نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اتحادیه ‌‌اروپا و ایران ارزیابی‌و براورد ظرفیتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ایران به‌کشورهای عضواتحادیه ‌اروپا [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 125-160]
 • ایجادتجارت آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 91-120]
 • ایران توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 1-20]
 • ایران براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 103-124]
 • ارزیابی مالی ارزیابی مالی طرحهای مرتعداری استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 1-14]
 • ارزش اقتصادی آب تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 35-60]
 • ارسنجان تصمیم گیری زراعی تحت شرایط مخاطره مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 161-179]
 • استان تهران ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 67-91]
 • اسکالوگرام بررسی شاخصهای توسعه در مناطق روستایی استانهای کشور با استفاده از روش اسکالوگرام [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 109-142]
 • اشتغال عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان روستایی ایران ( 1347 تا 1383) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 153-180]
 • اشتغال روستا ی ی بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی کشور طی سالهای 1335-85 [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 143-166]
 • اشتغال شهری بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی کشور طی سالهای 1335-85 [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 143-166]
 • اصلاح بذر بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیمدر کشور [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 15-46]
 • اعتبارات خرد ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 45-76]
 • اعداد فازی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای آب‌بران (استفاده از رگرسیون فازی) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 69-91]
 • الگوی کشت بهینه تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 35-60]
 • الگوی معادلات همزمان براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 103-124]
 • امکان‌مبادله ارزیابی‌و براورد ظرفیتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ایران به‌کشورهای عضواتحادیه ‌اروپا [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 125-160]
 • انتقال عرضه توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 1-20]
 • انتقال نامتقارن قیمت تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 1-22]
 • انحراف ‌ تجارت آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 91-120]

ب

 • بازاریابی تأثیر تعمیم یک نام تجاری به محصولات جدید در صنایع غذایی شهر تهران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 91-106]
 • بازارپذیری رابطه به کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی وبازارپذیری ماهی‌پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 133-152]
 • بازار گوشت تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 1-22]
 • بازده سرمایه‌گذاری بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیمدر کشور [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 15-46]
 • بخش کشاورزی تجزیه و تحلیل رشد و تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 21-44]
 • بخش ‌ کشاورزی آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 91-120]
 • بخش‌کشاورزی برنامه‌ریزی کسری، ابزاری برای اندازه‌گیری شاخصهای کم ِّی پایداری در بخش کشاورزی [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 179-196]
 • بیرجند ارزیابی مالی طرحهای مرتعداری استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 1-14]
 • برنامه ریزی خطی تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 35-60]
 • برنامه ‌ ریزی ریاضی تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 167-202]
 • برنامه‌ریزی کسری برنامه‌ریزی کسری، ابزاری برای اندازه‌گیری شاخصهای کم ِّی پایداری در بخش کشاورزی [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 179-196]

پ

 • پایداری برنامه‌ریزی کسری، ابزاری برای اندازه‌گیری شاخصهای کم ِّی پایداری در بخش کشاورزی [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 179-196]
 • پتانسیل‌تجاری ارزیابی‌و براورد ظرفیتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ایران به‌کشورهای عضواتحادیه ‌اروپا [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 125-160]
 • پذیرش عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی در شهرستان نهاوند [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 61-84]
 • پذیرش نوآوری بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیمدر کشور [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 15-46]
 • پیشرفت تکنولوژیکی توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 1-20]

ت

 • تحقیقات کشاورزی بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیمدر کشور [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 15-46]
 • تحلیل مسیر ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 67-91]
 • تحلیل‌مسیر عوامل مؤثر بر کارایی فنی گندمکاران استان قم (استفاده از مدل ترکیبی مرزی‌تصادفی و تحلیل مسیر) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 23-38]
 • تراکتور وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 155-182]
 • ترتیبات تجارت ‌ترجیحی آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 91-120]
 • ترکیب بازاریابی رابطه به کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی وبازارپذیری ماهی‌پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 133-152]
 • تعاونیهای آب‌بران عوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای آب‌بران (استفاده از رگرسیون فازی) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 69-91]
 • تعاونیهای خودجوش ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 45-76]
 • تعرفه ‌ ترجیحی آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 91-120]
 • تعرفه‌ گمرکی براورد واردات‌ غیررسمی (قاچاق)‌ چای به ایران [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 1-34]
 • تعمیم نام تجاری صنایع غذایی تأثیر تعمیم یک نام تجاری به محصولات جدید در صنایع غذایی شهر تهران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 91-106]
 • توابع عرضه و تقاضای صادرات براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 103-124]
 • تورم تجزیه و تحلیل رشد و تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 21-44]
 • توزیع رفاه توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 1-20]
 • توسعه پایدار اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 121-134]
 • توسعه پایدار روستایی ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 45-76]
 • توسعه‌‌تجارت ارزیابی‌و براورد ظرفیتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ایران به‌کشورهای عضواتحادیه ‌اروپا [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 125-160]
 • توسعه کشاورزی ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 45-76]
 • توسعه منطقه ‌ ای بررسی شاخصهای توسعه در مناطق روستایی استانهای کشور با استفاده از روش اسکالوگرام [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 109-142]

ج

 • جو دیم بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیمدر کشور [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 15-46]

چ

 • چای ‌ایران براورد واردات‌ غیررسمی (قاچاق)‌ چای به ایران [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 1-34]

خ

 • خرما براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 103-124]

ر

 • ریسک تصمیم گیری زراعی تحت شرایط مخاطره مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 161-179]
 • رشد تجزیه و تحلیل رشد و تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 21-44]
 • رگرسیون فازی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای آب‌بران (استفاده از رگرسیون فازی) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 69-91]
 • روستا بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی کشور طی سالهای 1335-85 [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 143-166]

ز

 • زنان روستایی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان روستایی ایران ( 1347 تا 1383) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 153-180]

س

 • سیاست قیمت گذاری اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 121-134]
 • سیاستگذاری تحقیقات کشاورزی استقرار و نهادینه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 77-108]
 • سیاست مکانیزاسیون کشاورزی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 155-182]
 • سد بارزو تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 35-60]
 • سطح مکانیزاسیون وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 155-182]
 • سهم بازار تأثیر تعمیم یک نام تجاری به محصولات جدید در صنایع غذایی شهر تهران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 91-106]
 • سوداجتماعی تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 167-202]

ش

 • شاخص‌سازی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای آب‌بران (استفاده از رگرسیون فازی) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 69-91]
 • شاخص عملکرد مزیت نسبی بررسی مزیتهای نسبی محصولات زراعی در استان اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 39-68]
 • شاخص کارایی فنی مزیت نسبی بررسی مزیتهای نسبی محصولات زراعی در استان اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 39-68]
 • شاخص مقیاس مزیت نسبی بررسی مزیتهای نسبی محصولات زراعی در استان اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 39-68]
 • شرکتهای تعاونی کشاورزی ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 67-91]
 • شرکتهای تعاونی مرغداران ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 67-91]
 • شیروان تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 35-60]
 • شهر بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی کشور طی سالهای 1335-85 [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 143-166]
 • شهر ایلام رابطه به کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی وبازارپذیری ماهی‌پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 133-152]
 • شهرستان نهاوند عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی در شهرستان نهاوند [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 61-84]

ص

 • صادرات غیرنفتی عوامل مؤثر بر صادرات پسته، زعفران، خرما در سبد کالاهای صادرات غیرنفتی ایران (1370- 1380) [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 85-102]

ض

 • ضریب ریسک تصمیم گیری زراعی تحت شرایط مخاطره مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 161-179]

ط

 • طرح های مرتعداری ارزیابی مالی طرحهای مرتعداری استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 1-14]

ظ

 • ظرفیت‌صادراتی‌ ارزیابی‌و براورد ظرفیتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ایران به‌کشورهای عضواتحادیه ‌اروپا [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 125-160]

ع

 • عرضه و تقاضای صادرات عوامل مؤثر بر صادرات پسته، زعفران، خرما در سبد کالاهای صادرات غیرنفتی ایران (1370- 1380) [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 85-102]
 • عملکرد زراعی بررسی مزیتهای نسبی محصولات زراعی در استان اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 39-68]
 • عملکرد کارآفرینانه عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‌آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 107-132]
 • عوامل اجتماعی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان روستایی ایران ( 1347 تا 1383) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 153-180]
 • عوامل اقتصادی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان روستایی ایران ( 1347 تا 1383) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 153-180]
 • عوامل سازمانی عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‌آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 107-132]
 • عوامل محیطی عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‌آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 107-132]
 • عوامل مؤثر عوامل مؤثر بر کارایی فنی گندمکاران استان قم (استفاده از مدل ترکیبی مرزی‌تصادفی و تحلیل مسیر) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 23-38]

ک

 • کارآفرینی در کشاورزی عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‌آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 107-132]
 • کارایی‌فنی عوامل مؤثر بر کارایی فنی گندمکاران استان قم (استفاده از مدل ترکیبی مرزی‌تصادفی و تحلیل مسیر) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 23-38]
 • کارایی مصرف آب آبیاری تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 167-202]
 • کالاهای کشاورزی عوامل مؤثر بر صادرات پسته، زعفران، خرما در سبد کالاهای صادرات غیرنفتی ایران (1370- 1380) [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 85-102]
 • کم ‌ آبیاری تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 167-202]
 • کمباین وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 155-182]
 • کود شیمیایی اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 121-134]

گ

 • گرایش‌ کارآفرینانه عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‌آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 107-132]
 • گندم توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 1-20]
 • گندم عوامل مؤثر بر کارایی فنی گندمکاران استان قم (استفاده از مدل ترکیبی مرزی‌تصادفی و تحلیل مسیر) [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 23-38]

م

 • ماهی پرورشی رابطه به کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی وبازارپذیری ماهی‌پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 133-152]
 • محدودیت تصادفی تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 167-202]
 • محرومیت بررسی شاخصهای توسعه در مناطق روستایی استانهای کشور با استفاده از روش اسکالوگرام [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 109-142]
 • محصولات‌کشاورزی ارزیابی‌و براورد ظرفیتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ایران به‌کشورهای عضواتحادیه ‌اروپا [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 125-160]
 • مدل VAR تجزیه و تحلیل رشد و تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 21-44]
 • مدل تصحیح خطا تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 1-22]
 • مرتع ارزیابی مالی طرحهای مرتعداری استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 1-14]
 • مزیت نسبی بررسی مزیتهای نسبی محصولات زراعی در استان اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 39-68]
 • مصرف بهینه اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 121-134]
 • مصرف کنندگان رابطه به کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی وبازارپذیری ماهی‌پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 133-152]
 • معادل‌‌تعرفه‌ای براورد واردات‌ غیررسمی (قاچاق)‌ چای به ایران [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 1-34]
 • مقررات ‌‌تجاری براورد واردات‌ غیررسمی (قاچاق)‌ چای به ایران [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 1-34]
 • مکانیزاسیون کشاورزی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 155-182]
 • موانع ‌غیرتعرفه‌ای براورد واردات‌ غیررسمی (قاچاق)‌ چای به ایران [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 1-34]
 • موتاد- پیشرفته تصمیم گیری زراعی تحت شرایط مخاطره مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 161-179]
 • موتاد- هدف تصمیم گیری زراعی تحت شرایط مخاطره مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 161-179]
 • موفقیت ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 67-91]

ن

 • نابرابری بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی کشور طی سالهای 1335-85 [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 143-166]
 • نابرابری ‌ های منطقه ‌ ای بررسی شاخصهای توسعه در مناطق روستایی استانهای کشور با استفاده از روش اسکالوگرام [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 109-142]
 • نظام دانش و اطلاعات کشاورزی استقرار و نهادینه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 77-108]
 • نظام ملی تحقیقات کشاورزی استقرار و نهادینه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 77-108]
 • نظام ملی نوآوری کشاورزی استقرار و نهادینه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1385، صفحه 77-108]

و

ه

 • هزینه ریسک تصمیم گیری زراعی تحت شرایط مخاطره مطالعه موردی شهرستان ارسنجان [دوره 14، شماره 54، 1385، صفحه 161-179]
 • همگرایی آستانه‌ای تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ایران [دوره 14، شماره 53، 1385، صفحه 1-22]

ی

 • یارانه اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم [دوره 14، شماره 55، 1385، صفحه 121-134]