نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبهای زیر زمینی ارزشگذاری آبهای زیر زمینی در بهره برداری های کشاورزی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان کرمان(1382-1383) [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 1-14]
 • آلودگی براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]

ا

 • اثر رفتاری مطالعه ارتباط بین الگوی مصرف گذشته و فعلی مواد خوراکی در مناطق روستایی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 35-48]
 • ایران بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]
 • ایران بررسی مزیت نسبی زیره سبز ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 145-154]
 • ایران براورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 65-86]
 • ارزشگذاری ارزشگذاری آبهای زیر زمینی در بهره برداری های کشاورزی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان کرمان(1382-1383) [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 1-14]
 • استان فارس مدلهای برنامه‌ریزی چند منطقه‌ای و کاربرد آن در کشاورزی مطالعه موردی استان فارس [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 87-112]
 • الگوی مصرف مطالعه ارتباط بین الگوی مصرف گذشته و فعلی مواد خوراکی در مناطق روستایی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 35-48]
 • امنیت غذایی رویکردی نو به انتخاب بهترین گزینه راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 15-34]
 • انحصار مؤثر سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]

ب

 • بازاریابی ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونیهای تولید دام و طیور مطالعه موردی استانهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 107-132]
 • بخش کشاورزی بررسی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیرتعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات کشاورزی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 61-86]
 • بخش کشاورزی ارزشگذاری آبهای زیر زمینی در بهره برداری های کشاورزی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان کرمان(1382-1383) [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 1-14]
 • برنامه ریزی خطی مدلهای برنامه‌ریزی چند منطقه‌ای و کاربرد آن در کشاورزی مطالعه موردی استان فارس [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 87-112]
 • برنج بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]

پ

 • پارادایم طراحی نظام دوسویه دانش و اطلاعات کشاورزی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای تولیدی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 181-200]

ت

 • تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید ترانسلوگ بررسی عوامل اثر گذار بر کارایی فنی تولید گندم [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 45-60]
 • تابع فاصله براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]
 • تحلیل مرز تصادفی براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]
 • تصمیمگیری چند معیاره [2] رویکردی نو به انتخاب بهترین گزینه راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 15-34]
 • تعاونیهای تولید دام ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونیهای تولید دام و طیور مطالعه موردی استانهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 107-132]
 • تعرفه بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]
 • تقاضا براورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 65-86]
 • تمرکز سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]

ح

 • حمایت قیمتی بازار بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]
 • حمایت نهاده‌ای بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]

ر

 • رقابت مؤثر سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]
 • رهیافتهای‌ترویجی جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 155-180]

ز

 • زیره سبز بررسی مزیت نسبی زیره سبز ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 145-154]

س

 • ساختار بازار سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]
 • سازمان کشاورزان طراحی نظام دوسویه دانش و اطلاعات کشاورزی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای تولیدی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 181-200]
 • سیاستهای حمایتی بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 87-106]
 • ستانده‌ نامطلوب براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]
 • سیستم معادلات همزمان براورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 65-86]

ش

 • شاخص RCA ‏ بررسی مزیت نسبی زیره سبز ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 145-154]
 • شکاف قیمتی بررسی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیرتعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات کشاورزی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 61-86]

ص

 • صادرات سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]

ض

 • ضریب سازگاری رویکردی نو به انتخاب بهترین گزینه راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 15-34]

ع

 • عرضه براورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 65-86]

ق

 • قیمت تضمینی بررسی اثر قیمت تضمینی بر اجزای هزینه حمایتی دولت در ادغام بازارهای عمده فروشی و سر مزرعه گندم در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 1-26]
 • قیمت سایه‌ای ظرفیت سنجی توانمندیهای تولیدی و صادراتی محصولات باغی استان کردستان [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 133-144]

ک

 • کارایی بازاریابی ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونیهای تولید دام و طیور مطالعه موردی استانهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 107-132]
 • کارایی زیستمحیطی براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]
 • کارایی فنی بررسی عوامل اثر گذار بر کارایی فنی تولید گندم [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 45-60]
 • کالاهای کشاورزی سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 135-178]
 • کانالهای بازاریابی ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونیهای تولید دام و طیور مطالعه موردی استانهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 107-132]
 • کشتارگاه براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]
 • کشورهای منتخب بررسی مزیت نسبی زیره سبز ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 145-154]

گ

 • گزینه‌های مؤثر رویکردی نو به انتخاب بهترین گزینه راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 15-34]
 • گوشت براورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 65-86]

م

 • محصولات باغی ظرفیت سنجی توانمندیهای تولیدی و صادراتی محصولات باغی استان کردستان [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 133-144]
 • محیط زیست براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 113-134]
 • مدلهای چند منطقه ای مدلهای برنامه‌ریزی چند منطقه‌ای و کاربرد آن در کشاورزی مطالعه موردی استان فارس [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 87-112]
 • مزیت نسبی ظرفیت سنجی توانمندیهای تولیدی و صادراتی محصولات باغی استان کردستان [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 133-144]
 • مشارکت طراحی نظام دوسویه دانش و اطلاعات کشاورزی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای تولیدی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 181-200]
 • مشاهدات ترکیبی بررسی عوامل اثر گذار بر کارایی فنی تولید گندم [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 45-60]
 • معادل تعرفه ای بررسی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیرتعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات کشاورزی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 61-86]
 • مقایسات زوجی رویکردی نو به انتخاب بهترین گزینه راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 15-34]
 • مناطق روستایی مطالعه ارتباط بین الگوی مصرف گذشته و فعلی مواد خوراکی در مناطق روستایی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 35-48]
 • منفعت خالص مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بررسی اثر قیمت تضمینی بر اجزای هزینه حمایتی دولت در ادغام بازارهای عمده فروشی و سر مزرعه گندم در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 1-26]
 • مواد خوراکی مطالعه ارتباط بین الگوی مصرف گذشته و فعلی مواد خوراکی در مناطق روستایی ایران [دوره 13، شماره 51، 1384، صفحه 35-48]
 • موانع غیر تعرفه ای بررسی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیرتعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات کشاورزی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 61-86]

ن

 • ناکارایی رفاهی در تولید و مصرف بررسی اثر قیمت تضمینی بر اجزای هزینه حمایتی دولت در ادغام بازارهای عمده فروشی و سر مزرعه گندم در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 1-26]
 • نسبت هزینه منابع داخلی ظرفیت سنجی توانمندیهای تولیدی و صادراتی محصولات باغی استان کردستان [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 133-144]
 • نهادینه شدن طراحی نظام دوسویه دانش و اطلاعات کشاورزی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای تولیدی [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 181-200]

و

 • وزارت‌جهادسازندگی جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 155-180]
 • وزارت جهادکشاورزی جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 155-180]
 • وزارت‌کشاورزی جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 155-180]

ه

 • هزینه حمایتی دولت بررسی اثر قیمت تضمینی بر اجزای هزینه حمایتی دولت در ادغام بازارهای عمده فروشی و سر مزرعه گندم در ایران [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 1-26]
 • هزینه منفعت اجتماعی ظرفیت سنجی توانمندیهای تولیدی و صادراتی محصولات باغی استان کردستان [دوره 13، شماره 52، 1384، صفحه 133-144]