نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری معرفی و بررسی لزوم کاربرد راندمان اقتصادی به همراه راندمان فیزیکی در آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 179-200]

ا

 • ایران کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • ایران تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 57-80]
 • ایران بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 81-108]
 • استان بوشهر تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 19-38]
 • استان فارس سطح‌بندی و ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با استفاده از GIS [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 133-160]
 • استفاده تلفیقی استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 29-56]
 • اشتغال تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 57-80]
 • الگوریتم سویچینگ تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 211-243]
 • الگوی غذایی تغییرات الگوی غذایی و الگوی مصرف خانوار در ایران: تلفیق جداول داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 107-144]
 • الگوی کشت استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 29-56]
 • الگوی لاجیت براورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 161-178]
 • الگوی مصرف تغییرات الگوی غذایی و الگوی مصرف خانوار در ایران: تلفیق جداول داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 107-144]
 • انتقال قیمتی بررسی تأثیرپذیری قیمت داخلی از بازارهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 145-170]
 • اندازه رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 87-106]
 • انرژی براورد کششهای قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 171-196]

ب

 • بخش کشاورزی براورد کششهای قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 171-196]
 • بخش کشاورزی تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 57-80]
 • بخش کشاورزی بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 81-108]
 • بخش کشاورزی اثر کاهش تعرفه­های واردات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و رفاه روستایی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 217-254]
 • برنج تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 19-38]
 • برنج کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • برنج براورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 161-178]

پ

 • پتانسیل‌ تجاری بررسی عوامل مؤثر بر جریانهای تجاری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 61-86]

ت

 • تابع مرزی تصادفی رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 87-106]
 • تایلند کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • تصحیح خطای برداری بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 201-216]
 • تعرفه کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • تعرفه واردات اثر کاهش تعرفه­های واردات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و رفاه روستایی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 217-254]
 • تقاضای بیمه براورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 161-178]
 • تقاضای پویا تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 19-38]
 • توسعه کشاورزی سطح‌بندی و ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با استفاده از GIS [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 133-160]

ج

 • جو بررسی تأثیرپذیری قیمت داخلی از بازارهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 145-170]

ح

 • حداکثر راستنمایی یوهانسن تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 211-243]
 • حمل‌ونقل تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 19-38]

د

 • داده- ستانده تغییرات الگوی غذایی و الگوی مصرف خانوار در ایران: تلفیق جداول داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 107-144]
 • داده‌های تلفیقی بررسی عوامل مؤثر بر جریانهای تجاری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 61-86]
 • دشت قزوین استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 29-56]

ذ

 • ذرت بررسی تأثیرپذیری قیمت داخلی از بازارهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 145-170]

ر

 • راندمان اقتصادی معرفی و بررسی لزوم کاربرد راندمان اقتصادی به همراه راندمان فیزیکی در آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 179-200]
 • راندمان فیزیکی معرفی و بررسی لزوم کاربرد راندمان اقتصادی به همراه راندمان فیزیکی در آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 179-200]
 • ریسک عملکرد بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 39-60]
 • رفاه اجتماعی کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • رفاه روستایی اثر کاهش تعرفه­های واردات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و رفاه روستایی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 217-254]
 • رگرسیون مرتبه تقلیل یافته تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 211-243]

س

 • سیاست پولی بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 81-108]
 • سیاست مالی بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 81-108]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی سطح‌بندی و ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با استفاده از GIS [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 133-160]
 • سرمایه­­گذاری خصوصی بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 81-108]
 • سیستم تقاضای خانوار تغییرات الگوی غذایی و الگوی مصرف خانوار در ایران: تلفیق جداول داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 107-144]
 • سنقر و کلیایی رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 87-106]

ش

 • شاخص DRC بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 1-28]
 • شهرستان ساری بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 1-28]
 • شوکهای بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 201-216]

ص

 • صنایع غذایی شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع غذایی کوچک روستایی استان تهران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 109-132]
 • صنایع کوچک شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع غذایی کوچک روستایی استان تهران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 109-132]

غ

 • غلات بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 39-60]

ف

 • فرم تصحیح خطا براورد کششهای قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 171-196]
 • فیلتر هودریک پرسکات بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 201-216]

ق

 • قیمت تضمینی بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 39-60]

ک

 • کارایی فنی رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 87-106]
 • کرمان معرفی و بررسی لزوم کاربرد راندمان اقتصادی به همراه راندمان فیزیکی در آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 179-200]
 • کشاورزی بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 201-216]
 • کشش تولیدی براورد کششهای قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 171-196]
 • کشش قیمتی براورد کششهای قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 171-196]
 • کشورهای OIC بررسی عوامل مؤثر بر جریانهای تجاری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 61-86]
 • کنجاله سویا بررسی تأثیرپذیری قیمت داخلی از بازارهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 145-170]

گ

 • گذر تغذیه‌ای تغییرات الگوی غذایی و الگوی مصرف خانوار در ایران: تلفیق جداول داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 107-144]
 • گوجه‌فرنگی تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 19-38]
 • گوشت مرغ تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 211-243]

م

 • مازندران براورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 161-178]
 • محصولات زراعی بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 1-28]
 • محصولات کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر جریانهای تجاری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 61-86]
 • مدیریت نوآوری شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع غذایی کوچک روستایی استان تهران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 109-132]
 • مدل اصلاحی آنالیز اسکالوگرام سطح‌بندی و ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با استفاده از GIS [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 133-160]
 • مدل تصحیح خطای برداری فصلی تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 211-243]
 • مدل جاذبه بررسی عوامل مؤثر بر جریانهای تجاری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 61-86]
 • مدل خودتوضیح با وقفه توزیعی براورد کششهای قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 171-196]
 • مدل ریاضی معرفی و بررسی لزوم کاربرد راندمان اقتصادی به همراه راندمان فیزیکی در آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 179-200]
 • مدل هکمن شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع غذایی کوچک روستایی استان تهران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 109-132]
 • مزیت نسبی بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 1-28]
 • منابع آب زیرزمینی استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 29-56]
 • منابع آب سطحی استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 29-56]

ن

 • نااطمینانی تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 57-80]
 • نرخ واقعی ارز تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 57-80]
 • نظریه بازیها کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • نوآوری شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع غذایی کوچک روستایی استان تهران [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 109-132]

و

 • واحدهای مرغداری گوشتی رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 87-106]
 • واردات کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 197-210]
 • واکنش عرضه بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 39-60]

ه

 • همبستگی بازار بررسی تأثیرپذیری قیمت داخلی از بازارهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 145-170]

ی

 • یارانه بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی [دوره 20، شماره 77، 1391، صفحه 201-216]
 • یونجه بررسی تأثیرپذیری قیمت داخلی از بازارهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1391، صفحه 145-170]