185]
 • زمین‌های کشاورزی برآورد تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 51-73]
 • زنان روستایی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان روستایی ایران ( 1347 تا 1383) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 153-180]
 • زنبور تریکوگراما بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در گسترش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج استان مازندران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 231-253]
 • زنجیرة ارزش راهبردهای توسعة زنجیرة ارزش انار در شهرستان مه‌ولات با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 103-133]
 • زنجیرة بازاریابی بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 105-120]
 • زنجیرة تأمین پایدار طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی در صنایع لبنی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 169-206]
 • زنجیره ارزش راهبردهای توسعه زنجیره ارزش انار در شهرستان مه‌ولات با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیره تأمین شناسایی و تحلیل مؤلفه ‏های بازدارندة توسعة زنجیرة تأمین محصول سیب ‏زمینی در استان همدان از دیدگاه تولیدکنندگان [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 235-255]
 • زنجیره تأمین حلقه بسته سبز طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز برای تولید محصول زیتون تحت شرایط ریسک [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 31-63]

س

 • ساختار بازار بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 125-146]
 • ساختار بازار سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]
 • ساختار بازار توزیع جغرافیایی صنعت غذا و عوامل مؤثر بر تراکم آن در کشورهای منتخب جهان ‌و ایران [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 205-236]
 • ساختار بازاریابی تجزیه و تحلیل ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی محصول مرغ [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 163-185]
 • ساری (شهر) بررسی تمایل مصرف‌کنندگان برای مصرف محصولات ارگانیک در شهر ساری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]
 • سازمان جهادکشاورزی تأثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 139-160]
 • سازمان کشاورزان طراحی نظام دوسویه دانش و اطلاعات کشاورزی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای تولیدی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 181-200]
 • سازمان مدیریت میادین میوه و تره ‏بار شهرداری تهران الگوی مسیریابی بهینه ناوگان حمل‏ ونقل توزیع گوشت مرغ شهر تهران در حالت چندقرارگاهی با محدودیت پنجره زمانی [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 239-272]
 • سازمانهای کشاورزان بررسی نگرش کشاورزان روستاهای شهرستان بوئین‌زهرا نسبت به نقش­آفرینی نظام ترویج کشاورزی درایجاد زمینه‌های مشارکت نهادمند آنان در تحقق اولویتهای بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 209-240]
 • سیاست پولی بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 81-108]
 • سیاست تجاری تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 145-170]
 • سیاست جایگزین کاربرد روش برنامه‎ریزی ریاضی مثبت به منظور تخصیص آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: زیربخش زراعت دشت سرخس) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 115-139]
 • سیاست حمایتی آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 175-192]
 • سیاست حمایتی بررسی مزیت نسبی و ارزیابی اقتصادی کشت خالص و مخلوط لگومینه و غلات (مطالعه موردی: شهرستان شیروان) [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 211-233]
 • سیاست حمایت از مصرف‌کنندگان اثر سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان بر توسعۀ تقاضا در زیر بخش دام و طیور [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 213-244]
 • سیاست حمایت قیمتی الگوی شبیه‌سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 23-39]
 • سیاست غذای ارزان تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 145-170]
 • سیاست قیمت آب پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی مثبت تصحیح شده [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 21-46]
 • سیاست قیمتگذاری تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 111-138]
 • سیاست قیمت گذاری اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 121-134]
 • سیاست کاهش برداشت مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 227-259]
 • سیاستگذاری تحقیقات کشاورزی استقرار و نهادینه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 77-108]
 • سیاستگذاری ناهماهنگ نقش سیاستگذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 117-137]
 • سیاست مالی بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 81-108]
 • سیاست مکانیزاسیون کشاورزی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 155-182]
 • سیاستهای حمایتی بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]
 • سیاست های حمایتی بررسی تغییرات سطح زیر کشت و سودآوری محصول پنبه در اثر اعمال سیاست های حمایتی دولت: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 41-62]
 • سیاست‌های حمایتی بررسی اثر سیاست‌های حمایت یارانه‌ای از نهاده‌‌ها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 247-270]
 • سیاست‌های حمایتی بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 229-259]
 • سیاست‏های حمایتی دولت پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 269-305]
 • سیاست‌های زیست‌محیطی بهینه ‏سازی سیاست‌های زیست ‏محیطی بخش زراعت کشاورزی ایران مبتنی بر رهیافت بهینه ‏سازی چندهدفه دوسطحی [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 63-90]
 • سیاست‌های کشاورزی اثر سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان بر توسعۀ تقاضا در زیر بخش دام و طیور [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 213-244]
 • سامانه‌ای تدوین مدل مفهومی حاصل از تلفیق دانش بومی و رسمی با استفاده از نظریه بنیانی [1] به منظور دستیابی به رهیافت ترویجی مناسب [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 151-176]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی سطح‌بندی و ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با استفاده از GIS [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 133-160]
 • سیب الگوسازی سریهای زمانی برای پیش‌بینی مصرف سیب و پرتقال در ایران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 117-134]
 • سیب مقایسه مزیت نسبی صادرات سیب ایران با کشورهای عمده صادرکننده این محصول [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 177-203]
 • سیب تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 187-210]
 • سیب بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان سیب در استان های ایران: کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 205-228]
 • سیب‌ درختی بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 71-101]
 • سبد کالایی روغن نباتی سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 23-39]
 • سبزیجات مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 137-153]
 • سبزیجات خوراکی ترجیحات مصرف‌کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: سبزیجات خوراکی در شهر ارومیه) [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 123-145]
 • سیب زمینی تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • سیب زمینی مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولید‌کنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 95-114]
 • سیب‌زمینی بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 219-240]
 • سبزوار تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 119-139]
 • سبزی و صیفی بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گلخانه‌های فلزی زیرکشت سبزی و صیفی استان اصفهان [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 191-211]
 • ستانده‌ نامطلوب براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]
 • سد بارزو تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 35-60]
 • سد درودزن تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه­ریزی غیرخطی و استراتژیهای کم­آبیاری [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 1-23]
 • سد طالقان قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 61-91]
 • سرانه آب تجدید پذیر بهینه‌سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه‌ای استان اصفهان با استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی چندمعیاره [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 39-88]
 • سیرجان بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته‏کاران شهرستان سیرجان [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 1-23]
 • سیرجان تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره وری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: تولیدکنندگان پسته شهرستان سیرجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیرجان (شهرستان تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • سیرداپ وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه: کاربرد رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 21-46]
 • سرریزهای تکنولوژی سرریزهای تکنولوژی و اثرپذیری صادرات محصولات کشاورزی ایران (کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک(GA) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM)) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 61-91]
 • سرمایه عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در سیستان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 91-110]
 • سرمایه اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 1-30]
 • سرمایه اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره وری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: تولیدکنندگان پسته شهرستان سیرجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه گذاری عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]
 • سرمایه‌گذاری بررسی اثر شوک‌های پولی بر سرمایه‌گذاری در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 185-198]
 • سرمایه‌گذاری بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 63-80]
 • سرمایه­­گذاری خصوصی بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 81-108]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی اثر آستانه‌ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی‌های تورمی بر سرمایه‌گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 95-117]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 79-111]
 • سرمایه ‏گذاری داخلی و خارجی بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 1-22]
 • سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران نقش توسعه مالی بر سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 189-211]
 • سریهای زمانی براورد کششهای مواد مغذی با استفاده از تکنیک همجمعی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 127-156]
 • سیستان رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 107-128]
 • سیستان عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در سیستان [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 91-110]
 • سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای مواد غذایی در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا [دوره 15، شماره 60، 1386، صفحه 125-145]
 • سیستم تقاضای خانوار تغییرات الگوی غذایی و الگوی مصرف خانوار در ایران: تلفیق جداول داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 107-144]
 • سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 75-94]
 • سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط اثرتنوع‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهرمشهد) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 31-49]
 • سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 87-105]
 • سیستم معادلات همزمان براورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 65-86]
 • سیستم معادلات هم‏زمان نقش توسعه مالی بر سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 189-211]
 • سیستمهای آبیاری بارانی عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 1-20]
 • سطح زیر کشت بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 229-259]
 • سطح زیرکشت جو بررسی عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 157-176]
 • سطح مکانیزاسیون وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 155-182]
 • سطوح بازاریابی سطح بهینه تبلیغات عمومی شیر در شرایط بازار غیررقابتی [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 217-244]
 • سطوح توسعه کشاورزی اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه کشاورزی دهستان‌های شهرستان پاوه با استفاده از روش ویکور (Vikor) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 81-109]
 • سفره آب زیرزمینی مدل بهره‌برداری پایدار از سفره آب زیرزمینی مشترک میان بهره‌برداران شهری و کشاورزی با استفاده از نظریه بازیها [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 77-102]
 • سقز بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 183-204]
 • سموم بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]
 • سند چشم انداز اولویت بندی تولید محصولات ‌کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا در افق چشم انداز توسعه (1404) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 157-182]
 • سنقر و کلیایی رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 87-106]
 • سهم بازار تأثیر تعمیم یک نام تجاری به محصولات جدید در صنایع غذایی شهر تهران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 91-106]
 • سهم تولید کننده از قیمت نهایی تحلیل میزان انتفاع سطوح مختلف بازار سیب زمینی درایران [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 75-94]
 • سهم صادرات برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 19-41]
 • سهم عوامل بازاریابی بررسی سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی با تأکید بر صادرات (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 131-156]
 • سهم هزینه‌ای نهاده‌ها آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مقدار تولید گندم در استان فارس: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 189-210]
 • سوداجتماعی تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 167-202]
 • سودآوری کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 129-148]

ش

 • شاخص DRC بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 1-28]
 • شاخص EGI توزیع جغرافیایی صنعت غذا و عوامل مؤثر بر تراکم آن در کشورهای منتخب جهان ‌و ایران [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 205-236]
 • شاخص GFSI رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن* [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 181-218]
 • شاخص HHI توزیع جغرافیایی صنعت غذا و عوامل مؤثر بر تراکم آن در کشورهای منتخب جهان ‌و ایران [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 205-236]
 • شاخصICT تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 75-92]
 • شاخص Q توبین بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 63-80]
 • شاخص RCA ‏ بررسی مزیت نسبی زیره سبز ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 145-154]
 • شاخص R&D تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 75-92]
 • شاخص ادغام تجارت بین‌الملل تأثیر شاخص‌های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 121-142]
 • شاخص استراتژی مقابله شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 47-69]
 • شاخص استراتژی مقابله شناسایی راهکارهای مقابله غذایی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: مناطق روستایی گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص بهره‌وری لوئن برگر بررسی عوامل مؤثر در کارایی و بهره‌وری تولیدکنندگان پستة شهرستان سیرجان با تأکید بر سرمایة اجتماعی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 83-108]
 • شاخص بهره‌وری مالم کوئیست رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخشهای مهم اقتصاد ایران طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 141-162]
 • شاخص پراکندگی بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 113-144]
 • شاخص ترکیبی پایداری کشاورزی تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 25-48]
 • شاخص حمایت اسمی محصول بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 19-42]
 • شاخص حمایت اسمی محصول بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی صنعتی ایران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 135-154]
 • شاخص حمایت اسمی نهاده بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 19-42]
 • شاخص حمایت اسمی نهاده بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی صنعتی ایران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 135-154]
 • شاخص حمایت مؤثر بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 19-42]
 • شاخص حمایت مؤثر بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی صنعتی ایران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 135-154]
 • شاخص دومارتون نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 1-29]
 • شاخص‌سازی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای آب‌بران (استفاده از رگرسیون فازی) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 69-91]
 • شاخص سطح تجارت بین‌الملل تأثیر شاخص‌های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 121-142]
 • شاخص سیمپسون بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • شاخص ضریب تکاثر بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 113-144]
 • شاخص عملکرد مزیت نسبی بررسی مزیتهای نسبی محصولات زراعی در استان اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 39-68]
 • شاخص فالکن مارک بهینه‌سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه‌ای استان اصفهان با استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی چندمعیاره [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 39-88]
 • شاخص قیمت مصرف‌کننده رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن* [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 181-218]
 • شاخص کارایی فنی مزیت نسبی بررسی مزیتهای نسبی محصولات زراعی در استان اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 39-68]
 • شاخص کارایی مزیت بررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی آبی و میزان اثرپذیری شاخص جمعی مزیت نسبی از اجزای تشکیل‌دهنده آن در استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 23-46]
 • شاخص کلی امنیت غذایی خانوار آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 175-192]
 • شاخص کندریک تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 1-28]
 • شاخص مزیت جمعی بررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی آبی و میزان اثرپذیری شاخص جمعی مزیت نسبی از اجزای تشکیل‌دهنده آن در استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 23-46]
 • شاخص مزیت نسبی آشکارشده بررسی و مقایسه مزیت نسبی صادراتی گل شاخه‏بریده در ایران و کشورهای عمده صادرکننده [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 111-124]
 • شاخص مزیت نسبی آشکار شده مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 39-61]
 • شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 39-61]
 • شاخص مقیاس مزیت بررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی آبی و میزان اثرپذیری شاخص جمعی مزیت نسبی از اجزای تشکیل‌دهنده آن در استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 23-46]
 • شاخص مقیاس مزیت نسبی بررسی مزیتهای نسبی محصولات زراعی در استان اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 39-68]
 • شاخصهای بازاریابی تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 119-139]
 • شاخص‌های ترکیبی ارزیابی پایداری سیاست‌های قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از شاخص ترکیبی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 171-204]
 • شاخصهای توسعه کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 49-76]
 • شاخص‌های عملکردی بررسی و تحلیل نتایج اعتباربخشی تحقیقات مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی خودارزیابی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 117-140]
 • شاخصهای مزیت نسبی بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 121-140]
 • شاخص‌های هواشناسی بررسی عوامل انگیزشی مشارکت کشاورزان در بورس شاخص‌های هواشناسی [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 23-45]
 • شالیکاران بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 31-48]
 • شالیکوبی سنتی بررسی تأثیر نوسازی شالیکوبی سنتی به صنعتی در کاهش ضایعات برنج مطالعه موردی شهرستان تالش [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 183-200]
 • شالیکوبی صنعتی بررسی تأثیر نوسازی شالیکوبی سنتی به صنعتی در کاهش ضایعات برنج مطالعه موردی شهرستان تالش [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 183-200]
 • شبکة عصبی مقایسه روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقدار واردات ذرت ایران [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 213-235]
 • شبکه توزیع آسیب‌شناسی شبکه توزیع شیر در ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 75-96]
 • شبکه سفیدرود ارزیابی اثر شبکۀ آبیاری و زهکشی سفیدرود بر بازده نهایی آب آبیاری در استان گیلان [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 89-106]
 • شبکه عصبی پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 193-216]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی پنبه و برنج و زعفران [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 43-72]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ایران: مقایسه روشهای ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 73-96]
 • شبیه سازی تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • شبیه سازی نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • شبیه‌سازی عملکرد بررسی ساختار وابستگی و شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم شهرستان میانه و متغیرهای آب‌ و هوایی: کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی‌شکل کانونی (C-Vine) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 1-29]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو آثار اقتصادی تحقیقات به‌نژادی خرما در شرایط ریسک بر توسعه [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 237-268]
 • شیخ‏آباد بررسی برنامة مبادلة مجوزهای آبی بین کشاورزان در اراضی پایین ‏دست سد وشمگیر [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 141-170]
 • شدت مصرف انرژی اثر ارزش افزوده‌ و شدت مصرف انرژی بر انتشار آلودگی‌های زیست‏ محیطی از بخش کشاورزی: کاربرد الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گستردة پنلی (Panel ARDL) [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 121-144]
 • شیر آسیب‌شناسی شبکه توزیع شیر در ایران [دوره 15، شماره 59، 1386، صفحه 75-96]
 • شیراز ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 143-169]
 • شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته انتخاب استراتژی بازاریابی رقابتی با به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه‏ای (مطالعه موردی: شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان) [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 25-43]
 • شرکت خدمات حمایتی بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]
 • شرکتهای تعاونی کشاورزی ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 67-91]
 • شرکتهای تعاونی مرغداران ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 67-91]
 • شرکت‌های تولید مواد غذایی شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری در صنایع غذایی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 169-201]
 • شرکتهای کشت و صنعت توسعه یک مدل آماری چندمتغیره به منظور رتبه‌بندی شرکتهای کشت و صنعت تحت پوشش وزارت جهادکشاورزی براساس عملکرد مالی سالهای [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 103-128]
 • شیروان تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 35-60]
 • شیروان بررسی مزیت نسبی و ارزیابی اقتصادی کشت خالص و مخلوط لگومینه و غلات (مطالعه موردی: شهرستان شیروان) [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 211-233]
 • شیر و فراورده‌های لبنی سطح بهینه تبلیغات عمومی شیر در شرایط بازار غیررقابتی [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 217-244]
 • شکاف قیمتی بررسی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیرتعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات کشاورزی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 61-86]
 • شکر مکان‌یابی و ظرفیت سنجی کارخانه قندسوم استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 68، 1388، صفحه 129-153]
 • شکر بررسی ترجیحات آشکار شده شهروندان ایرانی برای قند و شکر [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 261-277]
 • شیلات تحلیل کارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان [دوره 17، شماره 65، 1388، صفحه 113-136]
 • شهر بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل [دوره 17، شماره 67، 1388، صفحه 1-18]
 • شهر بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی کشور طی سالهای 1335-85 [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 143-166]
 • شهر ایلام رابطه به کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی وبازارپذیری ماهی‌پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 133-152]
 • شهرستان پاوه اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه کشاورزی دهستان‌های شهرستان پاوه با استفاده از روش ویکور (Vikor) [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 81-109]
 • شهرستان تالش بررسی تأثیر نوسازی شالیکوبی سنتی به صنعتی در کاهش ضایعات برنج مطالعه موردی شهرستان تالش [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 183-200]
 • شهرستان حمیدیه مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه [دوره 23، شماره 89، 1394، صفحه 137-153]
 • شهرستان دشت آزادگان بررسی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت بنگاه‏های زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 93-114]
 • شهرستان دشتستان بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب در شهرستان دشتستان [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 171-188]
 • شهرستان رشت عوامل مؤثر بر مقدار مصرف برنج در سبد غذایی خانوارهای شهرستان رشت [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 109-126]
 • شهرستان زابل تعیین میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان زابل [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 49-73]
 • شهرستان ساری بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 1-28]
 • شهرستان ساری بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 109-134]
 • شهرستان سیاهکل برآورد تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 51-73]
 • شهرستان طارم تأثیر عوامل مختلف در بهبود مدیریت باغ‏های زیتون شهرستان طارم با تأکید بر تسهیلات بانکی [دوره 24، شماره 95، 1395، صفحه 107-121]
 • شهرستان فردوس مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصة فازی در شهرستان فردوس [دوره 27، شماره 105، 1398، صفحه 237-274]
 • شهرستان فردوس مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه فازی در شهرستان فردوس [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرستان ملایر ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگور در دو مسیر تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملایر [دوره 22، شماره 86، 1393، صفحه 75-97]
 • شهرستان ملکان عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 103-124]
 • شهرستان مهاباد عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 1-20]
 • شهرستان مه ولات راهبردهای توسعه زنجیره ارزش انار در شهرستان مه‌ولات با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرستان مه‌ولات راهبردهای توسعة زنجیرة ارزش انار در شهرستان مه‌ولات با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 103-133]
 • شهرستان نهاوند عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی در شهرستان نهاوند [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 61-84]
 • شهر مشهد عوامل مؤثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهد [دوره 24، شماره 94، 1395، صفحه 147-164]
 • شوکهای بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 201-216]
 • شوک‌های پولی بررسی اثر شوک‌های پولی بر سرمایه‌گذاری در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 24، شماره 96، 1395، صفحه 185-198]

ص

 • صادرات بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 83-120]
 • صادرات ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385) [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 47-76]
 • صادرات انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن [دوره 22، شماره 85، 1393، صفحه 177-211]
 • صادرات براورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 33-52]
 • صادرات قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی صادرات کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 83-104]
 • صادرات مقایسه مزیت نسبی صادرات سیب ایران با کشورهای عمده صادرکننده این محصول [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 177-203]
 • صادرات سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]
 • صادرات عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری [دوره 23، شماره 91، 1394، صفحه 1-25]
 • صادرات تأثیر نوآوری در صادرات کشاورزی و صادرات کل ایران [دوره 24، شماره 93، 1395، صفحه 49-80]
 • صادرات بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]
 • صادرات ایران تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران [دوره 22، شماره 87، 1393، صفحه 187-210]
 • صادرات خرمای ایران مطالعه بازار جهانی خرما و بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • صادرات غیرنفتی عوامل مؤثر بر صادرات پسته، زعفران، خرما در سبد کالاهای صادرات غیرنفتی ایران (1370- 1380) [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 85-102]
 • صادرات غیر نفتی مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران [دوره 15، شماره 58، 1386، صفحه 39-61]
 • صادرات کشاورزی تعیین مناسب‌ترین بازار هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 103-124]
 • صادرات محصولات کشاورزی بررسی سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی با تأکید بر صادرات (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 131-156]
 • صادرات محصولات کشاورزی ایران سرریزهای تکنولوژی و اثرپذیری صادرات محصولات کشاورزی ایران (کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک(GA) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM)) [دوره 23، شماره 92، 1394، صفحه 61-91]