نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • آبهای سطحی و زیرزمینی تعیین بهره‌وری آبهای سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 167-182]
 • آلودگی هوا بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 79-108]

ا

 • ایران بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 1-26]
 • ایران بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 83-120]
 • ایران اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • ایران تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 241-262]
 • ایران تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 1-28]
 • ایران بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 221-249]
 • ایران بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 125-146]
 • ارزش­اقتصادی ‌آب براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 121-142]
 • استان تهران بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 29-49]
 • استان خوزستان براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 121-142]
 • استان فارس تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 1-38]
 • استان فارس بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 49-76]
 • اعتبارات بانکی ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385) [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 47-76]
 • الگوی ARIMA تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 241-262]
 • الگوی بهینه کشت تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 1-38]
 • الگوی بهینه کشت بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 109-134]
 • الگوی پروبیت و لاجیت بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهیلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 77-100]
 • الگوی فازی تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 1-38]
 • امنیت غذایی وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه: کاربرد رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 21-46]
 • امنیت‌غذایی بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380-86 [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 53-78]
 • انرژی بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380-86 [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 53-78]
 • اهداف زیست­محیطی تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 1-38]

ب

 • بارندگی بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 143-167]
 • بازار آب کشاورزی آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی شبکه‌های آبیاری اصفهان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 51-82]
 • بازار هدف بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 83-120]
 • بازده فروش کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 129-148]
 • بانک کشاورزی بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهیلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 77-100]
 • بحران مالی جهانی اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • بخش کشاورزی انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 205-230]
 • بخش کشاورزی تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 1-28]
 • بخش کشاورزی ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385) [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 47-76]
 • برنامه چهارم توسعه بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 221-249]
 • برنامه‎ریزی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندرقند [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 101-128]
 • برنامه­ریزی خطی بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 109-134]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مثبت آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی شبکه‌های آبیاری اصفهان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 51-82]
 • برنج بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در گسترش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج استان مازندران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 231-253]
 • بیمه چغندرقند ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندرقند [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 101-128]
 • بیمه درآمدی تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • بهره‌وری تعیین بهره‌وری آبهای سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 167-182]
 • بهره‌وری بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 29-49]
 • بهره­وری انرژی تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 1-28]

پ

 • پروتئین حیوانی بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 221-249]
 • پسته بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 1-26]
 • پسته اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • پسته بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 125-146]
 • پیش‌بینی تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • پیش‌بینی مقایسه توان پیش‌بینی مدل عصبی- فازیِ ANFIS با مدل شبکه عصبیِ ANN و خود رگرسیونیِ ARIMA مطالعه موردی قیمت هفتگی تخم‌مرغ [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 181-205]
 • پیش‌بینی قیمت تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 241-262]

ت

 • تابع تمایزی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندرقند [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 101-128]
 • تابع تولید تعیین بهره‌وری آبهای سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 167-182]
 • تابع تولید انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 205-230]
 • تابع تولید بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 29-49]
 • تابع تولید تصادفی نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • تجزیه و تحلیل تمایزی کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 101-124]
 • تحلیل چندمعیاره وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه: کاربرد رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 21-46]
 • تحلیل سیاستی آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی شبکه‌های آبیاری اصفهان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 51-82]
 • تحلیل فراگیر داده‌ها مقایسه کاربرد روشهای تابع تولید مرزی تصادفی و تحلیل فراگیر داده‌ها در تحلیل کارایی واحدهای تولید رب گوجه‌فرنگی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 27-50]
 • تحلیل ممیزی شناسایی مدل مناسب پیش بینی پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در بین گندمکاران شهرستان اهواز [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 77-100]
 • ترویج کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان روستاهای شهرستان بوئین‌زهرا نسبت به نقش­آفرینی نظام ترویج کشاورزی درایجاد زمینه‌های مشارکت نهادمند آنان در تحقق اولویتهای بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 209-240]
 • تصحیح خطای برداری ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385) [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 47-76]
 • تقاضای صادرات اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • تمایل به پرداخت براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 121-142]
 • تنوع ژنتیکی نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • توابع تولید مرزی تصادفی مقایسه کاربرد روشهای تابع تولید مرزی تصادفی و تحلیل فراگیر داده‌ها در تحلیل کارایی واحدهای تولید رب گوجه‌فرنگی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 27-50]
 • توسعه آمایشی بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 49-76]
 • توسعه پایدار کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان روستاهای شهرستان بوئین‌زهرا نسبت به نقش­آفرینی نظام ترویج کشاورزی درایجاد زمینه‌های مشارکت نهادمند آنان در تحقق اولویتهای بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 209-240]
 • توسعه روستایی ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 149-180]
 • توسعه علمی تجزیه و تحلیل ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی محصول مرغ [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 163-185]
 • توسعه کشاورزی بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 183-204]
 • توسعه کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 49-76]

ج

 • جوجه یکروزه گوشتی تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 241-262]

ح

 • حاشیه بازاریابی تجزیه و تحلیل ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی محصول مرغ [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 163-185]
 • حق بیمه تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • حمایت دولت بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 109-134]

خ

 • خدابنده ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 149-180]
 • خدمات مشاوره‎ای ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندرقند [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 101-128]
 • خط‌فقر بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380-86 [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 53-78]

د

 • داده­های ترکیبی بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 143-167]
 • درجه حرارت بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 143-167]

ذ

 • ذرت تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • ذرت کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 129-148]

ر

 • رب گوجه‌فرنگی مقایسه کاربرد روشهای تابع تولید مرزی تصادفی و تحلیل فراگیر داده‌ها در تحلیل کارایی واحدهای تولید رب گوجه‌فرنگی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 27-50]
 • رتبه بندی براساس تشابه به حل ایده ­ آل ( TOPSIS ) ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 149-180]
 • ریسک بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در گسترش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج استان مازندران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 231-253]
 • ریسک تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 1-38]
 • ریسک تولید نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • رفاه آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی شبکه‌های آبیاری اصفهان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 51-82]
 • رفاه بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 79-108]
 • رقم کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 129-148]
 • روش ارزشگذاری مشروط براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 121-142]
 • روش اقتصاد سنجی بیزین ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 147-171]
 • روشهای تصمیم­گیری چند متغیره( MCDM ) ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 149-180]

ز

 • زعفران اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • زنبور تریکوگراما بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در گسترش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج استان مازندران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 231-253]

س

 • ساختار بازار بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 125-146]
 • ساختار بازاریابی تجزیه و تحلیل ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی محصول مرغ [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 163-185]
 • سازمانهای کشاورزان بررسی نگرش کشاورزان روستاهای شهرستان بوئین‌زهرا نسبت به نقش­آفرینی نظام ترویج کشاورزی درایجاد زمینه‌های مشارکت نهادمند آنان در تحقق اولویتهای بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 209-240]
 • سیب زمینی تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • سیرداپ وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه: کاربرد رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 21-46]
 • سیستمهای آبیاری بارانی عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 1-20]
 • سقز بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 183-204]
 • سودآوری کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 129-148]

ش

 • شاخص کندریک تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 1-28]
 • شاخصهای توسعه کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 49-76]
 • شبیه سازی تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • شبیه سازی نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • شهرستان ساری بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 109-134]
 • شهرستان مهاباد عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 1-20]

ص

 • صادرات بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 83-120]
 • صادرات ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385) [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 47-76]

ض

 • ضایعات بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380-86 [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 53-78]
 • ضایعات نانوایی کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 101-124]

ع

 • عدم ادامه استفاده عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 1-20]
 • عدم بازپرداخت وام بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهیلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 77-100]
 • عرضه بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 221-249]

ف

 • فارس مقایسه کاربرد روشهای تابع تولید مرزی تصادفی و تحلیل فراگیر داده‌ها در تحلیل کارایی واحدهای تولید رب گوجه‌فرنگی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 27-50]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 149-180]

ق

 • قدرت بازار بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 125-146]
 • قرارداد ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندرقند [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 101-128]
 • قیمت تخم‌مرغ مقایسه توان پیش‌بینی مدل عصبی- فازیِ ANFIS با مدل شبکه عصبیِ ANN و خود رگرسیونیِ ARIMA مطالعه موردی قیمت هفتگی تخم‌مرغ [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 181-205]

ک

 • کاب داگلاس انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 205-230]
 • کارایی مقایسه کاربرد روشهای تابع تولید مرزی تصادفی و تحلیل فراگیر داده‌ها در تحلیل کارایی واحدهای تولید رب گوجه‌فرنگی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 27-50]
 • کارایی کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 129-148]
 • کارآفرینی کشاورزی ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 149-180]
 • کرمان تدوین الگوی بیمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سیب‌زمینی در استان کرمان [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 39-52]
 • کرم ساقه‌خوار بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در گسترش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج استان مازندران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 231-253]
 • کشاورزی اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 135-162]
 • کشش تولید تعیین بهره‌وری آبهای سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 167-182]
 • کشش تولید انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 205-230]
 • کشش تولید بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 29-49]
 • کمکهای بلاعوض آثار پرداخت کمکهای بلاعوض بر وضعیت اقتصادی گندمکاران خسارت‌دیده شهرستان قم [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 205-220]
 • کیوی بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 83-120]

گ

 • گندم بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 143-167]
 • گندم بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 183-204]
 • گندم نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 185-208]
 • گندمکاران خسارت‌دیده آثار پرداخت کمکهای بلاعوض بر وضعیت اقتصادی گندمکاران خسارت‌دیده شهرستان قم [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 205-220]

م

 • ماتریس تحلیل سیاستی بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 109-134]
 • مالیات سبز بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 79-108]
 • مبارزه بیولوژیک بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در گسترش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج استان مازندران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 231-253]
 • محدودیت منابع آب بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 183-204]
 • مدیریت پایدار آب شناسایی مدل مناسب پیش بینی پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در بین گندمکاران شهرستان اهواز [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 77-100]
 • مدیریت منابع آب بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 183-204]
 • مدل ارزیابی اعتبار ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 147-171]
 • مدل پذیرش شناسایی مدل مناسب پیش بینی پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در بین گندمکاران شهرستان اهواز [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 77-100]
 • مدل تصحیح خطای برداری تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 241-262]
 • مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 79-108]
 • مدل لاجیت بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در گسترش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج استان مازندران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 231-253]
 • مدل لاجیت ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 147-171]
 • مرغداری تخمگذار بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 29-49]
 • مرودشت کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 129-148]
 • مزیت نسبی آشکار شده بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 83-120]
 • مزیت­نسبی آشکار شده و متقارن بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 1-26]
 • مسیر بازاریابی تجزیه و تحلیل ساختار بازاریابی محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی محصول مرغ [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 163-185]
 • مشهد کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 101-124]
 • مصارف شهری و روستایی براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 121-142]

ن

 • نابرابری­های منطقه­ای و فضایی بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 49-76]
 • نرخ حقیقی ارز ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385) [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 47-76]
 • نقشه تجاری بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 1-26]
 • نهادینه شدن مشارکت بررسی نگرش کشاورزان روستاهای شهرستان بوئین‌زهرا نسبت به نقش­آفرینی نظام ترویج کشاورزی درایجاد زمینه‌های مشارکت نهادمند آنان در تحقق اولویتهای بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 209-240]
 • نهاده انرژی انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی [دوره 19، شماره 76، 1390، صفحه 205-230]

و

 • وام کشاورزی ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 147-171]
 • ورودی- خروجی انرژی تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 1-28]
 • وضعیت اقتصادی کشاورزان آثار پرداخت کمکهای بلاعوض بر وضعیت اقتصادی گندمکاران خسارت‌دیده شهرستان قم [دوره 19، شماره 74، 1390، صفحه 205-220]

ه

 • هم‌انباشتگی یوهانسون ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385) [دوره 19، شماره 73، 1390، صفحه 47-76]

ی

 • یارانه سوخت بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 19، شماره 75، 1390، صفحه 79-108]