نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌پذیری ترازیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی براساس شاخصهای تبیین‌گر آسیب‌پذیری و امنیت غذایی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 21-50]
 • آمیخته ترفیع بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ( MCDM ) [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 97-117]

ا

 • اثر بهره‌وری کل عوامل تولید نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 1-19]
 • اثرجانشینی کل نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 1-19]
 • ادامه و عدم ادامه پذیرش بیمه تعیین‌کننده‌های ادامه بیمه محصولات کشاورزی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 53-81]
 • ایران ترازیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی براساس شاخصهای تبیین‌گر آسیب‌پذیری و امنیت غذایی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 21-50]
 • ایران نقش سیاستگذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 117-137]
 • ایران بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 139-158]
 • ایران بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 105-120]
 • ارتباطات بین بخشی بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 139-158]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازارسانی گوجه‌فرنگی شهرستان مرودشت [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 121-145]
 • استان زنجان عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندمکاران استان زنجان مطالعه موردی شهرستان خدابنده [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 51-70]
 • استانهای ایران بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383 [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 71-88]
 • الگوی بهینه کشت اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • الگوی بهینه کشت تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 1-33]
 • الگوگیری اندازه‌گیری کارایی واحدهای تولیدی طیور با رویکرد DEA مطالعه موردی استان فارس [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 89-116]
 • امنیت غذایی ترازیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی براساس شاخصهای تبیین‌گر آسیب‌پذیری و امنیت غذایی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 21-50]

ب

 • بازاریابی بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ( MCDM ) [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 97-117]
 • بازاریابی ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازارسانی گوجه‌فرنگی شهرستان مرودشت [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 121-145]
 • بخش کشاورزی بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 139-158]
 • بخشهای اقتصادی بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 139-158]
 • برنامه‌ریزی خطی اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • برنامه‌ریزی خطی تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 1-33]
 • برنامه‌ریزی غیرخطی اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 1-33]
 • برنامه‌ریزی مصالحه‌ای نقش سیاستگذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 117-137]
 • برنامه ریزی موتاد اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • بیمه محصولات کشاورزی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندمکاران استان زنجان مطالعه موردی شهرستان خدابنده [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 51-70]
 • بیمه محصولات کشاورزی تعیین‌کننده‌های ادامه بیمه محصولات کشاورزی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 53-81]
 • بهره‌وری نیروی کار نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 1-19]

پ

 • پسته بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان زرند [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 1-19]
 • پسته نقش سیاستگذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 117-137]
 • پیش­بینی مقایسه روشهای مختلف جهت پیش‌بینی واردات ادویه‌جات در ایران مطالعه موردی دارچین، هل و زردچوبه [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 19-40]

ت

 • تابع تولید تصادفی بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان زرند [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 1-19]
 • تاکسونومی عددی بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383 [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 71-88]
 • تحلیل پوششی پویا تعیین کارایی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 139-159]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کارایی واحدهای تولیدی طیور با رویکرد DEA مطالعه موردی استان فارس [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 89-116]
 • تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای تعیین کارایی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 139-159]
 • تحلیل عاملی بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383 [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 71-88]
 • ترازیابی ترازیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی براساس شاخصهای تبیین‌گر آسیب‌پذیری و امنیت غذایی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 21-50]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ( MCDM ) [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 97-117]
 • تقاضا براورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 33-52]
 • تهدیدها قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی صادرات کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 83-104]
 • توسعه کشاورزی بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383 [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 71-88]
 • توسعه ناپایدار نقش سیاستگذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 117-137]

چ

 • چشم‌انداز ترازیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی براساس شاخصهای تبیین‌گر آسیب‌پذیری و امنیت غذایی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 21-50]

خ

 • خراسان شمالی تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 1-33]
 • خسارت براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 83-95]
 • خشکسالی براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 83-95]
 • خودکفایی مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 147-165]

د

 • دارچین مقایسه روشهای مختلف جهت پیش‌بینی واردات ادویه‌جات در ایران مطالعه موردی دارچین، هل و زردچوبه [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 19-40]
 • دیمکاری براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 83-95]
 • دوگانگی بررسی و مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای 1373 و 1383 [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 71-88]

ر

 • ریسک بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان زرند [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 1-19]
 • ریسک و نبود قطعیت اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • روش هدانیک تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 41-61]

ز

 • زردچوبه مقایسه روشهای مختلف جهت پیش‌بینی واردات ادویه‌جات در ایران مطالعه موردی دارچین، هل و زردچوبه [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 19-40]
 • زیره سبز تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 119-139]
 • زعفران براورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 33-52]
 • زنجیرة بازاریابی بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 105-120]

س

 • سیاستگذاری ناهماهنگ نقش سیاستگذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 117-137]
 • سبزوار تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 119-139]

ش

 • شاخصهای بازاریابی تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 119-139]

ص

 • صادرات براورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 33-52]
 • صادرات قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی صادرات کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 83-104]

ض

 • ضعفها قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی صادرات کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 83-104]

ع

 • عرضه براورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 33-52]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ( MCDM ) [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 97-117]
 • فرصتها قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی صادرات کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 83-104]

ق

 • قدرت بازاری بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 105-120]
 • قیمتگذاری زمین تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 41-61]
 • قوتها قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی صادرات کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 83-104]

ک

 • کارایی تعیین کارایی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 139-159]
 • کارایی اندازه‌گیری کارایی واحدهای تولیدی طیور با رویکرد DEA مطالعه موردی استان فارس [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 89-116]
 • کارایی بازاریابی تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 119-139]
 • کارایی فنی تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 119-139]
 • کشاورزی نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 1-19]
 • کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان زرند [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 1-19]
 • کشاورزی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی صادرات کشاورزی ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 83-104]
 • کشاورزی پایدار تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 1-33]
 • کشش براورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 33-52]
 • کیفیت خاک تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 41-61]

گ

 • گلستان براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 83-95]
 • گندم تعیین کارایی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 139-159]
 • گندم عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندمکاران استان زنجان مطالعه موردی شهرستان خدابنده [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 51-70]
 • گندم مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 147-165]
 • گندم دیم براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 83-95]
 • گوجه­فرنگی ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازارسانی گوجه‌فرنگی شهرستان مرودشت [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 121-145]
 • گوشت قرمز بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 105-120]

م

 • ماتریس تحلیل سیاستی مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 147-165]
 • محصولات زراعی اندازه گیری ریسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیت [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 63-82]
 • محصولات لبنی بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ( MCDM ) [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 97-117]
 • مدل چند بعدی تعیین‌کننده‌های ادامه بیمه محصولات کشاورزی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 53-81]
 • مدل ساختار مزرعه تعیین‌کننده‌های ادامه بیمه محصولات کشاورزی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 53-81]
 • مدل لاجیت عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندمکاران استان زنجان مطالعه موردی شهرستان خدابنده [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 51-70]
 • مدل نشر تعیین‌کننده‌های ادامه بیمه محصولات کشاورزی [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 53-81]
 • مرودشت ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازارسانی گوجه‌فرنگی شهرستان مرودشت [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 121-145]
 • مزیت نسبی مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 147-165]
 • مسیرهای بازاررسانی ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازارسانی گوجه‌فرنگی شهرستان مرودشت [دوره 16، شماره 62، 1387، صفحه 121-145]

و

 • واحد تصمیم‌گیرند تعیین کارایی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 139-159]
 • واحدهای تولیدی طیور اندازه‌گیری کارایی واحدهای تولیدی طیور با رویکرد DEA مطالعه موردی استان فارس [دوره 16، شماره 63، 1387، صفحه 89-116]
 • واردات مقایسه روشهای مختلف جهت پیش‌بینی واردات ادویه‌جات در ایران مطالعه موردی دارچین، هل و زردچوبه [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 19-40]

ه

 • هل مقایسه روشهای مختلف جهت پیش‌بینی واردات ادویه‌جات در ایران مطالعه موردی دارچین، هل و زردچوبه [دوره 16، شماره 64، 1387، صفحه 19-40]