نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 75-94]
 • آثار رفاهی ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی در بازارگندم و برنج [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 1-24]

ا

 • ایران آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 175-192]
 • ایران تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 193-220]
 • ایران براورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای انواع گوشت در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 1-18]
 • ایران تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 81-110]
 • ایران تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 111-138]
 • ارزش اقتصادی براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 75-94]
 • ارزش در شرایط توأم با مخاطره تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 81-110]
 • استان خراسان بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 65-80]
 • استان خراسان شمالی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 19-38]
 • استان قزوین براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 75-94]
 • اشتغال بررسی تأثیر فناوری در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 95-114]
 • الگوی حاشیه نسبی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 163-178]
 • الگوی کشت تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه­ریزی غیرخطی و استراتژیهای کم­آبیاری [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 1-23]
 • الگوی لوجیت ارزیابی اثر هزینه‌های‌ مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 39-54]
 • الگوی مارک آپ عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 163-178]
 • الگوی هزینه بازاریابی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 163-178]
 • امنیت غذایی خانوارهای روستایی آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 175-192]
 • انتظارات تطبیقی بررسی عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 157-176]
 • انتظارات عقلایی بررسی عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 157-176]
 • انتظارات عقلایی بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 65-80]
 • انتظارات قیمتی بررسی عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 157-176]
 • انتقال متقارن تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 69-98]

ب

 • بازاریابی بررسی بازاریابی مرکبات دزفول [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 25-42]
 • بازاریابی بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 47-68]
 • بازاریابی بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]
 • بازار جهانی تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 69-98]
 • بازارهای هدف صادرات تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 193-220]
 • بانک کشاورزی تأثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 139-160]
 • بخش کشاورزی بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 1-18]
 • بذر بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]
 • برنامه­های توسعه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخشهای مهم اقتصاد ایران طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 141-162]
 • برنج ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی در بازارگندم و برنج [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 1-24]
 • بهره‌وری تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید واحدهای پرورش ماهیان سردابی در استان فارس: کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 43-74]
 • بهره‌وری بخش کشاورزی مقایسه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بخش کشاورزی با بخشهای صنعت و خدمات [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 55-78]
 • بهره‌وری تعمیم‌یافته مقایسه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بخش کشاورزی با بخشهای صنعت و خدمات [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 55-78]
 • بهره‌وری متوسط مقایسه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بخش کشاورزی با بخشهای صنعت و خدمات [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 55-78]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 1-18]
 • بورس کالای کشاورزی تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 81-110]

پ

 • پایانه صادراتی اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت‌فرنگی استان کردستان [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 43-64]
 • پتانسیلهای کشاورزی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 19-38]
 • پرامیتی ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 79-102]
 • پرتقال بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 47-68]
 • پسته تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 69-98]
 • پسته تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 193-220]
 • پنبه بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 65-80]
 • پنبه تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 111-138]

ت

 • تابع تقاضای نهاده تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 103-126]
 • تابع تولید تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 103-126]
 • تابع تولید ترانسلوگ براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 75-94]
 • تابع هزینه تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 103-126]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 79-102]
 • تقاضای مواد غذایی براورد کششهای مواد مغذی با استفاده از تکنیک همجمعی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 127-156]
 • تکنیک همجمعی براورد کششهای مواد مغذی با استفاده از تکنیک همجمعی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 127-156]
 • تنکابن رتبه‌بندی اهداف دامداران جنگل‌نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه‌بندی ساده [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 139-165]
 • توت‌فرنگی اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت‌فرنگی استان کردستان [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 43-64]
 • توسعه­ساختار اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت‌فرنگی استان کردستان [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 43-64]

ح

 • حاشیه بازاریابی بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 47-68]
 • حاشیه بازاریابی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 163-178]
 • حفاظت از جنگل رتبه‌بندی اهداف دامداران جنگل‌نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه‌بندی ساده [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 139-165]
 • حمل و نقل بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 1-18]

خ

 • خراسان رضوی بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 121-140]
 • خرما تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 193-220]

د

 • دامداران جنگل‌نشین رتبه‌بندی اهداف دامداران جنگل‌نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه‌بندی ساده [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 139-165]
 • دانه روغنی سویا بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 1-18]
 • دزفول بررسی بازاریابی مرکبات دزفول [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 25-42]
 • دسترسی به بازار رسمی اعتبارات ارزیابی اثر هزینه‌های‌ مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 39-54]

ذ

 • ذرت دانه­ای براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 75-94]

ر

 • رتبه‌بندی اهداف رتبه‌بندی اهداف دامداران جنگل‌نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه‌بندی ساده [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 139-165]
 • ریسک بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 65-80]
 • رشد بهره‌وری کل عوامل تولید رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخشهای مهم اقتصاد ایران طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 141-162]
 • رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 103-126]
 • رهیافت نمونه‌برداری تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 81-110]
 • روش ناپارامتری ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 79-102]

ز

 • زیربخش زراعت ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 79-102]

س

 • سازمان جهادکشاورزی تأثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 139-160]
 • سیاست حمایتی آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 175-192]
 • سیاست قیمتگذاری تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 111-138]
 • سد درودزن تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه­ریزی غیرخطی و استراتژیهای کم­آبیاری [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 1-23]
 • سریهای زمانی براورد کششهای مواد مغذی با استفاده از تکنیک همجمعی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 127-156]
 • سطح زیرکشت جو بررسی عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 157-176]
 • سموم بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]

ش

 • شاخص بهره‌وری مالم کوئیست رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخشهای مهم اقتصاد ایران طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 141-162]
 • شاخص حمایت اسمی محصول بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 19-42]
 • شاخص حمایت اسمی نهاده بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 19-42]
 • شاخص حمایت مؤثر بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 19-42]
 • شاخص کارایی مزیت بررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی آبی و میزان اثرپذیری شاخص جمعی مزیت نسبی از اجزای تشکیل‌دهنده آن در استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 23-46]
 • شاخص کلی امنیت غذایی خانوار آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 175-192]
 • شاخص مزیت جمعی بررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی آبی و میزان اثرپذیری شاخص جمعی مزیت نسبی از اجزای تشکیل‌دهنده آن در استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 23-46]
 • شاخص مقیاس مزیت بررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی آبی و میزان اثرپذیری شاخص جمعی مزیت نسبی از اجزای تشکیل‌دهنده آن در استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 23-46]
 • شاخصهای مزیت نسبی بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 121-140]
 • شرکت خدمات حمایتی بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]

ص

 • صنایع تبدیلی و تکمیلی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 19-38]
 • صنایع روستایی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 19-38]

ض

 • ضریب مکانیزاسیون بررسی تأثیر فناوری در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 95-114]
 • ضریب هزینه بازاریابی بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 47-68]

ع

 • عوامل پیش برنده و بازدارنده عوامل پیش‌برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 19-38]
 • عوامل غیرقیمتی بررسی عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 157-176]

غ

 • غربال گیری تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 193-220]

ف

 • فارس تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید واحدهای پرورش ماهیان سردابی در استان فارس: کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 43-74]
 • فناوری بررسی تأثیر فناوری در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 95-114]

ق

 • قراردادهای آتی تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 81-110]
 • قزل‌آلا تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید واحدهای پرورش ماهیان سردابی در استان فارس: کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 43-74]
 • قیمت تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 69-98]
 • قیمت تمام شده بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 1-18]

ک

 • کارایی تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید واحدهای پرورش ماهیان سردابی در استان فارس: کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 43-74]
 • کارایی بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 47-68]
 • کارایی ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 79-102]
 • کارآفرینی تأثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 139-160]
 • کسب و کار‌های کوچک و متوسط تأثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 139-160]
 • کشاورزی بررسی تأثیر فناوری در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 95-114]
 • کشاورزی آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 175-192]
 • کشش تقاضای صادرات تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 193-220]
 • کشش مواد مغذی براورد کششهای مواد مغذی با استفاده از تکنیک همجمعی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 127-156]
 • کشش و تقاضای تقریباً ایده‌آل براورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای انواع گوشت در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 1-18]
 • کم­آبیاری تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه­ریزی غیرخطی و استراتژیهای کم­آبیاری [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 1-23]
 • کود شیمیایی ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی در بازارگندم و برنج [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 1-24]
 • کود شیمیایی بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]

گ

 • گندم ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی در بازارگندم و برنج [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 1-24]
 • گوشت براورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای انواع گوشت در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 1-18]
 • گوشت مرغ عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 163-178]

م

 • ماتریس تحلیل سیاستی بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 19-42]
 • ماتریس­تحلیل سیاستی اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت‌فرنگی استان کردستان [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 43-64]
 • مازندران بررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی آبی و میزان اثرپذیری شاخص جمعی مزیت نسبی از اجزای تشکیل‌دهنده آن در استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 23-46]
 • مالم‌کوئیست تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید واحدهای پرورش ماهیان سردابی در استان فارس: کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 43-74]
 • محصولات زراعی بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 121-140]
 • محصولات زراعی آبی بررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی آبی و میزان اثرپذیری شاخص جمعی مزیت نسبی از اجزای تشکیل‌دهنده آن در استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 23-46]
 • مدل برنامه­ریزی مطلوبیت کارا تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه­ریزی غیرخطی و استراتژیهای کم­آبیاری [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 1-23]
 • مدل ریاضی برنامه‌ریزی پویا بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 1-18]
 • مرکبات بررسی بازاریابی مرکبات دزفول [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 25-42]
 • مرودشت بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]
 • مزیت نسبی بررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی آبی و میزان اثرپذیری شاخص جمعی مزیت نسبی از اجزای تشکیل‌دهنده آن در استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 23-46]
 • مزیت نسبی بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 19-42]
 • مزیت نسبی اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت‌فرنگی استان کردستان [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 43-64]
 • مشخصات قرارداد تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 81-110]
 • معیار کلی حمایت آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 175-192]
 • مناطق شهری و روستایی ایران براورد کششهای مواد مغذی با استفاده از تکنیک همجمعی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 127-156]
 • منطق فازی رتبه‌بندی اهداف دامداران جنگل‌نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه‌بندی ساده [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 139-165]

ن

 • نرخ حمایت تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 111-138]
 • نهاده آب بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 121-140]
 • نهاده­های کشاورزی بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم [دوره 18، شماره 71، 1389، صفحه 99-120]

و

 • واکنش عرضه بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 65-80]

ه

 • هزینه منابع داخلی اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت‌فرنگی استان کردستان [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 43-64]
 • هزینه‌های مبادله ارزیابی اثر هزینه‌های‌ مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 39-54]
 • هم‌جمعی براورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای انواع گوشت در ایران [دوره 18، شماره 69، 1389، صفحه 1-18]

ی

 • یارانه ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی در بازارگندم و برنج [دوره 18، شماره 72، 1389، صفحه 1-24]
 • یارانه تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی [دوره 18، شماره 70، 1389، صفحه 103-126]